Parts- og vitneavhør (Heftet)

- i straffesaker og sivile saker

Forfatter:

Nils Erik Lie

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 394
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202375782
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Parts- og vitneavhør
De fleste saker avgjøres på grunnlag av bevisførselen. Det viktigste for retten er derfor ofte å få saksforholdet på plass. Samtidig er forklaringer fra parter og vitner de sentrale beviselementene i flertallet av de sakene domstolene behandler. Måten man eksaminerer parter og vitner på – eksaminasjonsteknikken – står med andre ord sentralt.

Eksaminasjonen av parter og vitner er både den viktigste og den vanskeligste oppgaven en praktiker står overfor. Dette gjelder både i sivile saker og straffesaker.

Forklaringer i retten gir sjelden uttrykk for en objektiv sannhet. Forklaringene kan være ufullstendige, upresise og noen ganger direkte feil. Nils Erik Lie redegjør for årsakene til slike feil og for metoder til å avdekke dem, både når det dreier seg om bevisst løgn og om uriktigheter som har andre årsaker. Forfatteren gjennomgår også forskjellige måter å spørre på og hvordan man kan forberede avhør. Dessuten redegjør han for det regelverket som gjelder for eksaminasjon i retten.

Nils Erik Lie behandler grundig de grunnleggende eksaminasjonsteknikkene, og hvordan man tilrettelegger og bygger opp en eksaminasjon, både hovedeksaminasjon og krysseksaminasjon. Parts- og vitneavhør har dessuten egne kapitler om eksaminasjon og krysseksaminasjon av polititjenestemenn og sakkyndige. Forfatteren gir en rekke eksempler.

Parts- og vitneavhør er først og fremst en håndbok for advokater, dommere og representanter for påtalemyndigheten. Alle som interesserer seg for norsk rettsliv kan også ha utbytte av å lese boken.

Til toppen

Presse Parts- og vitneavhør
«Boken er allerede etablert som et sentralt verk i prosedyrelitteraturen, og det er en glede å se igjen Lies informative, engasjerende og praktisk nyttige fremstilling av kunsten å gjøre gode avhør. [...] Et avhør er en improvisasjon, men som i annen utøvende kunst - for dette er på sitt beste en kunst! - bør spontaniteten ha utspring i en plan. For å gjennomføre et vellykket avhør trenger man et arsenal av spørsmålstyper (åpne, lukkede, ledende, med ulike varianter) og en liste over tema det skal spørres om. Intet kan erstatte den praktiske treningen når det gjelder å utvikle disse ferdighetene, men et solid utgangspunkt for treningen får man ved å lese Lies bok.»Sverre Blandhol, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2, 2013

Til toppen

Forfatter(e)
Nils Erik Lie (f. 1942) har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og dommer. I årene 1996–2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han har mangeårig erfaring som foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har holdt en lang rekke foredrag og kurs om ekspropriasjonsrettslige og skjønnsrettslige spørsmål og om parts- og vitneavhør. Lie har også skrevet bøkene Parts- og vitneavhør og Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave.