Sosial kapital i Norge (Heftet)

Forfatter:

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202345297
Kategori: Statsvitenskap og Sosiologi
Fag: Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sosial kapital i Norge

Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for? Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn. Norsk sosial kapital drøftes i en nordisk og europeisk kontekst, og med Norge som utgangspunkt gir boka dermed en innføring i en sterkt voksende forskningstradisjon som også har økende relevans i den politiske debatten.

Sosial kapital er ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv handling. I internasjonale sammenlikninger scorer Norge konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital. Hva skyldes dette? I hvilken grad er vår høye sosiale kapital avhengig av at vi har vært et relativt avsondret og ensartet samfunn? Hva gjør migrasjon, ny informasjonsteknologi, urbanisering – utviklingstrekk som påvirker hele verden samtidig – med vår annerledeshet? Er vår tillitsbaserte nordiske modell bærekraftig i en moderne og globalisert verden?

Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital.

Til toppen

Presse Sosial kapital i Norge

«Hva skiller oss fra våre nordiske naboer i forhold til nettverk og vennskap? Boken byr på en overraskende observasjon og analyse i forhold til dette. [...] Dette er en spennende bok for de som er interessert i hvilken retning vi går mot i det samfunnet vi lever i.»

Anne Marie Pedersen, BUF-posten 1/2012

«Alt i alt er dette en meget leseverdig bok. Den bør være obligatorisk lesning for alle som er interessert i, og ønsker å mene noe om, nettverk og tillit i det norske samfunnet per i dag.»

Anders Skøien Barstad, Sosiologisk tidsskrift 1/2012

«Boka hevder å være en innføringsbok. På sett og vis er den det, ved å være den til nå mest omfattende norskspråklige presentasjon av begrepets historie og innhold, samt presentasjon av konkrete studier. [...] Boka er på sitt beste der den formidler konkrete funn. Og det er det mye av i boka, kunnskap som på mange områder avliver myter om at mistillit, venneløshet og mistenksomhet brer om seg. Norge (og Norden) preges av svært høye nivåer på tillit mellom mennesker.»

Kåre Hagen, Velferd, 7/2011

Til toppen

Forfatter(e)

Signe Bock Segaard er statsviter (Ph.D). Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor. Hennes faglige interesser og forskningsfelt er frivillig sektor, lokal offentlig administrasjon og politikk, elektronisk forvaltning og demokrati og kommunikasjon og nye medier.

Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.
Jacob Aars er statsviter (dr.polit) og forsker ved Uni Rokkansenteret. Hans forskningsfelt og faglige interesser er lokalpolitikk, politisk rekruttering, deltakelse, ungdom og frivillighet.

Dag Arne Christensen er statsviter (dr.philos) og forsker ved Uni Rokkansenteret. Han har publisert flere artikler om nordisk partipolitikk. Utover dette er hans forskning sentrert rundt valgsystemer, politisk representasjon og ulike former for politisk deltakelse.

Ivar Eimhjellen (ph.d Sosiologi) er forsker II ved NORCE Samfunn og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Eimhjellen har jobbet med ulike temaer knyttet til sivilsamfunn og samfunnsdeltakelse med særlig vekt på sosiale medier og digitalisering, innvandring og integrering, samskaping og sosialt entreprenørskap. Det siste året har han blant annet bidratt med kapitler i bøkene Scandinavian Civil Societyand Social Transformations (Springer, 2018) og Civic Engagement in Scandinavia(Springer, 2019).
Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans faglige interesser og forskningsfelt er sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, offentlige politikk, offentlig governance og sosiale medier og offentlighet.
Per Selle er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Norut Alta-Àltà.
Anne Julie Semb er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet, blant annet et prosjekt om konsekvenser av sosiale medier for det offentlige rom.
Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
Guro Ødegård (ph.d sosiologi) er forsker ved NOVA-OsloMet og leder Seksjon for ungdomsforskning. Hennes forskningsinteresser penser rundt temaer som sivilsamfunn og demokrati, hvilket inkluderer studier av frivillig organisering i flerkulturelle lokalsamfunn, politisk deltakelse og samfunnsengasjement blant unge generelt og unge med innvandrerbakgrunn spesielt. Ødegård ledet det offentlige utvalget «Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» og er medlem av utvalget «Levekårs- og integreringsutfordringer i byområder».