Religiøst medborgerskap av Inger Marie Lid og Anna Rebecca Solevåg (Open Access)
Open Access

Religiøst medborgerskap (Open Access)

Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Forfatter:

Inger Marie Lid og Anna Rebecca Solevåg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202630539
Kategori: Religion , Idéhistorie og Historie, religion og filosofi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Idéhistorie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Religiøst medborgerskap

Denne antologien belyser og drøfter hva variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår betyr for deltakelse i religiøse fellesskap og for teologi og diakoni som fagområder. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemning er meningsfulle menneskelige erfaringer som det er viktig å tenke kritisk og konstruktivt gjennom, også i en norsk kontekst.
Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. Religiøst medborgerskap innbefatter blant annet muligheten til å kunne velge religiøs deltakelse og til å være religiøst aktiv, for eksempel gjennom grader av tilknytning og sosial deltakelse, yrkesutøvelse og frivillig arbeid. Mange mennesker har opplevd å bli ekskludert fra å kunne delta i religiøse praksiser og fellesskap nettopp på grunn av holdninger eller fysiske barrierer. I antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i fokus. Bidragsyterne kommer fra ulike fagfelt – blant annet vernepleie, folkehelse, medborgerskapsstudier, litteraturvitenskap, diakoni, teologi og religionsvitenskap.

Til toppen

Andre utgaver

Religiøst medborgerskap
Bokmål Heftet 2020
Tilleggsmateriell
Presse Religiøst medborgerskap

«Blant de beste liturgikkbøkene jeg noensinne har lest, er Rebecca F. Spurriers The Disabled Church: Human Difference and the Art of Communal Worship (2019). Her fant jeg helt nye perspektiver på liturgi, fellesskap og tilhørighet. [...] Boken bør være pensum i kirkelig utdanning og obligatorisk lesning for beslutningstagere i kirke og samfunn.» 

Carl Petter Opsahl, Tidsskrift for Praktisk Teologi.

Til toppen

Forfatter(e)

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Anna Rebecca Solevåg er professor i Det nye testamentet ved VID vitenskapelige høgskole og leder for Senter for misjon og globale studier. Hennes forskningsinteresser er ulike former for marginalisering og marginaliserte skikkelser i Bibelen og tidligkristen litteratur. Hun har blant annet forsket på kjønn, seksualitet, funksjonshemming og klasse i Det nye testamentet og i tidligkristne apokryfer og martyrfortellinger.

Knut Alfsvåg er professor i systematisk teologi ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Han var misjonsprest (NMS) i Japan 1986–1999, lærer i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989, og har vært tilknyttet MHS/VID siden 1999. Han har blant annet arbeidet med gudsforståelse og modernitetskritikk.
Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, er forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av hvordan vi bruker ulike medier til å forstå våre liv. I doktorgraden gjennomførte hun en teologiske-estetisk studie av eksistensielle og religiøse aspekter ved kunst, siden har hun jobbet med kirkerom og digitale medier.
Therese M. I. Bjørnaas er førsteamanuensis ved Seksjon for religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hun har en PhD i systematisk teologi og filosofi fra Graduate Theological Union/University of California, Berkeley.
Anita Gjermestad er professor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole, Sandnes. Gjermestad er utdannet vernepleier med PhD i spesialpedagogikk. Hun arbeider inne feltene funksjonshemmingsforskning og medborgerskap med vekt på utviklingshemming.
Gyrid Gunnes er utdannet religionsviter og teolog, og er ordinert prest i Den norske kirke. Hun arbeider med en doktoravhandling i diakoni om Kirkens Bymisjon ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsinteresser er teologi og marginalitet, ekklesiologi, kjønn og performativitet.
Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han er statsviter og har doktorgrad i juss, begge fra Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser er rettigheter, rettferdighet og inkluderende utvikling, noen ganger med empiri hentet fra kirkelige aktørers arbeid.
Gunnar Heiene var professor i etikk ved MF vitenskapelig høgskole fram til 1. juli 2020. Han har vært konsulent for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig Råd og medlem av Bioteknologirådet 2014–19. Han har særlig arbeidet med funksjonshemming og teologi, bioteknologi, internasjonal rettferdighet og globalisering.
Kari Jordheim er studieleder og førstelektor på diakoniprogrammet ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har tidligere arbeidet som folkehøgskolelærer i Valdres, og som diakon i en menighet i Oslo sentrum. Jordheim har nå arbeidet med utvikling og gjennomføring av diakoniutdanningen gjennom mange år, og har i forskning og utviklingsarbeid særlig hatt fokus på hvordan diakoniens rolle er utformet og praktiseres innenfor kirken.
Terese Bue Kessel er førsteamanuensis i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i teologi. Hennes forskning er primært innenfor fagfeltet praktisk teologi med fokus på diakoni og sjelesorg i internasjonal kontekst, samt tema knyttet til Den norske kirkes trosopplæring. I doktoravhandlingen analyserer hun kvinners erfaring med kirken fra et kjønns- og diakonalt empowerment perspektiv.
Dmitry Lukash er høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole. Han har master i religion og samfunn fra Universitetet i Oslo og arbeider med en doktoravhandling om norske omsorgstjenesteyteres oppfatninger av religiøsitet og religionspraksis til mennesker med utviklingshemming. Hans sentrale vitenskapelige interesser er religion, funksjonshemmingsforskning og menneskerettigheter.
Nora Simonhjell er PhD og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Ho arbeider særleg med spørsmål om korleis skjønnlitteraturen tar opp tema som funksjonshemmingar og sjukdom.