Profesjon, kjønn og etnisitet (Heftet)

Forfatter:

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202349424
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Profesjon, kjønn og etnisitet

Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring?

Med den norske velferdsstatens ambisjoner om inkludering og velferd for alle som utgangspunkt, problematiserer boka hvordan subtile former for eksklusjon og sosial differensiering foregår innen profesjoner og profesjonsutdanninger. Profesjonsutøvere er sentrale i velferdsstaten som formidlere av velferd, og profesjonsutdanninger er viktige arenaer for integrering.

Profesjon, kjønn og etnisitet anlegger et nysgjerrig blikk på profesjoner og profesjonsutdanninger som kulturelle praksiser. De ti ulike bidragene i boka representerer en flerfaglig og flermetodisk bredde, basert på studier hentet fra sosial- og helsefaglige profesjoner og profesjonsutdanninger. Boka har et overordnet kulturanalytisk perspektiv og vil kaste lys over kulturelle tradisjoner og dilemmaer som er nedfelt i profesjonell praksis og utdanning og som det sjelden reflekteres over.

Boka egner seg for studenter innen sosial- og helsefaglige profesjoner, samfunnsvitenskapelige fag og forskere som er interessert i kulturanalytiske problemstillinger knyttet til norske profesjoner og profesjonsutdanninger.

Til toppen

Anmeldelser av Profesjon, kjønn og etnisitet
«Likevel er boka nyskapende på flere måter, særlig ut fra det kulturanalytiske perspektivet at kjønn og etnisitet er viktig, og ved at forfatterne bruker begge dimensjonene aktivt i sine analyser av dilemmaer i dagens profesjonelle praksiser. Gjennom en slik tilnærming viser de oss nye utfordringer og dilemmaer som så visst ikke har enkle løsninger, men som krever refleksjon, ny kunnskap, innsikter og teoridannelse. Dette er bokas store fortjeneste. Det gjør også at den, slik jeg ser det, har stor aktualitet for alle som har ansvar for velferdsstatens praksisformer... [...] Om gamle teorier ikke nødvendigvis må forkastes, må de i alle fall fornyes, og nye sammenhenger må utforskes. Her har vi alle mye å lære, og denne boka er en inspirasjonskilde.»Rannveig Dahle, Tidsskrift for kjønnsforskning

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Nyheim Solbrække is Professor of Medical Sociology in the Faculty of Medicine, University of Oslo. Her main research interests are critical gender studies, narrative approaches to health and illness, medicalization, IVF, and especially cancer. Her latest publications include 'Cancer Coiffures'; Embodied Storylines of Cancer Patienthood and Survivorship in the Consumerist Cultural Imaginary in Body & Society (2018) and 'Our genes, our selves: Hereditary breast cancer and biological citizenship in Norway', in Medicine, Health Care and Philosophy (2016).

Tone Dahl-Michelsen er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo. Hun arbeider med doktorgradsprosjektet: Kjønnede kompetanseformer i moderne fysioterapeututdanning.
Jonas Debesay (f. 1974) er sykepleier og statsviter og jobber som høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo. Hans forskningsfelt er kulturelt mangfold innen sykepleie og han har skrevet flere vitenskapelige artikler og bokkapitler innen feltet.
R. Elise B. Johansen har doktorgrad i medisinsk antropologi, på en avhandling om håndtering av personlige erfaringer og kulturelle modeller omkring kjønnslemlestelse blandt somaliske innvandrere i Norge, med spesielt fokus på smerte, seksualitet og fødsel, og på deres møte med det norske helsevesnet. I perioden 2001-2004 ledet hun det nasjonale prosjektet for arbeid mot kvinnelig omskjæring, OK prosjektet, opprettet av Barne-og Familiedepartementet. Tidligere har hun gjort feltarbeid i Elfenbenskysten med fokus på kulturel utforming og presentasjon av etnisk og nasjonal identitet, og i Norge og Tanzania med fokus på kjønn og seksualitet. Fra 2006 har hun vært ansatt i verdens helseorganisasjons avdeling for seksuell or reproduktiv helse og forskning, i Geneve, som forskningsleder på området kjønnslemlestelse.
Kristin Jordal har master i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som stipendiat og høgskolelektor ved høgskolen i Vestfold.

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring med metodeundervisning ved universitet og høgskole og arbeider med kulturanalytiske perspektiver på utdanning og arbeidsliv.

Cecilie Basberg Neumann er sosiolog og har doktorgrad i kriminologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut. Neumann er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Svein Tuastad (f. 1962) er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hans faglige interesser er i hovedsak knyttet til politisk teori, norsk politikk og skolepolitikk. I 2009 gav han ut boka "Fridom, likskap og gullkort" om sosialdemokratiet og den norske modellen.
Halvard Vike er dr.polit. i sosialantropologi. Han har vært forsker ved Telemarksforsking–Bø, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.
Siden 2003 har han arbeidet som førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Vike har gjennomført omfattende feltarbeid i flere norske kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre organisasjoner. Som forsker, konsulent og rådgiver har han foretatt en lang rekke evalueringer av omstillingsarbeid, ledelse og styringsformer. Han har skrevet en mengde artikler og utgitt flere bøker.