Samhandling og inkludering i arbeidslivet (Heftet)

Forfatter:

Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740528
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samhandling og inkludering i arbeidslivet

Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet, trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale entreprenører.

Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og sosialt entreprenørskap.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter, praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Therese har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om velferdsproblemer blant mennesker med sosiale- og helseutfordringer i ulike sosialpolitiske kontekster. Hun har vært koordinator og postdoktor i INTEGRATE og er interessert i temaer som komparativ sosial – og velferdspolitikk, levekår, fattigdom og marginalisering og samordning av tjenester i kontekst av arbeidslivsdeltagelse.

Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Chris har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om ledelse av kunnskapsarbeidere i Nav fra OsloMet, og en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid fra UiO. Han har tidligere jobbet som postdoktor i INTEGRATE ved OsloMet og er interessert i temaer som verdibasert ledelse, styring og organisasjonsteori.

Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Mette har en mastergrad i velferdsforvaltning, og har skrevet doktorgrad om innovasjon i offentlig tjenesteyting med fokus på demokratisk innovasjon, politisk lederskap og samstyring. I dag jobber hun som postdoktor ved institutt for organisasjon, ledelse og styring, der hun er involvert i flere prosjekter omhandlende tjenesteinnovasjon rettet mot utfordringer knyttet til ungt utenforskap.

Brita Aasprang er doktorgradsstipendiat og tilknyttet doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Siri Yde Aksnes er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet– storbyuniversitetet. Siri har skrevet en doktorgrad om arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering, der hun fokuserer spesielt på hvordan tiltaksbedrifter jobber for å involvere arbeidsgivere i inkluderingsprosesser, og på hva som kreves av gjensidige tilpasninger for å få disse aktørene til å samarbeide.

Tone Alm Andreassen er dr.polit i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er organisatorisk reform og interorganisatorisk samarbeid. Hun har forsket på organisasjonsutfordringer knyttet til mennesker med livssituasjoner og helseutfordringer som krysset velferdsstatens organisasjons- og sektorgrenser, og på politikk- og tjenesteutvikling i samhandling mellom det offentlige og organisasjoner i det sivile samfunn. Hun er nå en av forskningslederne for INTEGRATE – et kjerneforskningsmiljø om samhandling for arbeidsinkludering.

Eric Breit er professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Erics forskningsområder inkluderer organisering av arbeids- og velferdstjenester, herunder samarbeid mellom ulike aktører for å nå felles målsetninger om økt arbeidsinkludering av personer i sårbare livssituasjoner. Han har tidligere jobbet i ti år på Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, og har bidratt i flere forsknings- og evalueringsprosjekter knyttet til Nav og Navs samarbeid med eksterne aktører.

Espen Dahl er professor ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet.Espen har siden 2002 vært ansatt ved nåværende OsloMet, siden 2005 som professor i helse og sosialpolitikk. Han har forsket på temaer som sosialhjelpsdynamikk, sosial ulikhet i helse, arbeidsinkludering av vanskeligstilte grupper, arbeidsmarkedspolitikk, og helse- og sosialpolitikk i komparativt perspektiv. På disse områdene har han en omfattende internasjonal publisering blant annet i tidsskrifter som Social Science and Medicine, Sociology of Health and Illness, og International Journal of Social Welfare.

Heidi Enehaug er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet –storbyuniversitetet. Temamessig har Heidis forskning et bredt nedslagsfelt som dekker organisasjonsutvikling, organisasjonslæring, arbeidsmiljø, arbeidsinkludering, medvirkning og medbestemmelse, HMS og sykefravær, konflikter og konflikthåndtering, varsling, omstilling og fusjoner, samt mangfold.

Ariana Guilherme Fernandes er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Ariana har doktorgrad i sosialt arbeid. Hennes faglige interesseområder og publikasjoner er knyttet til sosialt arbeid, integreringspolitikk for nyankomne flyktninger og innvandrere, introduksjonsprogrammet, sosiale problemer og ulikhet, sosiale kategoriers samspill og betydning i møte med personer i sårbare livssituasjoner. Hun deltar i forskningsprosjektet Challenges of participation (CHAPAR).

Åsmund Hermansener førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Åsmund er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Han har forsket på temaer som inkluderende arbeidsliv, levekår for vanskeligstilte grupper, sosial ulikhet i helse og arbeidsmarkedspolitikk. På disse områdene har han publisert i internasjonale tidsskrift som BMJ Open, Scandinavian Journal of Public Health, Journal of International and Comparative Social Policy og International Journal of Manpower.

Monica Kjørstad er førsteamanuensis emerita og seniorforsker ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Monica har utdanning i samfunnsplanlegging og doktorgrad i sosialt arbeid. Hennes faglige interesser og publikasjoner er knyttet til sosialt arbeid og sosialpolitikk i forvaltningen, implementering, samfunnsplanlegging, organisering og ledelse, etikk og vitenskapsteori. Hun deltar i forskningsprosjektet Challenges of participation (CHAPAR).

Tone Maia Liodden er Forsker II ved Norsk institutt for by- og regionforskning, OsloMet– storbyuniversitetet. Tone er utdannet innen psykologi, språk, internasjonal utvikling og sosiologi fra Tsjekkia, Canada og Norge. Hennes forskningsinteresser inkluderer migrasjon, integrering, beslutninger og organisasjonssosiologi.

Ira Malmberg-Heimonen er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Med hjelp av eksperimentelle design har Ira studert effekter av forskjellige tiltak innen utdanning og velferd. Hun er spesielt interessert i implementering av tiltak og evidensbaserte praksiser. Mer generelt har hun studert fattigdom og marginalisering, aktiv arbeidsmarkedspolitikk og tverrprofesjonelt samarbeid i skole- og velferdskontekster.

Marie Rønshaugen er doktorgradsstipendiat ved Doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat sektor (INTOP), Høgskolen i Innlandet. Marie har en master i offentlig administrasjon (MPA). Hun forsker på ungt utenforskap i et tjenesteperspektiv med et spesielt fokus på samskaping som konsept og innovasjonsstrategi.

Line Fossum Skogstad er doktorgradsstipendiat og seniorrådgiver ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet– storbyuniversitetet og NAV Vest-Viken. Line har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo 2009. Hun har jobbet på fylkesnivå i NAV siden 2014 med oppfølging av ulike satsninger på arbeid- og helsefeltet, og er nå en del av ordningen offentlig sektor-ph.d., der hun forsker på samhandling mellom NAV og helsetjenester og implementering av metoder for arbeidsinkludering, med et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet– storbyuniversitetet. Øystein er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Hans forskning omfatter et vidt spekter knyttet til organisering og tilnærminger innen arbeidsinkludering og utvikling av inkluderingskompetanse. Spjelkavik har publisert flere bidrag i bøker og artikler.

Rolf Rønninger professor emeritus ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Rolf er professor i sosialpolitikk, men har fra 2005 arbeidet med offentlig innovasjon. Han utga i 2021 boka «Innovasjon i offentlig sektor» som er tilgjengelig som Open Access. Sammen med tre europeiske kolleger har han nylig levert manuskriptet til boka Rønning et al. «Valuing public innovation» (Palgrave 2022). Han var med fra starten i INTEGRATE, og har de siste årene jobbet med ungdom og utenforskap på kommunenivå.