Spesialpedagogikk (Heftet)

Forfatter:

Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 720
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202592059
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Utdanningsledelse
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Spesialpedagogikk

Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer spesialpedagogikkens oppgaver, utfordringer og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge med ulike funksjonshemminger og vansker. Faglige forståelsesmåter, erfarings- og forskningsresultater står sentralt.

Boka er inndelt i fire hoveddeler. I første del presenteres grunntrekk ved spesialpedagogikkens identitet med vekt på faglige perspektiver, etikk, opplæringsrettigheter, historiske grunntrekk og spesialpedagogisk kompetanseutvikling. I andre del presenteres spesialpedagogiske basisoppgaver med kartlegging, forebygging, den spesialpedagogiske tiltakskjeden og rådgivning. Den tredje og mest omfattende delen gjør rede for spesialpedagogisk opplæring, støtte- og hjelpetiltak for barn og unge med ulike funksjonshemminger, samt for barn og unge med ekstraordinært læringspotensial. Fjerde del presenterer spesialpedagogiske utfordringer, oppgaver og muligheter i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Alle kapitler i boka utgjør en selvstendig helhet og kan leses uavhengig av hverandre.

Boka retter seg primært til studenter i bachelor- og masterstudenter i spesialpedagogikk og studenter i lærerutdanningene, men egner seg også i pedagogikk-, sosial- og helsefagutdanningene.

De 41 forfatterne er alle rekruttert fra de fremste studie- og forskningsmiljøene i Norge.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Edvard Befring er professor emeritus (dr.philos.) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i pedagogisk psykologi med læring, emosjonell og sosial utvikling som spesialfelt. Han har gjort en mangeårig faglig innsats i spesialpedagogikk med vekt på kompetanseutvikling, forebygging mot opplæringsrisiko og marginalisering, personlige utviklings- og mulighetsperspektiver, etikk og forskningsmetoder.

Kari-Anne B. Næss (1971) er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon, språk, lesing og skriving hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fag- og forskningsfelt er barns og unges skolelivskvalitet og opplæringsvilkår, med særlig vekt på elevers erfaringer og perspektiver og på samspillet mellom elev og lærer som støtte for læring og livsmestring. I tillegg har hun gjennom flere tiår undervist i vitenskapsteori, forskningsmetode og -etikk.

Liv Inger Engevik er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Engevik er spesialpedagog med erfaring fra skolen og PPT. Hun har en ph.d. fra Universitetet i Oslo (2015) knyttet til læringsprosesser hos elever med Downs syndrom. Hun har deltatt som postdoktor i utformingen og testingen av språkintervensjonen The Down syndrome LanguagePlus-project ved Universitetet i Oslo.
Nina Gram Garmann er professor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Garmann forsker på fonologisk utvikling hos barn med typisk og atypisk utvikling, ordforrådet til enspråklige og flerspråklige barn, kartleggingsverktøy for å måle språkferdighetene til enspråklige og flerspråklige barn, flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen, meningsfulle samtaler i barnehagen og barnehagens språkmiljø.
Veerle Garrels er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Yrkesfaglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Garrels har skrevet doktorgradsavhandling om selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming. Hun har tidligere arbeidet med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser i skole, bolig- og habiliteringstjeneste.
Ulf Tore Gomnæs er seniorkonsulent i Statped, utdannet barnevernspedagog og spesialpedagog og for tiden doktorgradsstipendiat. Sentrale forskningsområder er skolereformer og elever med utviklingshemming: læring, utvikling, deltakelse og inkludering for denne elevgruppen.

Bente E. Hagtvet er er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hagtvet har barns læring av språk i tale og skrift som overordnede forskningsfelt. Hun har særlig beskjeftiget seg med forsinket og avvikende språkutvikling og hvordan skriftspråklige nederlag kan forebygges i barnehagen og skolens begynneropplæring.

Christiane Lingås Haukedal er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet logoped og har tidligere arbeidet som rådgiver i PP-tjenesten og som forskningsassistent ved CI-enheten, Rikshospitalet. Tema for doktorgraden er språk og livskvalitet hos barn som har ulike grader av hørselstap.

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (UiA). Herlofsen har doktorgrad i spesialpedagogikk. Forskningsinteressen er i skjæringsfeltet mellom juss og spesialpedagogikk. Hun underviser i spesialpedagogikk ved UiA og har arbeidet som spesialpedagog i skolen og rådgiver i Statped.

