Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202591076
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Personer med demens

Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde innenfor demensomsorgen. Det er slått fast både i lovverk, stortingsmeldinger og i nasjonale retningslinjer og planer som omhandler omsorg for personer med demens. Denne boken er skrevet som et bidrag til utviklingen av kompetanse.

I boken understrekes betydningen av en kunnskapsbasert praksis og en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens. Det er lagt vekt på å søke å forstå hvordan det er å leve med demens, og utfordringer og behovsendringer gjennom sykdomsfasene og ved ulike former for demens blir belyst. Demens hos yngre personer og personer med utviklingshemning er viet egne kapitler.

Blant sentrale temaer som blir gjennomgått, er utfordrende atferd, miljøbehandling, selvbestemmelse, bruk av tvang, lindrende behandling og samarbeid med pårørende. I hvert kapittel er det lagt vekt på etisk, juridisk og faglig refleksjon.

Boken henvender seg til studenter i helsefaglige bachelor- og masterutdanninger. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil også ha god nytte av boken.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Personer med demens

En nyttig kunnskapsbasert fagbok 28.02.2022

Boken, som er like relevant for helsefagstudenter som for helsepersonell som jobber i omsorgssektoren, er en nyttig kunnskapsbasert fagbok. Den gir et viktig bidrag til kompetanseheving for å kunne gi ethvert menneske med demens best mulig kunnskapsbasert omsorg. (...) De ansvarlige har fått med seg medforfattere med lang erfaring innen sine fagfelt, hvilket gir boken et godt kvalitetsstempel. Det gis relevante praktiske eksempler på hvordan individuell personsentrert tilnærming er best for personer med demens. Temaer som utredning og diagnostikk, kommunikasjon, utfordrende atferd, miljøbehandling, selvbestemmelse, seksualitet, bruk av tvang, lindrende behandling og samarbeid med pårørende blir grundig diskutert.

Anne Rita Øksengård, forskningsleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tidsskrift for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Oppdatert fagbok om demens 30.04.2020

«Det er blitt en fyldig og nyttig kunnskapsbasert fagbok for alle sykepleiere som arbeider med personer med demens med bidrag fra flere kjente forskere innenfor demensomsorg. Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for demens med sin vektlegging av personsentrert omsorg er retningsgivende i denne utgaven.»

Mona Bekkhus-Wetterberg, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanningen og faglitteratur til feltet.

Rigmor Einang Alnes er førsteamanuensis ved NTNU. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet Marte Meo-veiledning i demensomsorgen. Alnes har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten og lang erfaring fra undervisning og utvikling av sykepleierutdanning. Hun har i mange år vært engasjert i et samarbeid med kommunehelsetjenesten om forskning og fagutvikling blant annet innenfor demensomsorgen.

Siren Eriksen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og fagsjef for demens og kognisjon ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er sykepleier, har mastergrad i profesjonsetikk og ph.d. i sykepleievitenskap. Hennes forskning er primært knyttet til demens og eldre rundt temaer som psykisk helse, psykososiale behov, palliasjon og seksualitet.

Torhild Holthe er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og ph.d.-stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der temaet for doktorgraden er eldres hverdagsliv i en omsorgsbolig og brukermedvirkning i teknologiutvikling. Holthe er ergoterapeut med mastergrad (MSc). Hun har arbeidet med demensutredning i spesialisthelsetjenesten og med fagutvikling og forskning relatert til tilrettelegging.
Lasse Johnsen er juridisk spesialrådgiver i Fredrikstad kommune, seksjon for helse- og velferd. Han er utdannet jurist fra universitet i Oslo og har arbeidet med norsk helse- og omsorgsrett i hele sin yrkesaktive karriere. Johnsen har arbeidserfaring fra tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet og fylkesmannen), hvor han blant annet har arbeidet med klage- og tilsynssaker og har vært revisjonsleder i et stort antall systemrevisjoner. Han har videre arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
Frode Kibsgaard Larsen er spesialrådgiver/stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han er utdannet vernepleier og tar sin doktorgrad på temaet Downs syndrom og demens. Kibsgaard Larsen har erfaring både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Han er engasjert i utvikling av utdanningsprogrammer, faglitteratur og diagnose- og oppfølgingssystemer.

Marianne Munch er geriatrisk sykepleier og har en master i kliniske hjelperelasjoner. Hun er sertifisert Marte Meo-supervisor og en sentral person i implementeringen av Marte Meo-metoden i demensfeltet i Norge. Munch har vært spesialrådgiver ved NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus. Nå er hun pensjonist, men fortsetter å utdanne Marte Meo-veiledere og -supervisorer.

Janne Røsvik er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og er cand.polit. Som del av sin ph.d.-avhandling har hun utviklet VIPS praksismodell (VPM) for implementering av personsentrert demensomsorg. Røsvik har tidligere arbeidet som leder i hjemmesykepleien og har vært høyskolelektor ved Høyskolen Diakonova, nå VID vitenskapelige høgskole.
Kjersti Wogn-Henriksen er spesialist i klinisk psykologi med variert erfaring fra allmenpsykiatri, familievern og alderspsykiatri. Hun har vært opptatt av brukerperspektiv og selvopplevelse hos personer med demens. Hennes ph.d.-avhandling fra 2011 var en fenomenologiske studie av hvordan en gruppe mennesker med tidligdebuterende demens opplevde sin sykdom og hverdag.