Oslo - ulikhetenes by (Ebok)

Forfatter:

Jørn Ljunggren (red.)

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 414
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 15.74 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202629724
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oslo - ulikhetenes by

Oslo er en unik by i norsk sammenheng. Ikke bare er Oslo hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby: Oslo er også ulikhetenes by. Ingen andre steder i Norge er det tydeligere at sosiale skiller følger geografiske skillelinjer. Det er også stor offentlig interesse for temaet. Jevnlig dukker det opp debatter om byen er «delt» eller ikke og om hva slags sosiale ulikheter som kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring. Hittil har det likevel ikke kommet noen samlet forskningsinnsats om temaet.

Oslo - ulikhetenes by tilbyr nettopp dette. Med bidrag fra noen av de fremste ekspertene på temaet, fra disipliner som sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, historie, pedagogikk, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og arkitektur, analyseres Oslos sosiale ulikheter fra flere vinkler. I et tilgjengelig språk, uten å gå på akkord med vitenskapelige idealer, berøres sosiale ulikhet knyttet til blant annet: Oslos historie, bostedssegregasjon, boligmarked og flytting, stemmegivning, formue, Oslo-skolen, helse, migrasjon, rus, russetid, arkitektur, gentrifisering, nabolagseffekter og livssjanser.

Medforfattere: Bengt Andersen, Patrick Lie Andersen, Anders Bakken, Rolf Barlindhaug, Tor Bjørklund, Ingar Brattbakk, Astri Margreta Dalseide, Jon Ivar Elstad, Magne Flemmen, Marianne Nordli Hansen, Kristinn Hegna, Anne Sine Johnsbråten, Marianne Takvam Kindt, Jan Eivind Myhre, Willy Pedersen, Per Gunnar Røe, Maren Toft, Terje Wessel, Øyvind Wiborg og Morten Skaug.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2017.

Til toppen

Andre utgaver

Oslo - ulikhetenes by
Bokmål Heftet 2017
Presse Oslo - ulikhetenes by

«Boka bringer ny og oppdatert kunnskap til torgs og legger grunnlaget for en bred debatt om hovedstaden. [...] Redaktøren og artikkelforfatterne har gjort en fremragende jobb, og «Oslo - ulikhetens by» framstår ikke som en vanlig artikkelsamling, men som et helhetlig verk.»

 
Marius Wulfsberg, Dagbladet

"Jørn Ljunggren har formået at få en række af landets fremmeste Oslo-forskere til at bidrage med nye analyser af Oslos udvikling og tilmed på norsk. Herved er stoffet også tilgængeligt for almindeligt interesserede borgere og den formidler på glimrende vis et lidt tørt og komplekst emne til en bredere offentlighed."

Hans Thor Andersen, Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2018Les hele anmeldelsen

«Oslo – ulikhetenes by er antakelig en av de viktigste norske sosiologiske fagbøkene som har utkommet de siste årene [... og boka] ligger an til å bli stående som standardreferansen om sosiogeografisk ulikhet i hovedstaden i lang tid. [...] Det er ikke alle sosiologiske fagbøker forunt å få terningkast 5 i Dagbladet, å ha sin egen spilleliste på Spotify eller å ha gitt Erlend Loe inspirasjon til et science fiction-filmmanus.»

Jon Horgen Freiberg, Norsk sosiologisk tidsskrift 6/2017Les hele anmeldelsen

«Analytisk sprengkraft med politisk slagside om fattig og rik i Oslo [...] Boka er tverrdisiplinær, med vektige bidrag frå fag som historie og statsvitskap. Men mest av alt er ho eit sosiologisk triumftog, tungt og truverdig basert på nøkterne analysar av harde tal frå administrative registerdata.»

Oddgeir Osland, Forskerforum 7/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har gjort feltarbeid i USA og Norge der sentrale tematikker har vært arkitektur, byplanlegging, medvirkning, stedstilhørighet og kulturminner, samt segregasjon, ungdomskriminalitet og opptøyer. Andersen er medredaktør av tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Anders Bakken er sosiolog, forsker og leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet. Bakken har forsket på oppvekstbetingelser for ungdom i Norge, og vært prosjektleder for evalueringer av reformer og tiltak i skolesektoren.

Rolf Barlindhaug er cand.oecon og forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tor Bjørklund (f. 1947), professor emeritus i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han har skrevet og redigert flere bøker (blant annet Mot strømmen. Kampen mot EF 1961 – 1972), samt publisert en rekke fagartikler. Hans doktoravhandling, Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge, dreide seg folkeavstemninger. Mange av hans arbeider ligger i skjæringsfeltet mellom valgforskning og historie.

Ingar Brattbakk (f. 1969) er samfunnsgeograf og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har studert sosial ulikhet og segregasjon i byer, boligsituasjonen for leietakere og hvordan nabolagseffekter påvirker oppvekst i urbane nabolag. Brattbakk har vært sentral i utviklingen av sosiokulturelle stedsanalyser og har forsket på medvirkning i stedsutvikling for flere grupper, inkludert ungdom. Han var medlem i det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget som stod bak NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle.

Astri Margareta Dalseide (f. 1988) er arkitekt MNAL og arkitekt/urbanist ved A-Lab i Oslo. Nylig har hun jobbet med større samskapingsprosesser for institusjoner og næringsliv, og forsket på ungdommers medvirkning. I tillegg har hun vært involvert i mulighetsstudier for by og tettsteder, sosiokulturelle stedsanalyser for bydeler i Oslo og tverrfaglig forskning på livet i byen. Astri var founding partner for arkitektkontoret Kåmmån.

Jon Ivar Elstad er sosiolog, dr.philos. og forsker I ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Magne Flemmen er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Kristinn Hegna er professor i utdanningssosiologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun er engasjert i forskning om foreldreskap, sosialisering og normative idealer i prosjektet «Living the Nordic Model». Hun forsker også på oppvekst, utdanning og læringsidentiteter. Hegna har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Anne-Stine Johnsbråten er bachelor i fotojournalistikk og arbeider i dag som dokumentarfotograf med selvstendige, personlige prosjekter.

Marianne Takvam Kindt har master i sosiologi og ph.d. i pedagogikk, og er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på gruppa grunnopplæring. Doktorgraden hennes handlet om barn av innvandrere i Norge og deres utdanningsvalg. Hun har bred erfaring med forskning som omhandler ulike aspekter ved utdanning, ulikhet, utenforskap og integrering. Kindt har også omfattende erfaring med ulike kvalitative metoder og analyseteknikker.

Jan Eivind Myhre er cand. philol. med historie hovedfag og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitet i Oslo.

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og tilknyttet NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på avvik, kriminalitet, bruk av rusmidler og seksualitet, med særlig fokus på ungdom.

Per Gunnar Røe er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han arbeider med byutvikling, byplanlegging, mobilitet og stedsanalyser.

Maren Toft er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Terje Wessel er dr. philos. i statsvitenskap og professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Øyvind Wiborg er PhD i sosiologi og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.