Skriveutvikling og skrivevansker (Ebok)

Forfatter:

Hilde Christine Hofslundsengen og Kari-Anne B. Næss (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.77 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202765804
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Lese- og skriveopplæring og Pedagogikk
Fag: Lese- og skriveopplæring, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skriveutvikling og skrivevansker

Kunnskap om skriveutvikling og tiltak for å avhjelpe skrivevansker er mindre i fokus enn leseutvikling og lesevansker. Derfor presenterer forfatterne ny vitenskapelig innsikt fra egen forskning på emnet.

Boka legger spesielt vekt på tiltak for barn i risiko for skrivevansker i barnehage og skole og henvender seg til lærere og spesialpedagoger.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Hilde Hofslundsengen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal. Hun forsker på tema språk- og kommunikasjonsvansker, tidlig skriving, lese- og skrivevansker, samt flerspråklig utvikling i barnehagen.

Kari-Anne B. Næss (1971) er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon, språk, lesing og skriving hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling.

Anne Arnesen har doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og arbeider ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Hennes forskningsinteresse er kvalitetsvurdering av kartleggingsverktøy til bruk i skolen og hvordan disse kan bidra til å tilpasse læringsstøtte og følge opp elevenes utbytte av den for å sikre mestring og inkludering gjennom skoleforløpet.

Randi Karine Bakken er førsteamanuensis på kvalifiseringsvilkår i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet I Sørøst-Norge. Hun forsker på lese- og skriveintervensjoner/ opplæring for elever med utviklingshemming. Hun har mange års erfaring fra spesialpedagogisk arbeid: undervisning av elever med språkvansker, lese- og skrivevansker, atferdsvansker, autismespekterforstyrrelser og utviklingshemming; veiledning av ansatte i skole, barnehage, og foresatte til barn og unge med ulike forstyrrelser; og prosjektledelse av spesialpedagogiske prosjekter.

Eli Bjørhusdal (1972) er professor i norsk språk ved Høgskulen på Vestlandet, studiestad Sogndal. Forskinga hennar dreier seg i hovudsak om språkforvaltning og språkdidaktikk i barnehage og grunnskule.

Marit Aars Eide, født 1968, er lektor med Master i lesing og skriving i skolen fra UiO/OsloMet. Hun har også videreutdanning i KRLE, engelsk og i emnet Lesing 1 og 2. Marit er en av forfatterne av Gyldendals norskverk SALTO, og hun har nær 30 års erfaring som lærer i barneskolen. For tiden er hun kontaktlærer ved Fjellstrand skole på Nesodden. Hun er spesielt opptatt av skriving og lesing i begynneropplæringen.

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog og har mye erfaring fra undervisning og rådgivning om elever med lese- og skrivevansker. Phd fra universitetet i København om betydning av språklig bevissthet og tidlig skriving for den første skriftspråklige utviklingen. Jobbet fra 1994-2007 på dysleksiseksjonen på Bredtvet kompetansesenter og fra 2007-2014 som professor på Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Forskningsfokus har vært forebygging og tidlig innsats for barn med lese- og skrivevansker samt vokabularets betydning for skriftspråklig utvikling.

Bjarte Furnes er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet barnehage- og småskolelærer, men har vært tilknyttet UH-sektoren i hele sin yrkeskarriere. Furnes sine forskningsinteresser er hovedsakelig rettet mot lese- og skrivevansker hos barn og unge.

Siv M. Gamlem er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Gamlem arbeider i lærarutdanninga og forskningsfeltet er læringsprosesser, vurdering og tilbakemelding for læring.

Bente E. Hagtvet er er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hagtvet har barns læring av språk i tale og skrift som overordnede forskningsfelt. Hun har særlig beskjeftiget seg med forsinket og avvikende språkutvikling og hvordan skriftspråklige nederlag kan forebygges i barnehagen og skolens begynneropplæring.

Hanne Næss Hjetland (født 1984) har doktorgrad i spesialpedagogikk og forsker på barn språk- og leseutvikling. Hun arbeider nå som postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, i et prosjekt der hovedformålet er å utvikle og undersøke effekten av et digitalt ordforrådstiltak for tospråklige barnehagebarn. Hjetland sine faglige interesser er hvordan vi kan bruke kunnskap om utvikling av ferdigheter til å forebygge senere vansker, utvikling av tiltak for de som har behov for ekstra støtte og kompetansen på disse områdene hos de som arbeider med barn i barnehage og skole.

