Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år (Innbundet)

Forfatter:

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 334
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202391577
Kategori: Velferdsrett og Strafferett og straffeprosess
Fag: Strafferett og straffeprosess, Velferdsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Professor Ståle Eskeland fylte 70 år 25. august 2013. Ved den anledning hyllet kolleger, samarbeidspartnere, fagfeller og venner ham med festskriftet Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.

Redaktører for festskriftet er Alf Petter Høgberg, Runar Torgersen og Trond Eirik Schea. Festskriftet inneholder 15 artikler innenfor flere ulike temaer, se innholdsfortegnelsen (egen fane).

Ståle Eskeland (1943-2015) startet sin akademiske karriere våren 1970 som amanuensis ved Institutt for rettssosiologi. Bortsett fra noen korte avbrekk, var han siden tilknyttet Universitetet i Oslo, fra 1990 som professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett. Han underviste og forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.

Ståle Eskeland har hatt en omfattende vitenskapelig produksjon. Han hadde en lekende og lett skrivestil, og inntok ofte standpunkter som opplevdes som radikale selv fra et studentperspektiv. Om man skal løfte blikket ved den vitenskapelige ferdens ende, er det en del åpenbare temaer i forfatterskapet som utmerker seg, nemlig det å bedrive system- og maktkritikk, og å undersøke den svake, undertrykte og marginalisertes faktiske og rettslige posisjon. Ståle Eskeland gikk imidlertid lenger enn bare å peke på problemer; han søkte også å angi veier for å løse dem. Undersøkelser av rettssikkerhetsbegrepet og dets bestanddeler, påpekningen av behovet for en minstestandard i forvaltningsretten og det senere fokuset på den juridiske metode kan alle forstås i et slikt perspektiv: Det handler om å stille krav til måten både lovgiver, forvaltning og domstol møter sine utfordringer på. For den som måtte hevde at mang en forsker har hatt et slikt fokus, kan det i alle fall påpekes at Ståle Eskeland viste et særlig mot og en særlig frimodighet i måten han bar frem sitt budskap. Det er således liten tvil om at det offentlige Norge på godt og vondt ville vært fattigere uten Ståle Eskeland; altså godt for noen, vondt for andre.

Til toppen

Forfatter(e)
Erik Boe er cand.jur. 1970, dr.juris 1980 på avhandlingen «Distriktenes utbyggingsfond – En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling». Professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo siden 1986. Bøker og artikler i alminnelig forvaltningsrett og i rettskildelære. Ansvarlig faglærer i alminnelig forvaltningsrett.
Thomas Frøberg er master i rettsvitenskap (2008), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har tidligere vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.
Vagn Greve er professor, lic.jur., dres.h.c. Vagn Greve har haft lærestole i strafferet ved Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København.
Merete Havre er cand.jur. fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014), hvor hun var ansatt som universitetsstipendiat. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, barnevernsutdanningen fra desember 2013. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, rådgiver i Bergen fengsel og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, samt som advokat med bevilling fra 2006.
Virginia Hench er Professor of Law ved Wiliam S. Richardson School of Law, University of Hawai’i at Manoa. Hun er også Director of the Hawai`i Innocence Project.
Alf Petter Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har publisert vitenskapelige arbeider innenfor både privatrettslige og offentligrettslige fagfelter.
Eivind Kolflaath er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Kolflaath er utdannet filosof og har de senere årene særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til det juridiske feltet. Han har blant annet publisert en rekke artikler om juridisk bevisbedømmelse og dessuten bøkene Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss (2004) og Bevisbedømmelse i praksis (2013).
Arild Linneberg (f. 1952), dr.philos., professor i allmenn litteraturvitenskap, leder for Centre for Humanistic Legal Studies, UiB. Siste utgivelser: Justismordets retorikk (sammen med Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland) (2013); Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett (2007); Tretten triste essays om krig og litteratur (2001). Har bl.a. oversatt Theodor W. Adornos Estetisk teori (1998) og Minima moralia (2003) til norsk.
Anders Løvlie er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet som advokat, og har vært sekretær for Tilregnelighetsutvalget.
Thomas Mathiesen, born 1933, is a professor em. of sociology of law at the University of Oslo, Norway. Mathiesen has done extensive research in prisons, sociology of law, media sociology and in the sociology of power. Among his many books are The Politics of Abolition (1974), Law, Society and Political Action (1980), Silently Silenced (2004) and Prison on Trial (3rd ed. 2006, also translated into many other languages). He is currently finalizing a book entitled Towards a Surveillant Society – The Rise of Surveillance Systems in Europe, to be published by Waterside Press in 2013. He is a co-founder of KROM – The Norwegian Association for Penal Reform.
Trond Eirik Schea (født 1965) ble cand.jur. i 1993. Han har vært forsker ved Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1993–95), rådgiver i Finansdepartementet (1995–97), og har siden 1997 vært tilsatt i ulike stillinger i påtalemyndigheten. I 2009 ble han ØKOKRIM-sjef.
Thorvald Steen er forfatter. Han debuterte i 1983 og har utgitt bøker innenfor de fleste litterære sjangere. Han er mest kjent for sine historiske romaner som Konstantinopel, Den lille hesten og Løvehjerte. Steens siste roman Balanse (2012) er oversatt til 24 språk og har mottatt flere priser i inn- og utland.
Inger Marie Sunde er jurist utdannet ved Universitetet i Oslo i 1987. Hun tok Master of Laws (Ll.M.) ved Harvard Law School i 1992. Hun har påtaleerfaring som førstestatsadvokat i Økokrim (1993–2005) og leder av Politiets datakrimsenter (2000–2004). I 2010 tok hun doktorgraden på det strafferettslige prosjektet «Automatisert inndragning» ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun var medlem/sekretær i Datakrimutvalg I og II og er forfatter av en rekke artikler og en bok om strafferettslige og -prosessuelle spørsmål knyttet til datateknologi og internett. Hun ble ansatt som 1.am. ved PHS i 2010.
Professor i rettsvitenskap siden 1997, Institutt for offentlig rett (IOR), Universitetet i Oslo. Han er redaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB). Utdannet cand.med. i 1972 og cand.jur. i 1988. Ble dr.juris i 1996. Syse har tidligere arbeidet i legestillinger i Finnmark fra 1972–1988. Han har vært leder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2006–2009 og instituttleder for IOR 2010–2013.
Runar Torgersen, cand.jur. 2000, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ph.d. samme sted 2008, er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har tidligere arbeidet i Justisdepartementet som sekretær for Straffelovkommisjonen, Sanksjonsutvalget og Lund-utvalget og har vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Henriette Nilsson Tøssebro er jusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Jussbuss og har praksis fra Oslo tingrett.
Peter Ørebech er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (BFE). Forfatterens to siste bøker er Rettsøkonomi for fornybare ressurser (2012), sammen med Torbjørn Trondsen og The Role of Customary Law in Sustainable Development (2005), sammen med Fred Bosselman.