Norsk start 5–7 (LK20)

Norsk start 5–7 Tekstbok (LK20) (Fleksibind)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Forfatter:

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740771
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Norsk start 5–7 Tekstbok (LK20)

Med Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.


Norsk start 5–7
har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20. Norsk start 5–7 følger i hovedsak kompetansemålene etter nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i Kunnskapsløftet 2020. Elever som følger kompetansemålene etter nivå 2 i læreplanen, vil også kunne ha nytte av læreverket.

Norsk start 5–7 har både fysisk og digital tekstbok, fysisk arbeidsbok, og digitale ressurser for elever og lærere.

  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok bokmål
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok nynorsk
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Unibok (Epub-format)
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Brettbok (Pdf-format)
  • Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok bokmål
  • Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok nynorsk
  • Norsk start 5–7 Elevnettsted
  • Norsk start 5–7 Lærernettsted

Norsk start 5–7 har en oversiktlig struktur med temabaserte kapitler
Læreverket har en integrert språk- og fagopplæring, der kapitlene tar for seg ulike temaer fra fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Elevene bygger et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter.
Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur. Det gir oversikt og trygghet for elevene, og det er enkelt å orientere seg uansett hvilken komponent de jobber i.

Differensiering med Norsk start 5–7
Læreverket legger opp til en progresjon der tema og innhold gradvis blir mer avansert. Det tas samtidig hensyn til elevenes ulike språklige utvikling og ulike starttidspunkt, ved at innholdet kan differensieres. Illustrasjonene danner gode innledninger til temaene og støtter forståelse og begrepsinnlæring. Muntlige aktiviteter åpner for at læreren enkelt kan tilrettelegge for gruppa eller den enkelte elev. I tekstboka har de fleste kapitlene tekster med tre ulike vanskegrader. Tekstene har samme tema, men ikke helt samme form og innhold. Elevene kan derfor uavhengig av norskkunnskaper bidra i diskusjoner, og kan arbeide med det samme temaet i fellesskap.

I arbeidsboka og på elevnettstedet kan elevene jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka.

Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter
Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov.

På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

er adjunkt med videreutdanning i norsk som andrespråk, profesjonsrettet veiledning og interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Nina har undervist i ordinære klasser på barnetrinnet før hun gikk over til norskopplæring for minoritetsspråklige voksne. Siden 2007 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet. Parallelt med undervisningen har hun tidligere vært rådgiver i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune. Nina arbeider i dag ved Skjold skole i Bergen. For Nina er det viktig at undervisningen tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper, og at elevene får bruke hele sin språkkompetanse som ressurs i undervisningen.

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

er utdannet allmennlærer, med spesialisering i norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk. Hun har en Bachelor i interkulturell forståelse og har også videreutdanning innenfor interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Under hele sin karriere har hun undervist i norsk som andrespråk, både for voksne, ungdommer og barn. Siden 2015 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet på Skjold skole i Bergen. Marie motiveres av å bidra til at elever med minoritetsspråklig bakgrunn får like muligheter til å lykkes med skole og videre utdanning som andre elever.

Norsk start 5–7 (LK20)

Med Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.