Hilde Hofslundsengen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal. Hun forsker på tema språk- og kommunikasjonsvansker, tidlig skriving, lese- og skrivevansker, samt flerspråklig utvikling i barnehagen.

Ella Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er elever med stort læringspotensial, tilpasset opplæring, mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og psykisk helse i skolen. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som handler om elever med stort læringspotensial.

Berit Helene Johnsen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er dr.scient. i spesialpedagogikk med det idéhistoriske arbeidet Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle – rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidan og Ole Vigs pedagogiske tekster. Hun arbeider for tiden med internasjonal komparativ klasseromsforskning om veien til den inkluderende skole.

Anett Kaale er førsteamanuensis i utviklingsforstyrrelser ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus. I forskningen er Kaale særlig opptatt av å bidra til kunnskap om sosial, språklig og kognitiv utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse, samt utvikling av effektive tiltak og intervensjoner.

Jannicke Karlsen er logoped MNLL og postdoktor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Karlsen er i sin forskning særlig opptatt av temaet språkutvikling hos barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Marianne Klem er logoped og seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling språk/tale. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker. I tillegg har hun også betydelig praktisk erfaring med kartlegging og oppfølging av barn med språkvansker gjennom mange års arbeid i Statped (og tidligere Bredtvet kompetansesenter).
Tone Larssen er synspedagog og har en ph.d. i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som lærer, synspedagog og seniorrådgiver ved Huseby offentlige skole for blinde fra 1969, som etterhvert ble til Huseby utdanningssenter, Huseby kompetansesenter og Statped, fram til hun ble pensjonist i 2019.
Anita Lopez-Pedersen er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er også knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Lopez-Pedersen jobbet tidligere som spesialpedagog i barneskolen og PP-rådgiver. Doktorgradsprosjektet hennes er en intervensjonsstudie for elever med matematikkvansker i tillegg til utvikling av en kartleggingsprøve i tallferdigheter for elever på 1. trinn.

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hennes forskning har helt fra doktorgradsarbeidet på tidlig 90-tall og fram til i dag, vært spesielt knyttet til barns lese-, skrive- og språkutvikling og til forebyggende tiltak for å styrke barns og elevers skriftspråklige utvikling.

Ulrika Löfkvist er førsteamanuensis i audiopedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer på kognisjon, kommunikasjon og språkutvikling hos individer med hørselsnedsettelse. Löfkvist studerer også hvordan lytte- og språkmiljø kan måles i hjemmet.

Monica Melby-Lervåg er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Hun har også bakgrunn fra PP-tjenesten og Statped. Hennes forskning omfatter undersøkelser av språk, lesing og kognitiv utvikling. Hun er spesielt interessert i forskning på effekt av tiltak samt systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Gøril Moljord er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Hun har arbeidet med barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole, habiliterings- og fritidstilbud. Hennes faglige interesser er knyttet til utviklingshemming, (spesial)pedagogisk grunnlagstenkning, etikk, omsorg og mål for utdanning. I avhandlingsarbeidet om mål for opplæring for elever med utviklingshemming står livsutfoldelse, læreplanteori, individuell opplæringsplan og adaptive og funksjonelle ferdigheter sentralt.

Riikka Mononen er førsteamanuensis i matematikkvansker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Mononens forskning og undervisning har fokusert på barns utvikling av matematiske ferdigheter og lærevansker i matematikk. Hun har utviklet kartleggings- og intervensjonsmateriale for elever som har matematikkvansker.

Ivar Morken er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er innføring i spesialpedagogikk, spesialpedagogisk grunnlagstenkning, avvikssosiologi,
migrasjonspedagogikk og minoritetselevers utfordringer i opplæringssammenheng. Morken er lærerutdannet og har jobbet mye med studiearbeid og undervisning i spesialpedagogikk.

Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene er innen området spesialundervisning sett i forhold til inkluderende og tilpasset opplæring. Han har spesielt rettet søkelyset mot forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner. Nilsen har medvirket i utgivelsen av flere bøker og publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte områdene. Blant bøkene kan nevnes Inkludering og mangfold (2017) og De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021), den siste sammen med Halvor Bjørnsrud.

