Skoleutvikling (Ebok)

i forskning, politikk og praksis

Forfatter:

Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.1 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202769086
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skoleutvikling

I denne boka gir sentrale fagpersoner og forskere ulike blikk på skoleutvikling. Forfatterne presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene fremover. De viser blant annet hvordan skoleutvikling kan forstås fra et lærerperspektiv, et ledelsesperspektiv, et læreplanperspektiv og et historisk perspektiv.

Hva dreier skoleutvikling seg om – i forskning, politikk og praksis? Vi som jobber i og med skolen ønsker å utvikle den slik at den blir så god som mulig for elevene våre. Ofte har vi forskjellig forståelse av og erfaring med hva slags kunnskap og hvilke arbeidsmåter som kan føre til god skoleutvikling. Hvilket teoretisk eller metodisk ståsted vi har, vil også ha betydning. Gjennom 15 kapitler bidrar denne boka med en rekke innfallsvinkler til skoleutvikling, der både bredde- og dybdekunnskap vies plass.

Boka er skrevet for studenter, lærere, skoleledere, lærerutdannere, forskere og andre som er involvert i utviklingsarbeid i skolen og som har interesse og engasjement for skoleutvikling.

Boka er redigert av Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen, begge professorer ved OsloMet og Høgskolen i Innlandet. Øvrige bidragsytere er Yngve Antonsen, Silje B. Fekjær, Heidi Granberg, Egil Weider Hartberg, Hege Havn, Hege Hermansen, Berit Karseth, Guro Kirkerud, Ana Lucia L. da Silva, Jorunn Møller, Christina N. Mølstad, Ann-Therese Dalbakk Nomerstad, Thomas Nordahl, Lene Nyhus, May Britt Postholm, Tine S. Prøitz, Åse Slettbakk, Tone Dyrdal Solbrekke og Ingrid Tvete. Forfatterne er ansatt ved universiteter, høgskoler og skoler i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Vestfold og Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

Skoleutvikling
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er knyttet til ledelse og skoleutvikling, arbeidsplasslæring, akademisk skriving og kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Hun underviser i lærerutdanningene og i skolelederutdanningene.

Sølvi Mausethagen er professor i utdanningsforskning ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, og ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjonen, utdanningspolitikk og styring. Hun leder for tiden et stort forskningsprosjekt om bruk av forskning i utdanningsfeltet (RE-POSE) og deltar i flere pågående forskningsprosjekter. Hun leder i 2021–2022 et offentlig utvalg om etter- og videreutdanning i barnehage og skole.

Yngve Antonsen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges arktiske universitet. Hans forskningsområder er knyttet til ledelse, endring og læring i organisasjoner, aksjonsforskning og nyutdannede læreres yrkesstart.

Silje Bringsrud Fekjær er professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet og professor II ved Norges arktiske universitet. Hun forsker på profesjoner, utdanning og arbeidsliv og leder ph.d. programmet i profesjonsstudier.

Heidi Granberg er kontaktlærer i Oslo. Hun er forfatter av boka Kontaktlærer i grunnskolen og er en aktiv samfunnsdebattant. Hun er interessert i lærerrollen og skoleutviklingprofesjonsfellesskapet.

Egil Weider Hartberg har siden 2007 arbeidet med kompetanseutvikling i skolesektoren ved Senter for livslang læring ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hartberg er særlig opptatt av samspillet mellom lærernes planlegging og vurderingspraksis og elevenes opplevelse av relevans og tilhørighet, og hvordan sentrale og lokale rammer påvirker lærernes handlingsrom og klokskap.

Hege Havn er høgskolelektor og prosjektleder ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en mastergrad innen skoleutvikling og har som ansatt ved Senter for livslang læring siden 2010 samarbeidet om skoleutvikling med skoler, kommuner og fylkeskommuner. Hennes forskningsinteresser er innen feltene læreres læring, skoleeiers strategier og kompetanse innen skoleutvikling.

Guro Kirkerud er stipendiat ved OsloMet, Senter for profesjonsstudier. Hun er offentlig PhD stipendiat og arbeider som skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune. Kirkerud har 20 års erfaring som skoleleder. Forskningsinteressene er knyttet til lærerprofesjon, profesjonskunnskap, skoleledelse og kvalifisering.

Jorunn Møller er professor emerita i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. Hun har spilt en sentral rolle i utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo.

Ann-Therese Dalbakk Nomerstad er studieprogramansvarlig og høgskolelektor ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er knyttet til utdanningsledelse, skoleutvikling og kvalitet i høyere utdanning.

Lene Nyhus er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hennes forskningsinteresser retter seg mot forholdet mellom grunnlagstenkning og praksis i pedagogisk arbeid og i forskning, kommunikasjon, veiledning, vitenskapsteori og tverrfaglighet. Hun har også skrevet om målstyring i skolen og om praksisnær undervisning.

May Britt Postholm er professor ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoUarbeid). Postholm har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Hun har metodeundervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er innenfor forskning-praksis partnerskap, utdanningspolitikk og -praksis, styring og forvaltning. Prøitz arbeider per i dag med forskningsprosjekter om forskning-praksis partnerskap i Sverige (ULF) og i Norge (RE-POSE) og utdanningslederes autonomi i kommuner og skoler (CLASS).

Siw Skrøvset er dosent og leder av ProTed – Senter for fremragende lærerut­danning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer, praksislærer og skoleleder. Skrøvset leder også rektorutdanningen ved UiT.

Åse Slettbakk er førstelektor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og¿pedagogikk, Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet tilskolen¿som organisasjon, skoleutvikling og ledelse.

Ingrid Tvete er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet hvor hun underviser pedagogikkstudenter i veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. Tvete forsker på området entreprenørskap i utdanning.