Perspektiver på entreprenørskap (Heftet)

Forfatter:

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)

Om utgivelsen Perspektiver på entreprenørskap

Perspektiver på entreprenørskap handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Siktemålet med boken er å gi studenter en bred innsikt i dette fagfeltet. Målgruppen er alle som er interessert i forretningsutvikling og virksomhetsetablering. Boken tar opp sentrale tema som:

  • Hvem er potensielle entreprenører?
  • Forretningsplan, etableringsprosess og legale forhold knyttet til etablering
  • Forretningsidé og produktutvikling, marked og kunderelasjoner, nettverk og etablererteam, prinsipper for organisering og ledelse samt finansiering av nye bedrifter
  • Økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye selskaper i vekstfasen
  • Strategisk entreprenørskap, kvinnelig entreprenørskap og betydningen av entreprenørskap i det norske samfunnet
  • Prinsipper for e-business og entreprenørskap
  • Born Globals
Boken drøfter en del eksempler og caser som kobler teori og praksis. I tillegg fins det flere caser og oppgaver knyttet til hvert kapittel. Disse kan lastes ned fra nettbutikken.

Til toppen

Forfatter(e)
Arild Aspelund er førsteamanuensis i markedsføring ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Han er mest kjent for sine forskningsmessige bidrag på internasjonale oppstartsbedrifter – såkalte Born Globals, men forsker også på flere problemstillinger knyttet til internasjonal handel og innovasjon. Aspelund er leder for forskergruppen Global Produksjon og Kommunikasjon i NTNUs Globaliseringsprogram og har bred erfaring fra internasjonalisering av norsk industriell virksomhet.

Trygve Bjerkås er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Tidligere har han arbeidet i forvaltningen (stat og kommune) og i bank og banktilknyttet virksomhet. Han har også vært praktiserende advokat. Hans hovedvirksomhet ved høgskolen er knyttet til den økonomisk–administrative utdanningen på bachelor- og masternivå.

Truls Erikson har doktorgrad fra Universitetet i Manchester. Han er professor ved Universitetet i Oslo. Erikson har mange års erfaring som amanuensis i bedriftsøkonomisk analyse og senere som førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap. Hans interessefelt spenner fra teknologiledelse til tidlig fase-finansiering av teknologibedrifter og til de mer atferdsrelaterte sidene av entreprenørskap.

Bjørn-Tore Flåten har sin ph.d. fra Universitetet i Agder og har siden 2011 vært førsteamanuensis og fra 2013 instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, der han underviser i strategi, innovasjon, internasjonal ledelse og organisasjonsteori. Flåten forsker på kunnskapsflyt og entreprenørskap i virtuelle omgivelser med et særlig søkelys på kunnskapsdeling og Internett-basert samarbeid i bedrifter. Han er også leder for universitetets Senter for entreprenørskap.

Øystein Hatteland er landbruksøkonom og dr.scient. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Han arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Hatteland var i perioden 1994–2002 knyttet til påbyggingsstudiet i nyskaping ved Høgskolen i Stavanger og har senere vært knyttet til masterstudiet i endringsledelse med undervisningsoppgaver innenfor organisasjonsutvikling, innovasjon og praksisorientering. Han er medforfatter av bøkene Radikale innovasjoner i etablerte foretak og Ledelse – Å bruke teori i praksis.

Jan Inge Jenssen er professor ved Universitetet i Agder. Han har de siste årene arbeidet med entreprenørskap og innovasjon. Entreprenørskapsforskningen har i særlig grad fokusert på betydningen av sosiale og profesjonelle nettverk. Dette var også emnet for hans doktoravhandling. Innovasjonsforskningen har vært rettet mot betydningen av samarbeid, organisering og ledelse i små kunnskapsintensive virksomheter og i shipping. Jenssen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt til flere bøker.

Lars Kolvereid er utdannet siviløkonom (BI, 1978), MBA (Madison, Wisconsin, 1979) og Ph.D. (Henley, 1985). Han har vært ansatt ved Handelshøgskolen i Bodø siden 1986. Fra 1986 til 1988 var han prodekanus og fra 1988 til 1990 var han dekanus ved skolen. I 1993 ble han utnevnt til professor. Kolvereid har publisert mer enn 25 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering og har veiledet 14 doktorgradsstudenter.

