Pedagogikk (Heftet)

- en grunnbok

Forfatter:

Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 683
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202414245
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Pedagogikk
Pedagogikk – en grunnbok gir en grundig innføring i de mest sentrale tema
innenfor pedagogikken. Den består av 38 kapitler skrevet av dyktige
forskere innen sitt felt. Med bakgrunn i sin spisskompetanse gir forfatterne en solid
innføring i sitt tema. De redegjør både for nyere forskning på feltet og for hva denne forskningen kan bety for pedagogisk praksis.
Samlet sett gir boken en bred behandling av pedagogiske grunnlagsproblemer, begreper, teorier og praksisformer. Den tar
for seg tradisjoner, teoretiske retninger, vitenskapsteoretiske utfordringer og
grunnleggende praktiske spørsmål. I tillegg viser bidragene i boken tydelig hvordan
pedagogikk som fag speiler mange sider ved dagens samfunn.

Boken er organisert i fem deler:
• Hva er pedagogikk?
• Læring
• Undervisning og vurdering
• Grunnleggende ferdigheter
• Det mangfoldige samfunnet

Bidragene er skrevet av fremtredende forskere på feltet. Tekstene er
forskningsbaserte og gir en innføring i nyere forskning på feltet.

Janicke Heldal Stray er førsteamanuensis i samfunnsfag ved det Teologiske
Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale
artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning.

Line Wittek er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Hennes nasjonale og internasjonale publikasjoner handler om
undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv
på læring.

Til toppen

Forfatter(e)
Janicke Heldal Stray er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning.
Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring.

Trine Anker har arbeidet med forskning og undervisning innenfor feltene etikk, religion og didaktikk. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler, og skrevet en avhandling om respekt i skolen (Det teologiske Menighetsfakultetet, 2011). Hun er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet og programleder for lektorutdanningen ved samme institusjon.
Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteprofessor ved Göteborgs Universitet, og professor II i literacy ved Universitet i Stavanger. Han er for tiden professor II i skriveforsking ved NTNU. Berge er også æresdoktor ved Örebro Universitet.
Øystein Gilje er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) der han underviser om blant annet læringsteori, vurdering, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi.
Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.
Magister i naturvitenskap fra universitetet i Wien og har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Köln. Moser er i dag professor i utdanningsvitenskap med særlig fokus på barnehageforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge, og professor II ved Universitetet i Stavanger (Læringsmiljøsenteret). Hans forskningsinteresser retter seg mot barnehagens kvalitet og effekter, særlig med tanke på barns sosiale utvikling, trivsel, læring og inkludering. Videre arbeider han med temaer som læreplan, profesjonsutvikling, rom og materialitet samt kropp, motorikk og læring.
Merethe Roos er professor i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.
Åse Røthing er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kritiske og interseksjonelle perspektiver på mangfold i skole og utdanning.
Kenneth Silseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-øst-Norge og underviser i lærerutdanningen. Hans forskningsinteresser er blant annet sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring, klasseromsinteraksjon, læringsidentitet og teknologibasert læring.

Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet bøkene Knut Hamsuns dialogiske realisme (2003), Å kunne lese - nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter (2006) og Litteraturens nytteverdi (2009), og en rekke artikler om litteratur og lesing.

Karianne Skovholt er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser i norskfaget på bachelor- og masternivå. Tidligere har hun og også undervist i videregående skole. Hennes forskningsinteresser er klasseromssamtalen, samtaleanalyse (CA) og språk og kommunikasjon i sosiale medier. Hun har tidligere utgitt en rekke artikler og sammen med Aslaug Veum har hun gitt ut boka Tekstanalyse. Ei innføring.