Skriving på norsk som andrespråk (Heftet)

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Forfatter:

Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202489663
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Lese- og skriveopplæring og Norsk som andrespråk
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skriving på norsk som andrespråk

Hvilke utfordringer møter unge og voksne som skal skrive på norsk, og som har et annet morsmål?
Hvordan kan lærere best vurdere tekstene deres og bidra til å utvikle skrivekompetansen?
Hvilke kunnskaper har vi om skriving på et andrespråk?

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring.

Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og er med i kjernegruppa ved Senter for flerspråklighet (MultiLing). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd og skolebøker), transferstudier og bruk av fokusgrupper, narrativer og metaforer i ulike studier knyttet til flerspråklighet – i tillegg til norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv. Hun er også opptatt av å studere holdninger og stereotyper i møte mellom innlærere og nordmenn. Hun har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Doktoravhandlingen handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Elisabeth Selj er dosent emerita i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elever og studenter med norsk som andrespråk og deres møte med utdanningssystemet. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved pedagogiske høyskoler og universiteter, og hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om skriving på norsk som andrespråk, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.
Reidun Aambø er førstelektor i norsk og har undervist ved universiteter i Frankrike og Bulgaria. I 1991 startet hun opp studiet Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar på Høgskulen i Volda og har siden dette undervist i norsk som andrespråk. Interessefelt er i hovedsak kulturkunnskap, litteratur og skriving på andrespråket.

Joke Dewilde er førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er tospråklige lærere, flerspråklig literacy og identitet, samt flerkulturelle arrangementer. Til daglig underviser hun i lærerutdanningen, og da særlig om temaer knyttet til flerspråklighet i opplæring.

Birgitte Fondevik er førstelektor i norsk ved Høgskulen i Volda. Hun har i mange år undervist minoritetsspråklige unge, voksne og utenlandske studenter i norsk. Nå underviser hun i norsk som andrespråk i lærerutdanningen, og har publisert artikler innenfor dette temaet. Hun er særlig opptatt av opplæringssituasjonen for flerspråklige elever i skolen, nynorsk som opplæringsspråk og kartlegging av språkferdigheter.

Rita Hvistendahl er førsteamanuensis i norskdidaktikk og fagdidaktikk for tospråklig opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av boka «Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet» bygd på hennes doktoravhandling om minoritetsspråklige elevers arbeid med klassisk norsk litteratur, og redaktør av boka «Flerspråklighet i skolen», som fikk Språkprisen 2009. Hun har bidratt i flere antologier og tidsskrift med artikler om opplæring for elever fra språklige minoriteter og om deres skoleprestasjoner.

Mari-Ann Igland er professor ved Avd. for lærer- og tolkeutdanning, Høyskolen i Sør-Trøndelag og professor II ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert en rekke arbeider om ulike emner knyttet til skriving og skriveopplæring, bl.a. elevtekstanalyse, literacy og skriftlig argumentasjon. For tida forsker hun på respons og andre literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

Ingri Dommersnes Jølbo er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser ved grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er blant annet andrespråksskriving, og hun har på dette feltet spesielt undersøkt identitetskonstruksjoner og utvikling av stemme og aktørskap i tekster. Hun har skrevet doktoravhandling om hvordan ungdom med somalisk språkbakgrunn og kort botid i Norge skriver i norskfaget.

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Ruth Mulvad er forhenværende faglig konsulent på Nasjonalt kunnskapssenter for Literacy i København, lektor i lærerutdanningen i Danmark og Finland, og nåværende konsulent i språkbasert pedagogikk, bl.a. i Køge kommune. Har i mange år bidratt til utvikling av systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) i teori og praksis i pedagogisk sammenheng. Hun er forfatter av en rekke artikler om språk og sjangerbasert pedagogikk, undervisningsmateriell, og en lærebok i SFL for pedagogisk bruk: Sprog i Skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Akademisk 2012.

Hilde Osdal er førstelektor i norsk og har undervist i norsk som andrespråk i voksenopplæring og den videregående skolen i flere år. Sidan 1998 har hun vært tilsatt ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning ved Høgskulen i Volda der hun i hovedsak har undervist norsk for internasjonale studenter. Interessefeltet hennes er særlig nynorsk som opplæringsmålform for elever i voksenopplæringa og skriving og skriveopplæring på andrespråket.

Stine Brenna Taugbøl er norsklektor ved Jessheim videregående skole. Hun er også forsker og nettredaktør for digitale Ibsen-ressurser ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved lærerutdanninga på Høgskolen i Hedmark. Fagområdene hennes er nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, edisjonsfilologi og digital humaniora.

Kari Tenfjord var professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hun hadde bred undervisnings- og forskningserfaring i norsk som andrespråk, og var medforfatter for læreverket Ta ordet og læreboka Andrespråkslæring og medredaktør for flere bøker og artikler. Hun var én av lederne for utviklingen av PRISME, som er et nettbasert fjernundervisningsopplegg i norsk som andrespråk. Dessuten var hun faglig leder for etablering og oppbygging av innlærerkorpuset ASK og for flere forsknings- og utviklingsprosjekter, bl.a. «Godt nok»-prosjektet og ASKeladden – morsmålstransfer i innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming.

Tone Vigrestad er masterstudent på norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun holder på med en masteroppgave om ortografi i norsk som andrespråk der hun undersøker ortografien til innlærere med vietnamesisk og bosnisk/kroatisk/serbisk som morsmål. Undersøkelsen er i første rekke en kartlegging og beskrivelse av hvilke feil som gjøres av de to gruppene. Hun er interessert i de fleste temaer knyttet til norsk som andrespråk, særlig ortografi.

Åsa Wedin er fil.dr. i andrespråksforskning og professor i pedagogisk arbeid ved Högskolan Dalarna. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner og arbeider mye med kompetanseutvikling hos lærere. Hennes forskning er rettet mot flerspråklighet, mangfold og læring, og hun har gjennomført flere klasseromsbaserte prosjekter med fokus på flerspråklige elevers læring og har publisert flere bøker om literacy og flerspråklighet.