Påtalerett (Heftet)

Forfatter:

Gert Johan Kjelby

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 410
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202516062
Kategori: Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Påtalerett

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen. Kjelbys fremstilling i denne boken har fokus på grunnleggende prinsipper og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Fremstillingen tar særlig sikte på å dekke behovet for et oppdatert læremiddel for studenter på spesialemnet «Påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen, men den vil også gi påtalejurister på alle nivå og andre med interesse for fagfeltet, oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Påtalerett

«Påtalejuristen vil i dag [ … ] stå overfor vesentlig flere juridiske gråsoner enn det som var aktuelt da jeg begynte i påtalemyndigheten for bortimot 40 år tilbake. For bare å nevne noen eksempler: Hvordan avgrenses etterforskning som utløser påtalemyndighetens ledelses- og kontrollansvar, mot annen polisiær virksomhet? Når foreligger det en konstitusjonell/menneskerettslig plikt til å etterforske? Og hvilke uttalelser under etterforskningen kan komme i konflikt med mistenktes rett til å bli ansett som uskyldig inntil fellende dom foreligger (uskyldspresumsjonen)? Legger man til at rollen som påtalejurist nå byr på flere vanskelige skjønnsmessige avgjørelser, at påtalejuristene opererer i et vesentlig mer utfordrende internt og eksternt «klima», og at den tallmessig største delen av straffesakene i dag endelig avgjøres av påtalemyndigheten og ikke i domstolen, er Gert Johan Kjelbys Påtalerett åpenbart rett bok til rett tid.

[ … ]

Fem av bokens ni kapitler har ordet «grunnleggende» i overskriften. Hva som er grunnleggende, er selvsagt en relativ størrelse, og henger nok i stor grad sammen med hvilken innsikt og kunnskap den som bruker ordet, selv har. Som anmelder ville jeg nok ikke ha reagert på om reservasjonen som ligger i «grunnleggende», ikke hadde vært med. Her får det være nok å fremholde at dersom jeg hadde sittet som leder for påtaleenheten i et politidistrikt, ville jeg sovet godt om natten hvis jeg hadde følt meg trygg på at mine påtalejurister satt inne med den «grunnleggende» kunnskapen som er samlet boken Påtalerett.»

Tor-Geir Myhrer, Tidsskrift for strafferett nr. 3 2018

Til toppen

Forfatter(e)

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og leder for prosjektet "Politi og påtalerett." Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra Universitetet i Bergen. Han har vært politijurist og statsadvokat i Hordaland og har i flere perioder vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet i Bergen.