Samhandling og inkludering i arbeidslivet (Ebok)

Forfatter:

Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.51 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740542
Kategori: Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samhandling og inkludering i arbeidslivet

Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet, trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale entreprenører.

Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og sosialt entreprenørskap.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter, praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Redaktører: Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov. Medforfattere: Brita Aasprang, Siri Yde Aksnes, Tone Alm Andreassen, Eric Breit, Espen Dahl, Heidi Enehaug, Ariana Guilherme Fernandes, Åsmund Hermansen, Monica Kjørstad, Tone Maia Liodden, Ira Malmberg-Heimonen, Marie Rønshaugen, Line Fossum Skogstad, Øystein Spjelkavik og Rolf Rønning.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Therese har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om velferdsproblemer blant mennesker med sosiale- og helseutfordringer i ulike sosialpolitiske kontekster. Hun har vært koordinator og postdoktor i INTEGRATE og er interessert i temaer som komparativ sosial – og velferdspolitikk, levekår, fattigdom og marginalisering og samordning av tjenester i kontekst av arbeidslivsdeltagelse.

Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Chris har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om ledelse av kunnskapsarbeidere i Nav fra OsloMet, og en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid fra UiO. Han har tidligere jobbet som postdoktor i INTEGRATE ved OsloMet og er interessert i temaer som verdibasert ledelse, styring og organisasjonsteori.

Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Mette har en mastergrad i velferdsforvaltning, og har skrevet doktorgrad om innovasjon i offentlig tjenesteyting med fokus på demokratisk innovasjon, politisk lederskap og samstyring. I dag jobber hun som postdoktor ved institutt for organisasjon, ledelse og styring, der hun er involvert i flere prosjekter omhandlende tjenesteinnovasjon rettet mot utfordringer knyttet til ungt utenforskap.