Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste (Heftet)

Forfatter:

Henriette Sinding Aasen, Berit Bringedal, Kristine Bærøe og Anne-Mette Magnussen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 293
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202636418
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Medisin, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Prioritering, styring og likebehandling er en vitenskapelig, fagfellevurdert antologi som omhandler hva som påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag, som rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin.

Bokens målgruppe er forskere, vitenskapelig ansatte, studenter og helsepersonell, samt beslutningstagere og andre som er opptatt av prioriteringsspørsmål i helsevesenet.

Til toppen

Presse Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

Grundig og godt

«Denne boken fortjener et bredt publikum. Stortingets medlemmer bør anse den som statarisk pensum. Beslutningstagere og ledere både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten vil finne nyttig kunnskap – og bekreftelser på at man som helseleder ikke er alene om å kjenne på utfordringene i samtidig å skulle ivareta «saavel samfundets som patientens tarv», som det het i gamle dager.»

Jan Emil Kristoffersen, Tidsskriftet Den Norske LegeforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Henriette Sinding Aasen er professor på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde er velferdsrett, med særlig fokus på helse og menneskerettigheter. Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter om forholdet mellom rettslig regulering, sosialt medborgerskap og demokrati. Et sentralt tema i mange av hennes publikasjoner er tilgang til adekvat helsehjelp for svake grupper.
Berit Bringedal er dr. polit. og seniorforsker ved LEFO - Legeforskningsinstituttet. Hennes forskningsområder er prioritering og sosial rettferdighet, legers atferd og styring av helsetjenesten. Hun har publisert en rekke artikler på disse feltene.
Kristine Bærøe er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Forskerinteressene hennes innbefatter blant annet legitimitetsaspekter ved prioriteringsbeslutninger, utfordringer knyttet til sosial ulikhet i helse, personlig ansvar for helse, pasient autonomi og forskningsetikk.
Anne-Mette Magnussen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på forholdet mellom rett, politikk og profesjonell skjønnsutøving. Sentrale stikkord er rettsliggjøring, sosialt medborgerskap, demokrati, rettigheter, deltakelse og beslutningsfatting.
Afsaneh Bjorvatn er dr. polit i samfunnsøkonomi. Hun er postdoktor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Hun har omfattende erfaring fra forskning innen primær- og spesialisthelsetjenesten og fra prosjekter innen offentlig økonomi og kostnadsnytte og kostnadseffektivitetsanalyser. Bjorvatn har også bred erfaring fra empiriske analyser basert på registerdata og spørreundersøkelser. Hun har publisert en rekke artikler som omhandler konsekvenser av ulike reformer og reguleringer i spesialisthelsetjenesten i Norge.
Benedicte Carlsen er samfunnsviter og professor innen helsetjenesteforskning. Hun har tidligere vært forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret og er nå instituttleder ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og har en professor II-stilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun har publisert en rekke artikler om styring av helsevesenet og implementering av styringsprinsipper i praksis.
Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han er sivilingeniør med faglig bakgrunn i filosofi og idehistorie. Hofmann har sammen med Søren Holm gjennomført en rekke studier av doktorgradskandidaters kunnskaper, handlinger og holdninger til vitenskapelig uredelighet i Norge og internasjonalt.
Jasmeen Garcha Kaur er Cand.med. og jobber som lege ved Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar. Hun fullførte medisinerstudiet ved Universitetet i Bergen i 2017. Sammen med medstudent Radhakrishnan skrev hun særoppgaven Access to Healthcare: on Obstructions & Inequitable barriers.

Morten Magelssen er lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole. I perioden 2019–2023 er han medlem av Bioteknologira°det.

Even Nilssen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Han har blant annet forsket på forholdet mellom internasjonale organisasjoner og nasjonal velferdspolitikk og på forholdet mellom rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i velferdsstaten.
Kavery Radhakrishnan er Cand.med. og jobber som lege ved Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen. Hun fullførte medisinerstudiet ved Universitetet i Bergen i 2017. Sammen med medstudent Garcha Kaur skrev hun særoppgaven Access to Healthcare: on Obstructions & Inequitable barriers.
Solveig Hodne Riska er universitetslektor i helserett ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet fysioterapeut og jurist, og forsker på retten til nødvendig helse- og omsorgshjelp, herunder regulering av prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
Tobba Therkildsen Sudmann er fysioterapeut og førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitskap/Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet. Hennes forskning omhandler profesjonelle behandlingsrelasjoner, og studier av hvordan man i rollen som pasient eller mottaker av tjenester får anledning til å ta initivativ, bruke egne ressurser, og delta i valg og beslutninger som omhandler egen helse.
Inger Lise Teig er dr. polit i sosialantropologi og førsteamanuensis i helseledelse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområder er ledelse og styring i helsesektoren, medisinsk teknologi og effekter av tilsyn.
Gry Wester, tidligere postdoktor ved Universitetet i Bergen, er nå universitetslektor i bioetikk og global helseetikk ved King’s College London. Hun har bakgrunn i politisk filosofi, og hennes forskning setter fokus på spørsmål om rettferdig fordeling og teorier om likhet, spesielt i tilknytning til helse og helsetjenester. Hovedinteressene hennes inkluderer ulikheter i helse, kapabilitetstilnærmingen, prioritering av helsetjenester, og sosiale helsedeterminanter og deres politiske implikasjoner.