Reglar om fast eigedom (Heftet)

Forfatter:

Erlend Baldersheim

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202320928
Kategori: Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Reglar om fast eigedom

Reglar om fast eigedom er i første rekkje ei innføringsbok i fast eigedoms rettsforhold. Forfattaren legg vekt på å framstilla rettsområdet på ein sjølvstendig og tydeleg måte. Føremålet er å skapa engasjement og forståing for eit spennande og levande rettsområde.

Boka ønskjer å framstilla og forklara heilskapen i rettsområdet. Den går inn på samanhengar, systematikk og omgrep i faget, samstundes som den er praktisk og rik på konkrete døme.

Framstillinga presenterer nye perspektiv og synsmåtar på meir tradisjonelle emne. I tillegg inneheld den emne som ikkje er særleg handsama i den norske juridiske litteraturen. På den måten er Reglar om fast eigedom også ei fordjupingsbok.

Til toppen

Presse Reglar om fast eigedom

«... boka passar nok betre til fordjuping og refleksjon enn til innføring. Helst må ein sjå boka som innlegg i ein fagleg diskusjon. [...] Forfattaren er insisterande i skrivemåten, og han finn rett som det er råkande formuleringar. Lesaren får noko å tenkje på, anten han er samd eller usamd.»

Kåre Lilleholt, Lov og rett 6/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Erlend Baldersheim (f. 1982) disputerte i 2016 for den juridiske doktorgraden med avhandlinga Til tingsrettens ontologi. Baldersheim har tidlegare arbeidd som universitetslektor og stipendiat ved Universitetet i Bergen, og som dommarfullmektig og konstituert dommar i Bergen tingrett. Han arbeider no som advokat hos Regjeringsadvokaten. Tidlegare har han gitt ut fleire bøker og skrive fleire artiklar særleg om tingsrettslege emne.