Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs) (Nettsted)

med case fra praksis

Forfatter:

Lene Baagøe Laukvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202407148
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Varighet: 1460 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)
Øv til eksamen og forbered deg til sykepleiepraksis

Nettressursen gir en praksisnær tilnærming til sykepleieprosessen etter VIPS-modellen. Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) er integrert i svarveiledningene. Bruk av nasjonal standardisert terminologi som ICNP kan bidra til bedre kvalitet og økt sikkerhet ved planlegging og oppfølging av helsehjelp til pasienter.

Nettressursen inneholder ulike oppgavetyper:

I multiple choice-oppgavene kan du teste egne sykepleierfaglige kunnskaper.

Test deg selv-oppgaver fra læreverket FRISK og SYK gir deg muligheten til å teste dine naturvitenskapelige kunnskaper.

I case-oppgavene kan du trene på systematisk dokumentasjon, og alle case inkluderer:

• Lenker til prosedyreverktøyet VAR Healthcare
• Svarveiledning, hvor ICNP er integrert
• Mulighet for å konvertere besvarelsene til PDF for levering på læringsplattform

Du får en personlig tilgang og kan arbeide med egne case fra praksis i nettressursen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Camilla Gjellebæk jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold ved avdeling for helse- og sosialfag. Ved siden av engasjementet på avdeling for sykepleie er Gjellebæk koordinator for videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten ved Høgskolen i Østfold. Gjellebæk er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo og har en mastergrad i Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet fra Høgskolen i Gjøvik. Tidligere praksiserfaringer er fra kommunehelsetjenesten som sykepleier, assisterende avdelingssykepleier, avdelingssykepleier og som prosjektleder. Hun har også ledet prosjekt i pasient- og brukerrettet dokumentasjon og pilotprosjekt eRom.
Ellen Karine Grov, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og -bøker.
Ellisiv Lærum Jacobsen er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi. Hun forsker på ernæringsstatus, fysisk funksjon og livskvalitet blant mennesker som er innlagt på akuttgeriatriske avdelinger. Jacobsen er utdannet sykepleier og har master i helsevitenskap. Hun har klinisk erfaring fra eldreomsorg, rehabilitering og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs hospital.
Siri Kleven er sykepleier og klinisk spesialist ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har mange års erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåkning og hjertekirurgisk avdeling. Hun har jobbet på nevrointensiv avdeling ved Ullevål sykehus hvor hun har levert sin spesialistoppgave. Hun har også jobbet med organdonasjon og organtransplantasjon. Foruten klinisk praksis har hun flere års erfaring med undervisning av kollegaer og ansatte ved sykehuset. Kleven har også internasjonal sertifisering i traumesykepleie TNCC og er sertifisert AHLR instruktør.
Marianne Moland-Wulff er intensivsykepleier og jobber på Intensiv 3 ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har 15 års erfaring med arbeid innen intensivmedisin, de fleste av årene på intensivavdeling for hode og ryggmargskader, men også noen år på generell intensiv. Hun har i tillegg til videreutdanning i intensiv også studert fordypning i Akutt Nevrokirurg og Nevrologi ved Gøteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin. Hun er med i ressursgruppa for Organdonasjon ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet med organdonasjon i mange år.
Ann Kristin Rotegård er avdelingssjef for PPS-enheten (Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) i Cappelen Damm Akademisk. Hun er utdannet sykepleier og har klinisk erfaring som sykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Videre er hun kandidat i sykepleievitenskap innen emnet fagdidaktikk og har doktorgrad på temaet helseaktiva («Health Assets»). Rotegård har arbeidet med sykepleieterminologi og dokumentasjon av sykepleie både på klinisk nivå og på systemnivå og har publisert artikler innen emnene.
Marit Solhaug er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, der arbeidsområdet er PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Solhaug har mange års erfaring fra Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, både som spesialsykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier.
Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet videreutdanningen og mastergradsutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.