Samenes historie fra 1751 til 2010 (Fleksibind)

Forfatter:

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 540
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202235543
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fra 1751 til 2010

Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.

Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen.

Samenes historie fra 1751 til 2010 bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie.

Til toppen

Presse Samenes historie fra 1751 til 2010

«Ei oppmoding til slutt: Verket bør vere å finne på skule- og forskningsbibliotek over det strakte land. Historieundervisning på alle nivå vil utan tvil kunne late seg inspirere av Samenes historie. Her finn vi ei uuttømmeleg kunnskapskjelde for å opplyse den oppveksande slekt om samisk historie og skape større innsikt i samanes situasjon i dag.»

James Godbolt, Historikeren 1/2022

«Samenes historie. Fra 1751 til 2010 är en i många avseenden imponerande bok. På 472 faktaspäckade textsidor behandlas huvuddragen i den samiska historien under 259 år. Författarna har samtidigt lyckats ge en fördjupad och perspektivrik bild av många komplicerade och konfliktfyllda skeenden, inte minst i de korta fördjupningsavsnitten – markerade med särskild layout – som finns i alla kapitel. Boken ger nyanserad kunskap om samers historia...»

Jonny Hjelm, Historisk tidsskrift 1/2022Les hele anmeldelsen

«Dette er ei omfattande og grundig dokumentert framstilling av samane si historie, og det gjeld samane i Noreg totalt sett. [...] ei solid og balansert framstilling av historia til samane. Eg trur det for lang tid vert sjølve standardverket for denne perioden. Det er berre å gratulera med boka. For meg har det vore lærerik og spennande lesing.»

Johannes Kleppa, Dagen 2. januar 2022Les hele anmeldelsen

«Hvis man setter seg ned med den nye boken om samenes historie – «Samenes historie fra 1751 til 2010» som allerede foreligger i 2. opplag, har man noe å studere i flere måneder fremover. Dette er en tungtveiende fagbok som krever både tid og interesse for å bli lest og forstått.[...] Det er spennende å lære om mennesker, uansett hvor de kommer fra, og «Samenes historie» gir oss muligheten til å lære – og ikke minst å forstå – mer om samene.»

Jørn-Kr. Jørgensen, Litteraturavisen Bokstaver.no 7. desember 2021Les hele anmeldelsen

«… en solid og bredspektret bok. […] Gjennomgangen av mangfoldet og kompleksiteten i denne lange historien – dokumentert gjennom litteratur, casestudier og rettslige kilder – gir boken stor tyngde.»

Erik S. Reinert, Prosa 3/2021

«Boka er grundig, har klar struktur, godt språk og velvalde illustrasjonar. Dette er ei viktig bok som er tilgjengeleg lesnad både for eit akademisk publikum og for andre. [...] Dette er ei bok alle bør lese som interesserer seg ikkje berre for samisk historie, men for Noregs historie generelt. Kjenner du ikkje denne delen av historia, kjenner du ikkje Noreg.»

Mikkel Berg-Nordlie, Dag og Tid 14. mai 2021Les hele anmeldelsen

En viktig bok om samenes ulike kamper som balanserer fint mellom ulike måter å skrive historien på 02.03.2021

«Boken er velskrevet, stoffet er nøyaktig fremstilt og ofte detaljert, uten at det går ut over helheten. Både i et politisk og kulturelt perspektiv er boken en viktig fortelling om urfolket, og i et teoretisk perspektiv er den et viktig praktisk bidrag til teorier om nykolonialisme og urfolksmetodologi.»

Kjetil Vikene, ForskerforumLes hele anmeldelsen

«Det faktum at det nå kommer en samla oversiktsfremstilling av samisk historie, er ikke av betydning bare for det samiske men også for det norske samfunnet. En bok som dette kan nemlig også sees som en del av en større samfunnsmessig prosess, nemlig de siste tiårenes positive innsats for rehabilitering av samisk kultur - og for å gjøre det mer respektabelt å være same på egne premisser. [...] Frem til den aller siste generasjonen har samiske elever stort sett ikke møtt noen av sine egne idealer og verdier i skolen, og i skoleundervisninga har samene vært et folk uten historie.»

Steinar Pedersen, Nordlys

«Men selv om bokverket ikke dekker alle tema som kunne vært med, bl.a. kirkas og læstadianismens rolle i etterkrigstida, er det et imponerende bredt lerret som trekkes opp. Her er forskningshistorie, befolkningshistorie, økonomisk historie, fra reindrift til kystsamisk jordbruk og fiske, de samiske organisasjonene, rettshistorie, statens minoritetspolitikk, de samiske institusjonene, kultur og kunst, samenes urfolksstatus, retten til land og vann og et eget kapittel om krigen og samene. Ikke bare det: også geografisk favner bokverket bredt, fra nordsamisk til sørsamisk med komparative sideblikk både til Russland, Finland og Sverige. Bredden i bokverket tar nesten pusten fra en, uten at vi drukner i detaljer.

Det er godt gjort, takket være en ryddig disposisjon og myndige redaktører.»

Einar Arne Drivenes, Nordlys

Til toppen

Forfatter(e)

Astri Andresen (f. 1955) er historiker og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Bjørg Evjen (f. 1952) var historiker og ved oppnådd pensjonsalder professor i urfolksstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun arbeidet som forsker på prosjektet Den andre verdenskrig i nord ved UiT Norges arktiske universitet.

Teemu Ryymin (f. 1972) er historiker og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Anna Afanasyeva (f. 1986) er pedagog og samfunnsviter med ph.d i historie fra UiT Norges arktiske universitet.

Camilla Brattland (f. 1980) er samfunnsviter og førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Håkon Hermanstrand (f. 1965) er historiker og cand.philol, og var ph.d-stipendiat Nord Universitet 2016–2020.

Patrik Lantto (f. 1968) er historiker og professor ved Várdduo – Centrum för samisk forskning ved Umeå Universitet.

Jukka Nyyssönen (f. 1970) er historiker og forsker II ved Nordområdeavdeling ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Steinar Pedersen (f. 1947) er historiker og ved oppnådd pensjonsalder førsteamanuensis ved Samisk høgskole. Han arbeider nå med prosjekter innen samisk ressursbruk og rettshistorie.

Katri Somby (f.1973) er journalist og historiker.

Ketil Zachariassen (f.1969) er historiker og førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UIT Norges arktiske universitet.

Helge Christian Pedersen (f. 1971) er historiker og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.

Gunnar Ketil Eriksen (f. 1962) er jurist og professor ved UiT Norges arktiske universitet.