Samfunnsgeografi av David Jordhus-Lier og Kristian Stokke (Open Access)
Open Access

Samfunnsgeografi (Open Access)

En innføring

Forfatter:

David Jordhus-Lier og Kristian Stokke (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202547752
Kategori: Samfunnsfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Nei
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper – som rom, sted, skala, territorium og nettverk – samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og forskningstemaer som preger faget i dag. Kapitlene er skrevet på norsk av 24 samfunnsgeografer basert i Norge. Forfatterne bruker selv en samfunnsgeografisk tilnærming i sin egen forskning. Gjennom de ulike kapitlene lærer du blant annet mer om klimaendringer, globalisering og ulikhet, politisk deltagelse, byutvikling, migrasjon, fattigdom og utviklingsspørsmål.

Til toppen

Presse Samfunnsgeografi

"Sosialantropologane har lenge hatt si innføringsbok i Thomas Hylland Eriksen si Små steder – store spørsmål. Litteraturvitarane har Per Thomas Andersen si Norsk litteraturhistorie. No har David Jordhus-Lier og Kristian Stokke sett saman ei tilsvarande bok innan samfunnsgeografi [...] Skal ein få ei fullverdig forståing av eit fag, må ein lese meir enn berre innføringsboka. Men ei god innføringsbok er ein viktig start. Det har norsk samfunnsgeografi no fått."

Vemund VIken, Samfunnsgeografen 1/2017

Til toppen

Forfatter(e)

David Jordhus-Lier er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han forsker på arbeidsliv, fagorganisering og sosial mobilisering, og knytter disse temaene til sosial rettferdighet og klimaomstilling.

Kristian Stokke er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO og arbeider med politisk geografi, demokratisering, sivilsamfunn og medborgerskap.
Aleksander Bern er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer byutvikling
og filmgeografi.
Lars Böcker er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO. Han har fokus på transportgeografi, mobilitet og urbane reisevaner.
Jørgen Carling er professor ved PRIO og forsker på migrasjon og transnasjonalisme.

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Jemima Garcia-Godos er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med rettferdighetsspørsmål i overgangen til fred og demokrati.
Michael Gentile er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og arbeider innenfor bygeografi med boligspørsmål, segregasjon og geopolitikk.

Marielle Stigum Gleiss er førsteamanuensis i samfunnsfag ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Hun er ansvarlig for undervisningen i forskningsmetode for masterstudenter og har veiledet masterstudenter innenfor religion og samfunn, samfunnsfagdidaktikk og samfunnsgeografi. Hun har lang erfaring med å bruke både tekstanalyse og intervjuer i egen forskning.

Heidi Østbø Haugen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og forsker på entreprenørskap og utvikling.

Jan Hesselberg er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Hans forskning ser på fattigdom og ulikhet i utviklingsland.

Hege Merete Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Hennes interesser inkluderer utvikling i globale kjeder og nettverk og arbeidsgeografi.
Marianne Millstein er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR (Høgskolen i Oslo og Akershus).
Milda Jonusaite Nordbø er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitet i Oslo. Hun arbeider med klimatilpasninger og internasjonale verdikjeder.

Karen O’Brien er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Hennes forskning ser på klimaendringer, sårbarhet og omstilling.

Per Gunnar Røe er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han arbeider med byutvikling, byplanlegging, mobilitet og stedsanalyser.

Aron Sandell er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Hans interesser inkluderer bygeografi, kritisk teori og ‘smarte byer’.
Elin Selboe er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og forsker på klimatilpasning, deltagelse og lokalpolitikk.
Bjørnar Sæther er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han forsker innenfor økonomisk geografi med fokus på utvikling i periferier og innovasjon i ressursbaserte næringer.

Elin Sæther er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har veiledet svært mange masterstudenter innenfor samfunnsfagdidaktikk og samfunnsgeografi og har undervist i forskningsmetode på master- og doktorgradsnivå. Hun forsker på bærekraftdidaktikk og er opptatt av hvordan kunnskap kan utvikles i samarbeid mellom lærerutdanning og praksisfeltet. I egen forskning har hun hovedsakelig brukt ulike former for intervjumetode og diskursanalyse.

Hege Sørreime er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Arbeidet hennes utforsker forholdet mellom utvikling, fattigdomsbekjempelse og naturressurser.
Andreas Forø Tollefsen er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han arbeider innen politisk geografi med konfliktspørsmål og geografiske informasjonssystemer.
Kirsten Ulsrud var postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og arbeidet med samfunns- og teknologiforandring for å løse miljø- og fattigdomsproblemer.

Terje Wessel er dr. philos. i statsvitenskap og professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.