Reglar om fast eigedom (Heftet)

Forfatter:

Erlend Baldersheim

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202320928
Kategori: Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Reglar om fast eigedom

Reglar om fast eigedom er i første rekkje ei innføringsbok i fast eigedoms rettsforhold. Forfattaren legg vekt på å framstilla rettsområdet på ein sjølvstendig og tydeleg måte. Føremålet er å skapa engasjement og forståing for eit spennande og levande rettsområde.

Boka ønskjer å framstilla og forklara heilskapen i rettsområdet. Den går inn på samanhengar, systematikk og omgrep i faget, samstundes som den er praktisk og rik på konkrete døme.

Framstillinga presenterer nye perspektiv og synsmåtar på meir tradisjonelle emne. I tillegg inneheld den emne som ikkje er særleg handsama i den norske juridiske litteraturen. På den måten er Reglar om fast eigedom også ei fordjupingsbok.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Tinglysing

    Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar

    Borgar Høgetveit Berg

    Innbundet
Presse Reglar om fast eigedom

«... boka passar nok betre til fordjuping og refleksjon enn til innføring. Helst må ein sjå boka som innlegg i ein fagleg diskusjon. [...] Forfattaren er insisterande i skrivemåten, og han finn rett som det er råkande formuleringar. Lesaren får noko å tenkje på, anten han er samd eller usamd.»

Kåre Lilleholt, Lov og rett 6/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Erlend Baldersheim (f. 1982) disputerte i 2016 for den juridiske doktorgraden med avhandlinga Til tingsrettens ontologi. Baldersheim har tidlegare arbeidd som universitetslektor og stipendiat ved Universitetet i Bergen, og som dommarfullmektig og konstituert dommar i Bergen tingrett. Han arbeider no som advokat hos Regjeringsadvokaten. Tidlegare har han gitt ut fleire bøker og skrive fleire artiklar særleg om tingsrettslege emne.