Rom og etikk (Heftet)

Fortellinger om ambivalens

Forfatter:

Inger Marie Lid og Trygve Wyller (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 207
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635770
Kategori: Religion og Filosofi
Fag: Filosofi, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rom og etikk

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens gir nye tolkninger av møter med personer i vanskelige livssituasjoner. Hva vil det si at menneskene mange kaller fremmede, ofte er i samme rom som alle andre? Med dette hovedspørsmålet bringer boken nye perspektiver og ny kunnskap til både analytisk og normativ tolkning av dette temaet, som er viktig både for profesjonsutøvere og hverdagspraktikere. Boken behandler forskjellige praksisfelter som møter med papirløse flyktninger og tiggere, nye praksiser for inkludering og likeverd for funksjonshemmede, demensomsorgen, barn som pårørende, nye læringsrom, historien om katolske nonneordener og synet på «fremmede» i norsk sosial og kulturell historie. Boken avrundes med et kapitel der sammenhengen mellom disse analysene og teoriene og nyere tolkninger av medborgerskap (citizenship) blir drøftet.

Boken er redigert av Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag og Trygve Wyller, professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. De øvrige bidragsyterne er forskere som hører til i fagmiljøet knyttet til profesjonsetikk og diakonivitenskap ved Det teologiske fakultet, Høyskolen i Oslo og andre læresteder.

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens henvender seg til studenter og forskere ved master og bachelor utdannelsene i profesjonsetikk og velferdsfag. Forfatterne kobler ny teori om rom og rommelighet til tolkninger av krevende liv, og henvender seg dermed også til allment interesserte lesere.

Til toppen

Andre utgaver

Rom og etikk
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Trygve Wyller er dr.theol. professor (emeritus) i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans sentrale forskningsfelt er innen blant annet nyere systematisk teologi, diakoniforskning, profesjonsetikk, migrasjon og teologi.

Marta Maria Espeseth er forskningsleder i Frelsesarmeen og doktorgradsstudent ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Er utdannet lektor og frelsesarmeoffiser, har arbeidet som spesial- og musikkpedagog i grunnskole og kulturskole, og som korpslederr og undervisningskonsulent i Frelsesarmeen.

Anne-Cathrine Grimsgaard er høgskolelektor ved barnevernutdanningen på høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Hun har Master i profesjonsetikk og diakoni og er PhD kandidat ved Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling, Lillehammer. Hun arbeider med en avhandling om barns erfaringer med å delta i samtalegrupper for barn som har psykisk syke og rusavhengige foreldre.

Kjetil Hafstad er dr. theol. professor (emeritus) i dogmatikk (troslære)ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr (troslære). Viktige forskningsfelt:nyere systematisk teologi, pedagogiske teorier og historiekontekstuell teologi og frigjøringsteologi.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er medlem av forskergruppen De etiske rommene (ESPACE) ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo og Nordic research group: Continuity and quality of care, Karlstad universitet og Lovisenberg diakonale høgskole. Hun har vært bidragsyter i flere fagbøker og antologier.

Birgitte Lerheim er førsteamanuensis i teologi ved Universitetet i Oslo. Fagområdet hennar er religionspedagogikk og kyrkjeleg undervisning, men ho har òg publisert forsking innan etikk samt teologi, media og kultur. Ho er tidlegare redaktør av det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet og den vitskaplege bokserien Prismet Bok.

Knut W. Ruyter er professor og vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet teolog fra USA og dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Han har vært særlig opptatt av forskningsetikk, profesjonsetikk og omsorgens tvetydighet. Siste publiserte arbeid var en studie om professor dr.med. Claubergs forkastelige steriliseringsforskning i Auschwitz.

Kaia S. Rønsdal er Post Doc Diakonivitenskap, (Nordhost prosjektet) ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Hun jobber med ulike typer spørsmål knyttet til marginalitet og grenseerfaringer, og romlige forståelse og analyser av disse. Hun har primært arbeidet med marginalitet i det offentlige byrom, knyttet til for eksempel rusbrukere og tiggere, som innspill til sosialt arbeid og diakoni. Hun er sørlig opptatt av med romteori, fenomenologi og rytmeanalyse.