Sametingsvalg (Heftet)

Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk

Forfatter:

Jo Saglie, Mikkel Berg-Nordlie og Torunn Pettersen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 266
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202727352
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sametingsvalg

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Denne boka er den tredje i en rekke av studier av sametingsvalg i Norge. Med utgangspunkt i velgerundersøkelser og kvalitative studier behandler boka ulike sider ved sametingsvalg generelt og valget i 2017 spesielt. Gjennom ni kapitler ser boka både på velgeradferd og valgresultat og på mer grunnleggende spørsmål om samepolitikkens oppbygging.

Boka har fem hovedtemaer. For det første, samisk identitet og forholdet til valgmanntallet. Hva skal til for å oppfatte seg selv eller andre som same? Når er man «samisk nok» til å melde seg inn i valgmanntallet? Disse spørsmålene angår selve grunnlaget for samepolitikken: hvem som skal tillates å velge representanter på vegne av det samiske folket. For det andre, det samiske sivilsamfunnet. Hvordan forholder organisasjoner som representerer samer og samiske interesser seg til Sametinget? For det tredje, valgdeltakelse. Hvordan kan man forklare hjemmesitting i et system der man – i motsetning til andre valg i Norge – aktivt må registrere seg på forhånd som velger? Og hva med det faktum at velgere i kommuner med færre enn 30 manntallsførte må forhåndsstemme – bidrar dette til å trekke ned valgdeltakelsen? For det fjerde, det partipolitiske landskapet. Hva skiller velgerne til de ulike partiene? Er det tydelige forskjeller som gjør det lett for velgerne å se forskjell på partiene? For det femte, valgkampen og velgernes informasjon. Hvor henter velgerne sin informasjon om valget fra? Vi ser særlig på hvordan partier og velgere finner hverandre i Sør-Norge, en valgkrets der sametingsvalget nesten ikke dekkes i mediene.

Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk henvender seg til alle som er opptatt av ulike sider ved det å ha et samisk demokratisk system i Norge, men særlig til studenter, forskere, journalister og samepolitisk aktive.

Til toppen

Andre utgaver

Sametingsvalg
Bokmål Open Access 2021
Forfatter(e)

Jo Saglie (f. 1965) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder omfatter blant annet politiske partier og partiorganisasjoner, lokalvalg og lokaldemokrati og sametingsvalg og urfolkspolitikk. For tiden leder han Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Signe Bock Segaard) og Sametingsvalgundersøkelsen 2021.

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker II ved NIBR-OsloMet og har en doktorgrad i historie fra UiT-Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsområder omfatter blant annet urfolks representasjon, nettverking mellom stat og sivilsamfunn, etno-politiske bevegelser, urfolks urbanisering, og diskurs om etniske minoriteter. For tiden deltar han i et forskningsprosjekt om samisk urbanisering og sametingsvalgsundersøkelsen 2021.

Torunn Pettersen (f. 1959) er for tiden ansatt ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole som forsker og som prosjektleder for Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Hun har hovedfag i statsvitenskap og doktorgrad i helsevitenskap, begge fra UiT – Norges arktiske universitet. Hennes sentrale forskningsinteresse er vilkår og datagrunnlag for kunnskapsutvikling og meningsdanning om samiske samfunnsforhold, med vekt på samers og andre urfolks helse- og levekår, samt ulike aspekter ved sametingsvalg.

Johannes Bergh er statsviter, forsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltagelse, mobilisering av ungdom, valgordninger, demokratisk innovasjon og reformer. Bergh er medredaktør av Valg og politikk siden 1945. Velgere,institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie (2020, Cappelen Damm Akademisk).

Eva Josefsen (f. 1961) er ph.d (statsvitenskap) og førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsområde er samiske rettigheter og utvikling i nord, herunder ulike dimensjoner ved sametingsvalg, governance- og samstyringsordninger, og areal- og ressursforsvaltning. For tiden leder hun et forskningsprosjektetet «Expectations, Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State» med fokus på det pågående arbeidet til den norske Sannhets- og forskningskommisjonen.

Aslak Owren (f. 1993) har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt omfatter blant annet valgsystemer, valgdeltagelse og sametingsvalg.

Per Selle (f. 1954) er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsområder omfatter blant annet komparativ urfolkspolitikk med særlig vekt på Norge (Norden) og Canada, Sametinget som politisk institusjon og frivillig sektors rolle i demokratiet.

Eli Skogerbø (f. 1962) har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) og er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), UiO. Hun leder POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon sammen med professor Øyvind Ihlen. Hun forsker på politisk kommunikasjon og journalistikk, blant annet valg og valgkamp, sosiale medier, samisk og urfolkmedier og journalistikk, og har publisert bredt på disse feltene.

Kristin Strømsnes (f. 1967) er dr.polit og professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun har i sin forskning vært opptatt av politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap, identitet og engasjement.