Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid (Heftet)

Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker

Forfatter:

Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788202274474
Kategori: Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid

En hovedgrunn til justismord er at sakkyndige eksperter, og dermed domstolene, trekker slutninger som ikke tilfredsstiller grunnleggende metodiske krav for å kunne fastslå sammenhenger.

Denne boken handler om en kollisjon mellom to kulturer: På den ene siden en juridisk kultur, der det trekkes slutninger om sammenhenger på et skjønnsmessig grunnlag. På den andre siden en naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kultur som krever at det ikke kan konkluderes med at to forhold henger sammen uten først å kontrollere om den tilsynelatende sammenhengen kan bero på tilfeldigheter.

Hovedbudskapet i boken er at det trengs et paradigmeskifte – en ny tenkemåte – når det gjelder bevisvurdering i straffesaker. Domstolene kan ikke konkludere med at det er sammenhenger ut fra en bevismessig ”helhetsvurdering”. Men det gjøres i dag, og det fører noen ganger til justismord.

Problemstillingen belyses gjennom en rekke artikler fra fremstående fagfolk innenfor forskjellige disipliner, fra Norge og USA. Boken er basert på et tverrfaglig seminar arrangert av Det juridiske fakultet og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo den 18. september 2006. Blant deltakerne var tidligere justisminister Odd Einar Dørum. I en sluttkommentar uttalte han:

”Vi lever i en tid hvor mange fagfolk føler seg stengt inne i rollene sine. Det er antakelig bare en akademisk institusjon som kan skape atmosfære hvor man slapper av nok i de forskjellige rollene til å løfte debatten slik det er gjort her.”

Boken søker å bygge bro mellom rettsmedisin og tradisjonell bevisvurdering på den ene siden, og moderne vitenskapelig basert tenkning på den andre siden.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid
«Brandtzægs og Eskelands bok bør føre til et paradigmeskifte i synet på sakkyndiges rolle i norsk rettsvesen.»Arild Linneberg, Klassekampen 23. november 2007
«Selv om de fleste kapitler omhandler eller kommer inn på "Torgersen-saken" [...] kan boken ikke bare betraktes som et partsinnlegg i denne saken. Den berører mange andre viktige elementer i krysningspunktet mellom jus og medisin som begge disipliner bør være oppmerksomme på når de skal samarbeide i å tolke tause vitner for å finne frem sannhten i det som har skjedd.»Sigrid I. Kvaal, Den norske tannlegeforenings Tidende 4/2008
«Sammenfattende kan man sige, at bogens nytte ses ikke så meget i enkelthederne i de sommetider vel kortfattede artikler, men i opfordringen til læseren til forsigtighed og skepsis ved brugen og bedømmelsen af sagkyndige erklæringer...»Peter Garde, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2008
«Boken som Brandtzæg og Eskeland har redigert inngår i et internasjonalt erkjennelsesprosjekt [...] Boken anbefales på det varmeste for alle som arbeider med straffesaker, herunder i politiet og i påtalemyndigheten, og som ønsker å være best mulig skodd for ikke (i god tro) å bidra til nye justismord i fremtiden.»Johannes Kleppe, Politiembetsmennenes blad 4/2008

Til toppen

Forfatter(e)

Per Brandtzæg er professor i patologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Inntil juli 2006 var han leder for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet. Etter avsluttet videreutdannelse (MSc) i mikrobiologi, immunologi og patologi ved Medical Center, Univ. of Alabama at Birmingham, ALA, tok han doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1971. Gjennom 40 år har han, som forsker på mange områder innen slimhinnenes immunologi og immunpatologi ved Institutt for patologi, Rikshospitalet, bygd opp Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi (LIIPAT). Det er utgått mer enn 40 doktorgrader fra LIIPAT.

Brandtzæg har mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser for sin forskning, bl.a. Anders Jahres store medisinske pris i 1988 og Forskningsrådets pris for fremragende forskning i 1992 og 1998. LIIPAT ble i 1998 rangert som det beste europeiske laboratorium innen slimhinneimmunologi ved en internasjonal fagfellevurdering foretatt av US National Academy of Sciences Immunology Benchmarking Panel. LIIPAT deltar i Det medisinske fakultets prioriterte forskningsområde Centre for Vaccinology and Immunotherapy (CEVI), som ble etablert av Brandtzæg i 2002. CEVI ble etter evaluering i 2004 gitt en ny treårs-periode og fikk i 2007 status som Senter for Fremragende Forskning (SFF) med finansiering fra Norges forskningsråd.

Brandtzæg har de siste 20 årene vært Norges mest siterte vitenskapsmann, med over 10 000 henvisninger i internasjonal faglitteratur. Han er Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Utdannet sosionom og har realkompetanse som lektor i sosialt arbeid. Han er bystyrerepresentant (V) i Oslo. Dørum er tidligere justisminister, samferdselsminister, stortingsrepresentant og leder i Venstre. Han har også arbeidet som sosialfaglig konsulent og seksjonssjef i Kirkens Bymisjon, 1986–1996.
Ståle Eskeland (1943-2015) var professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.