Psykiatri (Heftet)

for helse- og sosialfagutdanningene

Forfatter:

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202519018
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helsefag , Helsefag , Fagskolen , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Psykiatri

Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv – fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler.

Del I, Forståelse og holdning, gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte, prinsippene for diagnostikk og ulike behandlingsformer, inkludert legemiddelbehandling. Dette danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II.

Del II, Tilstander og diagnoser, er bokens hoveddel. Her følger oppbyggingen i hovedsak den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Alderspsykiatri er viet stor plass i et eget kapittel. Et kapittel om selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er inkludert.

I del III, Psykiatrien i samfunnet, knyttes de psykiske lidelsene til strukturer og endringer i samfunnet. Her blir begrepene empowerment og brukermedvirkning utdypet og understreket. Lover og forskrifter som regulerer det psykiske helsevernet, blir gjennomgått, det samme blir individuell plan og betydningen av psykiatritjenesten i kommunene. Avslutningsvis gis en kort omtale av aktuelle organisasjoner og grupper som kan gi råd og veiledning i spørsmål som berører psykisk helse.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Jannike Engelstad Snoek er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Snoek var frem til 2014 seksjonsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, og var i en årrekke ansatt ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, der hun arbeidet med ungdom og familier i krise. Snoek har lang erfaring i å undervise studenter i helse- og sosialfagutdanningene og har skrevet flere bøker innenfor feltet psykisk helsearbeid.

Knut Engedal er psykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Engedal var fra 1997 til 2013 koordinator og fag- og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han har vært leder av referansegruppen for Sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens og har ledet Statens helsetilsyns utviklingsprogram om alderspsykiatri. Engedal har bidratt med flere bøker om psykiatri og geriatri.