Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202591076
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Personer med demens
Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme kompetansebehovet i demensomsorgen. I stortingsmeldingen «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre» og i «Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn» er kompetanseutvikling i demensomsorgen fremhevet som et viktig satsingsområde. Praksisen skal være kunnskapsbasert, det vil si at den skal bygge på oppdatert forskning, kliniske erfaringer og kjennskap til den enkelte bruker.

I boken understrekes betydningen av en personsentrert omsorg. Det gjelder uavhengig av om personen med demens er yngre, eldre eller har en utviklingshemning. I en personsentrert omsorg legger en vekt på den enkeltes ønsker og ressurser gjennom ulike faser av sykdommen. Faktorer som helsetilstand, personlighet, vaner, livshistorie og kulturell bakgrunn vil ha betydning for utformingen av tjenestetilbudet.

Sentrale tema som blir belyst, er utfordrende atferd, miljøbehandling, lindrende behandling, selvbestemmelse og bruk av tvang. Det er lagt vekt på etisk, juridisk og faglig refleksjon.

Boken henvender seg til studenter i helsefaglige bachelor- og masterutdanninger. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil også ha god nytte av boken.

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.
Kari Lislerud Smebye er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har arbeidserfaring både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.
Rigmor Einang Alnes er førsteamanuensis ved NTNU. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet Marte Meo-veiledning i demensomsorgen. Alnes har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten og lang erfaring fra undervisning og utvikling av sykepleierutdanning. Hun har i mange år vært engasjert i et samarbeid med kommunehelsetjenesten om forskning og fagutvikling blant annet innenfor demensomsorgen.
Siren Eriksen er professor ved VID vitenskapelige høgskole og seniorforsker/redaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier, har en master i profesjonsetikk og en ph.d. i sykepleievitenskap. Eriksen har jobbet i mange år med utdanning og forskning. Hun har også bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.
Torhild Holthe er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og ph.d.-stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der temaet for doktorgraden er eldres hverdagsliv i en omsorgsbolig og brukermedvirkning i teknologiutvikling. Holthe er ergoterapeut med mastergrad (MSc). Hun har arbeidet med demensutredning i spesialisthelsetjenesten og med fagutvikling og forskning relatert til tilrettelegging.
Lasse Johnsen er utdannet jurist ved universitet i Oslo og har tilleggsutdanning innen pedagogikk og innen organisasjon og ledelse.
Frode Kibsgaard Larsen er utdannet vernepleier med videreutdanning i aldring og psykiatri og tar nå en mastergrad.
Marianne Munch er geriatrisk sykepleier og har en master i kliniske hjelperelasjoner. Hun er sertifisert Marte Meo-supervisor og en sentral person i implementeringen av Marte Meo-metoden i demensfeltet i Norge. Munch har vært spesialrådgiver ved NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus. Nå er hun pensjonist, men fortsetter å utdanne Marte Meo-veiledere og -supervisorer.
Janne Røsvik er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og er cand.polit. Som del av sin ph.d.-avhandling har hun utviklet VIPS praksismodell (VPM) for implementering av personsentrert demensomsorg. Røsvik har tidligere arbeidet som leder i hjemmesykepleien og har vært høyskolelektor ved Høyskolen Diakonova, nå VID vitenskapelige høgskole.
Kjersti Wogn-Henriksen er spesialist i klinisk psykologi med variert erfaring fra allmenpsykiatri, familievern og alderspsykiatri. Hun har vært opptatt av brukerperspektiv og selvopplevelse hos personer med demens. Hennes ph.d.-avhandling fra 2011 var en fenomenologiske studie av hvordan en gruppe mennesker med tidligdebuterende demens opplevde sin sykdom og hverdag.