Skriving på norsk som andrespråk (Heftet)

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Forfatter:

Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202489663
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Lese- og skriveopplæring og Norsk som andrespråk
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skriving på norsk som andrespråk

Hvilke utfordringer møter unge og voksne som skal skrive på norsk, og som har et annet morsmål?
Hvordan kan lærere best vurdere tekstene deres og bidra til å utvikle skrivekompetansen?
Hvilke kunnskaper har vi om skriving på et andrespråk?

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring.

Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk og ordforråd i norsk som andrespråk.
Elisabeth Selj er dosent i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved flere pedagogiske høyskoler og universiteter. Hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Hun er spesielt opptatt av skriving på andrespråk i skole og høyere utdanning.
Reidun Aambø er førstelektor i norsk og har undervist ved universiteter i Frankrike og Bulgaria. I 1991 startet hun opp studiet Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar på Høgskulen i Volda og har siden dette undervist i norsk som andrespråk. Interessefelt er i hovedsak kulturkunnskap, litteratur og skriving på andrespråket.
Joke Dewilde er postdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Tidligere har hun undervist nyankomne elever på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun forsker innenfor feltene flerspråklighet og flerspråklig opplæring. I forbindelse med sitt engasjement i det nordiske forskningsprosjektet Learning Spaces for Inclusion and Social Justice har hun i den senere tid fattet interesse for flerspråklige elevers skriving på skolen og på i fritida.
Birgitte Fondevik er førstelektor i norsk ved Høgskulen i Volda. Hun har i mange år undervist minoritetsspråklige unge, voksne og utenlandske studenter i norsk. Nå underviser hun i norsk som andrespråk i lærerutdanningen, og har publisert artikler innenfor dette temaet. Hun er særlig opptatt av opplæringssituasjonen for flerspråklige elever i skolen, nynorsk som opplæringsspråk og kartlegging av språkferdigheter.
Rita Hvistendahl er førsteamanuensis i norskdidaktikk og fagdidaktikk for tospråklig opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av boka «Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet» bygd på hennes doktoravhandling om minoritetsspråklige elevers arbeid med klassisk norsk litteratur, og redaktør av boka «Flerspråklighet i skolen», som fikk Språkprisen 2009. Hun har bidratt i flere antologier og tidsskrift med artikler om opplæring for elever fra språklige minoriteter og om deres skoleprestasjoner.
Mari-Ann Igland er professor ved Avd. for lærer- og tolkeutdanning, Høyskolen i Sør-Trøndelag og professor II ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert en rekke arbeider om ulike emner knyttet til skriving og skriveopplæring, bl.a. elevtekstanalyse, literacy og skriftlig argumentasjon. For tida forsker hun på respons og andre literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.
Ingri Dommersnes Jølbo er PhD-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier/Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving og har fokus på hvordan unge innvandrere fra Somalia med lite skolebakgrunn skriver tekster i norskfaget i grunnskoleopplæringen. Hun er utdannet lektor i norsk og norsk som andrespråk og har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, samt fra norskundervisning for utvekslingsstudenter.
Marte Monsen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere har hun undervist i flere år i voksenopplæring for innvandrere. Hennes faglige interesseområder er særlig norsk som andrespråk, lesing og skriving og vurdering av språkferdigheter. Hun har skrevet en avhandling om læreres oppfatninger av standardiserte leseprøver, der hun har foretatt undersøkelsene på åttendetrinnsteamet ved tre ungdomsskoler.
Ruth Mulvad er forhenværende faglig konsulent på Nasjonalt kunnskapssenter for Literacy i København, lektor i lærerutdanningen i Danmark og Finland, og nåværende konsulent i språkbasert pedagogikk, bl.a. i Køge kommune. Har i mange år bidratt til utvikling av systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) i teori og praksis i pedagogisk sammenheng. Hun er forfatter av en rekke artikler om språk og sjangerbasert pedagogikk, undervisningsmateriell, og en lærebok i SFL for pedagogisk bruk: Sprog i Skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Akademisk 2012.
Hilde Osdal er førstelektor i norsk og har undervist i norsk som andrespråk i voksenopplæring og den videregående skolen i flere år. Sidan 1998 har hun vært tilsatt ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning ved Høgskulen i Volda der hun i hovedsak har undervist norsk for internasjonale studenter. Interessefeltet hennes er særlig nynorsk som opplæringsmålform for elever i voksenopplæringa og skriving og skriveopplæring på andrespråket.
Stine Brenna Taugbøl er norsklektor ved Jessheim videregående skole. Hun er også forsker og nettredaktør for digitale Ibsen-ressurser ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved lærerutdanninga på Høgskolen i Hedmark. Fagområdene hennes er nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, edisjonsfilologi og digital humaniora.
Kari Tenfjord er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hun har bred undervisnings- og forskningserfaring i norsk som andrespråk, er medforfatter for læreverket Ta ordet og læreboka Andrespråkslæring og medredaktør for flere bøker og artikler. Hun var én av lederne for utviklingen av PRISME, som er et nettbasert fjernundervisningsopplegg i norsk som andrespråk. Dessuten var hun faglig leder for etablering og oppbygging av innlærerkorpuset ASK og for flere forsknings- og utviklingsprosjekter, bl.a. «Godt nok»-prosjektet og ASKeladden – morsmålstransfer i innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming.
Tone Vigrestad er masterstudent på norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun holder på med en masteroppgave om ortografi i norsk som andrespråk der hun undersøker ortografien til innlærere med vietnamesisk og bosnisk/kroatisk/serbisk som morsmål. Undersøkelsen er i første rekke en kartlegging og beskrivelse av hvilke feil som gjøres av de to gruppene. Hun er interessert i de fleste temaer knyttet til norsk som andrespråk, særlig ortografi.
Åsa Wedin er fil.dr. i andrespråksforskning og professor i pedagogisk arbeid ved Högskolan Dalarna. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner og arbeider mye med kompetanseutvikling hos lærere. Hennes forskning er rettet mot flerspråklighet, mangfold og læring, og hun har gjennomført flere klasseromsbaserte prosjekter med fokus på flerspråklige elevers læring og har publisert flere bøker om literacy og flerspråklighet.