Anders Nordahl-Hansen er professor i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. Han har jobbet med personer med autisme i nær 20 år. Hans forskning omhandler blant annet utvikling og læring hos barn med autisme, mediers framstilling av autisme og kjønnsforskjeller og autisme.
Jon Christian Fløysvik Nordrum er jurist og førsteamanuensis med ansvar for lovgivningslære ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han har blant annet arbeidet med barnehage- og skolerett i Justisdepartementets lovavdeling, som medlem i Barnehagelovutvalget (NOU 2012: 1) og leder for Opplæringslovutvalget (2017–2019).

Solveig Magnus Reindal er professor i pedagogisk filosofi ved NLA Høgskolen, avdeling pedagogikk, Sandviken i Bergen. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk fra UiO. Reindal har arbeidet med grunnlagsproblemer innen spesialpedagogikk. Hennes forskning berører blant annet temaer som autonomi, bioetikk, etikk, epistemologi, forskjellighet, funksjonshemming, inkludering og subjektforståelse.

Anne-Lise Rygvold, er førsteamanuensis emerita ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke vært faglig koordinator for logopediutdanningen på instituttet med språkutvikling, språkvansker samt lese- og skrivevansker som faglige hovedområder. Hennes forskning konsentrerer seg om internasjonalt adopterte barn, særlig deres språkmestring og språklige problemer.

Hanne Marie Høybråten Sigstad er førsteamanuensis i generelle lærevansker og er ansatt ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Sigstad har tidligere forsket på mestring og livskvalitet hos utsatte grupper, tidlig forebygging av psykososial risiko, og vennskap hos ungdom med utviklingshemming. Hun forsker for tiden på utviklingshemming, inkluderende praksiser og deltakelse i skole og arbeidsliv.

Eva Simonsen er nå pensjonert. Hun har arbeidet som forsker i Statped, ved Danmarks Pædagogiske Universitet og som professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes mest sentrale forskningsområder er språk og kommunikasjon, spesialpedagogisk historie og profesjon og samarbeid mellom forskning og praksisfelt.

Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans forskning, undervisning, veiledning og publisering fokuserer på organisasjon, innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk arbeid. Har er eneforfatter og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. De siste 10–15 årene har målgruppen i stor grad vært evnerike barn.

Kristine Stadskleiv er psykologspesialist ved Seksjon for nevrohabilitering – barn, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis II i utviklingspsykologi ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Faglige fordypningsområder er utredning av barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker og alternativ og supplerende kommunikasjon.

Janne von Koss Torkildsen er professor i nevrovitenskap innenfor fagfeltet spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningen hennes fokuserer på språkutvikling hos barn, det kognitive og nevrale grunnlaget for språktilegnelsen, og tiltak for å styrke barns språkferdigheter.

Marianne Sandvik Tveitnes er førsteamanuensis i spesialpedagogikk/pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som PP-rådgiver og leder i PPT og har forsket på PPTs sakkyndighetsarbeid.

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning tar for seg den inkluderende skolen og selvbestemmelse, mestring og tilhørighet for elever med særskilte behov. Hun har bakgrunn som spesialpedagog i skolen og i Statped.

Ona Bø Wie er professor og instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og har en bistilling ved Øre-, nese-, halsavdelingen på Oslo universitetssykehus. Hun har spesiell kompetanse innen hørsel, språk og kommunikasjon hos barn som har vært auditiv deprivert tidlig i livet. Nøkkelemner i hennes forskning er hørsels- og talespråksutvikling og hørselstapets betydning for barns læring og trivsel.

Gunvor B. Wilhelmsen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet lærer, spesial- og synspedagog og har doktorgrad på opptrening av synsforstyrrelser etter hjerneslag. Hun har praksis fra skole, hjelpemiddelformidling, Statped og Universitetet i Oslo og forsker på synsvanskers konsekvenser for barns lesing.

Borgunn Ytterhus er professor i helsevitenskap ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er sosiolog og forsker hovedsakelig på temaene sosiale samværsmekanismer, inklusjon og eksklusjon mellom barn med og uten funksjonsnedsettelser i barnehager og skoler.

Imac Maria Zambrana er førsteamanuensis i test og observasjon innenfor fagfeltet spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og har også en bistilling som forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Hennes faglige interesser og forskningsområder er tidlig kommunikasjon, språkutvikling og sosiale læringsprosesser.

Ingvild Åmot er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Dronning Maud Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim. Åmot er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun er særlig opptatt av grenselandet mellom spesialpedagogikk og ordinær pedagogikk i barnehagen.