Anne Håland (1966-2021) var førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser rommet blant annet perspektiver på fagspesifikk lesing og skriving, støttende stillas rundt elevenes lesing og skriving og iscenesetting av meningsfulle lese- og skrivekontekster.

Asgjerd Vea Karlsen er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst - Norge. Hennes forskningsinteresser er knyttet til digitale medier og tilpasset opplæring. Læring og utvikling hos barn og ungdom som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er et av hennes interesseområder.

Lina Rebekka Kobberstad er høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Kobberstad arbeider i lærarutdanninga og forskningsfeltet er vurdering, tilbakemelding for læring og digitale læringsmiljø.

Kjersti Lundetræ er professor i spesialpedagogikk og senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser er blant annet evidensbasert begynneropplæring i lesing, forebygging av lese- og skrivevansker og tiltak for elever med lese- og skrivevansker.

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hennes forskning har helt fra doktorgradsarbeidet på tidlig 90-tall og fram til i dag, vært spesielt knyttet til barns lese-, skrive- og språkutvikling og til forebyggende tiltak for å styrke barns og elevers skriftspråklige utvikling.

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun underviser på videreutdanningsstudier for barnehagelærere og lærere, i emner som omhandler barns språkutvikling, lesing, lesestimulering og leseglede, bildeboka som tekst og litteraturarbeid i klasserommet. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns møte med tekst, med særlig vekt på bildeboka.

Debra Myhill is Professor of Education and Director of the Centre for Research in Writing at the University of Exeter, UK, which promotes inter-disciplinary research, drawing on psychological, socio-cultural and linguistic perspectives on writing. Her research interests focus principally on writing and the teaching of writing, particularly linguistic and metalinguistic development, the composing processes involved in writing, the talk-writing relationship, and creative writing. Underpinning this research is the principle that literacy, especially writing, is a pathway to empowerment. Over the past twenty years, she has led a series of research projects in these areas, in both primary and secondary schools.

Trude Nergård-Nilssen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hun jobbet som rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) for Midt-Troms i seks år før hun tok doktorgrad ved Institutt for spesialpedagogikk (UiO). Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig rettet mot dysleksi og utviklingsmessig språkforstyrrelser hos barn, ungdom og voksne.

Wenke Mork Rogne er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. Rogne arbeider i lærerutdanninga og forskningsfeltet er digital literacy, lesing av multiple tekster, læringsprosesser, vurdering og skriveutvikling.

Gustaf B. Skar er professor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Skar har i mange år vært involvert i prosjekt relatert til vurdering av skriving. For nåværende leder han prosjektene Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS»), Tracking First Graders Writing Development («TRACK») samt Skrivesenterets prosjekt med å utvikle forslag til ny eksamen i norsk. Skar er opprinnelig fra Sverige hvor han disputerte på en doktorgradsavhandling om vurdering i klasserommet.

Oddny Judith Solheim er professor i Spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. I sin forskning er hun spesielt opptatt av faktorer som påvirker engasjement og leseferdighet, evidensbaserte tiltak for elever med lesevansker og tilnærminger for å støtte lærere i videreutvikling av egen undervisningspraksis.

Hilde Henriksrud Svendsen, født 1968, er utdannet allmennlærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, andrespråkspedagogikk og leseveiledning med master i lesing og skriving i skolen fra UiO. Hun har vært lærer på barnetrinnet i nær 30 år, de fleste årene på 1.-4.trinn, og er spesielt opptatt av tilpasset opplæring og tidlig innsats. Hilde er ansatt på Vardeåsen skole i Lillestrøm kommune, men er for tiden hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillestrøm.

Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitet i Stavanger. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet forskning på begynneropplæring, tiltak for elever med lese- og skrivevansker, teknologistøttet læring og nye måter å måle lese- og skriveferdighet på. Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitet i Stavanger. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet forskning på begynneropplæring, tiltak for elever med lese- og skrivevansker, teknologistøttet læring og nye måter å måle lese- og skriveferdighet på.

Bente Rigmor Walgermo er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser handler blant annet om motivasjon for lesing og skriving, samt vurdering av leseferdighet og motivasjon.