Kolvereid er leder for det norske Global Entrepreneurship Monitor-teamet. Han er medlem av redaktørstyret i Entrepreneurship & Regional Development og foretar i tillegg fagfellevurdering av innsendte bidrag til ledende tidsskrift, blant annet Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing og Journal of Management Studies.

Daniel Leunbach er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er opptatt av ledelse og utvikling av nye virksomheter – med basis i teknologi. Hans fokus retter seg spesielt mot beslutninger knyttet til alliansedannelse og ledelse av strategiske allianser.

Frank Lindberg, ph.d. er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord universitet. Han har hovedfag i markedsføring med forbrukerspørsmål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (1990) og doktorgrad fra Copenhagen Business School (2001). Lindberg har tidligere innehatt stillinger som prodekanus og dekanus ved Handelshøgskolen i Bodø. Hans forskning er på området opplevelsesøkonomi, markedsføring og forbrukeropplevelser, særlig innenfor consumer culture theory. Han er tilknyttet det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Opplevelser i Nord» gjennom delprosjektet «The ordinary and the extraordinary during tourist experiences».

Elisabet Ljunggren (ph.d.) er forsker I ved Nordlandsforskning og har arbeidet med problemstillinger knyttet til kjønn og entreprenørskap, som hun også skrev doktorgradsavhandling om. Hun har forsket på entreprenørskap i ulike næringer, bl.a. landbruk og reiselivm og på entreprenørskap blant innvandrere. Hun har også arbeidet med evalueringer av næringspolitikk. Hennes forskningsinteresse har de senere år også omfattet kjønn og innovasjon. Hun har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter, og har vært redaktør for flere bøker både i Norge og utlandet.

Einar Lier Madsen er seniorforsker ved Nordlandsforskning og er utdannet siviløkonom med doktorgrad i bedriftsøkonomi (entreprenørskap og innovasjon) fra Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. For tiden er han hovedprosjektleder for reiselivsprosjektet Opplevelser i Nord (2009–2017), som er en del av Forskningsrådets programsatsing Forskningsløft Nord. Madsen deltar også i forskjellige sammenhenger i VRI-Nordland (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). Han har publisert bøker og artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift, innenfor disse temaene. Madsen har bred erfaring fra ledelse, administrasjon og prosjektarbeid fra FoU-institusjoner, offentlig forvaltning, private virksomheter samt fra kommunal sektor som kommunepolitiker, kontrollutvalgsmedlem og som styreleder i en kommunal pensjonskasse. Evalueringer står sentralt i Madsens arbeid både gjennom etablering av, og som styreleder i, Norsk evalueringsforening i fire år, og gjennom bred evalueringserfaring særlig fra evalueringer av bedriftsrettede offentlige virkemidler.

Einar Rasmussen er seniorforsker ved Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland. En stor del av hans forskningsarbeid omhandler prosessen med bedriftsetablering basert på forskningsresultater, og hvordan det kan legges til rette for forskningsbasert entreprenørskap. Han har tidligere arbeidet ved NTNU og har ledet flere forskningsprosjekter samt publisert en rekke vitenskapelige artikler.
Rotem Shneor er førsteamanuensis i internasjonal ledelse ved UiA, Institutt for økonomi / Handelshøyskolen i Kristiansand. Hans forskningsfelt omfatter ulike aspekter av internasjonal markedsføring, strategi og entreprenørskap, og deres tverrkulturelle aspekter.
Magne Mikal Våge er høgskolelektor ved Høgskolen i Agder, Institutt for teknologi. Våge har vært ansvarlig for utvikling av og undervisning i faget produktutvikling for master- og bachelorstudenter. Forfatteren har deltatt på diverse eksamensrettede kurs med blant annet tema produktutvikling – i regi av InnovationNet –og er i ferd med å avslutte en mastergrad i innovasjon og virksomhetsutvikling. Forfatteren har bred erfaring fra produktutvikling i industrien og har undervist i høgskolen i over 20 år.