Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs) (Nettsted)

med case fra praksis

Forfatter:

Lene Baagøe Laukvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202407148
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Varighet: 1460 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

Øv til eksamen og forbered deg til sykepleiepraksis
I læringsressursen arbeider du systematisk med sykepleieprosessen og dokumentasjon etter VIPS-modellen gjennom å «løse» pasientcase slik at de munner ut i en sykepleieplan. Casene er fra ulike praksisarenaer og følger sykepleieprosessen trinn for trinn. I hver case tester du om du har relevante sykepleiefaglige og naturvitenskapelige kunnskaper.

I alle casene er det

  • svarveiledninger
  • ICNP*-termer og -koder integrert i svarveiledningene på trinnene sykepleiediagnose, -mål og -tiltak
  • lenker til prosedyreverktøyet VAR Healthcare
  • mulighet for å konvertere sykepleieplanen til pdf for levering på læringsplattform
*ICNP (Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis) er et standardisert språk for sykepleiedokumentasjon.

Du får personlig tilgang og kan opprette dine egne case fra praksis.

Læringsressursen selges nå separat, men er gratis ved kjøp av «Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1» og «Sentrale begreper i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 2».

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Lene Baagøe Laukvik er universitetslektor og ph.d.-stipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier og har mastergrad i helsevitenskap med vekt på alderdom og helse. Laukvik forsker på dokumentasjon og standardisert terminologi i sykepleie og på hvordan personsentrert omsorg kan ivaretas i elektronisk dokumentasjon.

Mariann Fossum er professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag, sistnevnte fra Örebro Universitet, Sverige. Hennes forskningsområder er dokumentasjon, beslutningsstøtte og IKT i helsetjenesten.

Camilla Gjellebæk jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold ved avdeling for helse- og sosialfag. Ved siden av engasjementet på avdeling for sykepleie er Gjellebæk koordinator for videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten ved Høgskolen i Østfold. Gjellebæk er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo og har en mastergrad i Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet fra Høgskolen i Gjøvik. Tidligere praksiserfaringer er fra kommunehelsetjenesten som sykepleier, assisterende avdelingssykepleier, avdelingssykepleier og som prosjektleder. Hun har også ledet prosjekt i pasient- og brukerrettet dokumentasjon og pilotprosjekt eRom.

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.

Siri Kleven er sykepleier og klinisk spesialist ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har mange års erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåkning og hjertekirurgisk avdeling. Hun har jobbet på nevrointensiv avdeling ved Ullevål sykehus hvor hun har levert sin spesialistoppgave. Hun har også jobbet med organdonasjon og organtransplantasjon. Foruten klinisk praksis har hun flere års erfaring med undervisning av kollegaer og ansatte ved sykehuset. Kleven har også internasjonal sertifisering i traumesykepleie TNCC og er sertifisert AHLR instruktør.

Ellisiv Lærum-Onsager er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og postdoktor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er personlig trener, kostholdsveileder, sykepleier og har mastergrad og ph.d. i helsevitenskap. Lærum-Onsager arbeider med klinisk forskning innen ernæring, fysisk aktivitet og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos ulike pasientgrupper.

Marianne Moland-Wulff er intensivsykepleier og jobber på Intensiv 3 ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har 15 års erfaring med arbeid innen intensivmedisin, de fleste av årene på intensivavdeling for hode og ryggmargskader, men også noen år på generell intensiv. Hun har i tillegg til videreutdanning i intensiv også studert fordypning i Akutt Nevrokirurg og Nevrologi ved Gøteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin. Hun er med i ressursgruppa for Organdonasjon ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet med organdonasjon i mange år.

Ann Kristin Rotegård er avdelingssjef for VAR Healthcare i Cappelen Damm Akademisk. Hun er utdannet sykepleier og har klinisk erfaring som sykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Videre er hun kandidat i sykepleievitenskap innen emnet fagdidaktikk og har doktorgrad på temaet helseaktiva («Health Assets»). Rotegård har arbeidet med sykepleieterminologi og dokumentasjon av sykepleie både på klinisk nivå og på systemnivå og har publisert artikler innen emnene.

Marit Solhaug er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, der arbeidsområdet er PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Solhaug har mange års erfaring fra Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, både som spesialsykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier.

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.