Norsk som andrespråk (Heftet)

- voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk

Forfatter:

Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 214
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202725310
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk, Pedagogikk og lærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk som andrespråk

Dette er en oppdatert kunnskapsoversikt om andrespråkslæring, andrespråksundervisning og vurdering av språkferdigheter hos voksne innvandrere med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet. Det er til nå skrevet lite om denne innlærergruppa, selv om de utgjør ca. 20 prosent av deltakerne i den statsfinansierte norskopplæringen for voksne. Denne antologien presenterer praksisrelevant kunnskap om andrespråksdidaktikk, opplæring i grunnleggende ferdigheter og arbeidslivsrettet norskopplæring.

Målgruppa for boka er forskere, lærere i voksenopplæringa og studenter på etter- og videreutdanningskurs i norsk som andrespråk.

Forfatterne i antologien er sentrale forskere på feltet, lærere i voksenopplæringen og utviklere av læreplaner og prøver.

Til toppen

Andre utgaver

Norsk som andrespråk
Bokmål Ebok 2023

Andre aktuelle titler

  • Norsk som andrespråk

    - perspektiver på læring og utvikling

    Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)

    Heftet
Forfatter(e)

Edit Bugge er professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i nordisk språkvitenskap med en sosiolingvistisk avhandling om språktradering i familier. Hun underviser i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet og har blant annet forsket på språkholdninger og sosiale vilkår for språkbruk og språktilegnelse. Fra 2021 til 2025 var hun leder for forskningsprosjektet IMPECT, som undersøker hvilke konsekvenser språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap har for voksne innvandrere som har lite skolegang fra hjemlandet og begrenset skriftkyndighet.

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i vurdering av språkferdigheter fra Universitetet i Bergen. Carlsen har mange års praktisk erfaring med utvikling av norskprøver for voksne innvandrere og var faglig leder for arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av de statsfinansierte norskprøvene for voksne innvandrere fra 2011 til 2017. Hennes forskningsinteresser dreier seg særlig om bruk og misbruk av språkprøver, og om prøvers konsekvenser for samfunn og individ, ikke minst for LESLLA-innlærere. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter om andrespråkslæring ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, senest i prosjektet IMPECT, som undersøker hvordan formelle språk- og kunnskapskrav for opphold og statsborgerskap påvirker innvandrere med lite tidligere skolegang

Ingrid Rodrick Beiler er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet, med undervisning innenfor engelsk, flerspråklighet, forskningsmetode og vitenskapsteori. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo om flerspråklige elevers skrivepraksiser og en transspråklig tilnærming til engelskfaget. Hun forsker på betydningen av flerspråklighet for literacy og språklæring i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring, i lys av en sosiolingvistisk og etnografisk tilnærming. I 2020–2021 gjennomførte hun et forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Kompetanse Norge om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i voksenopplæringa i samarbeid med prosjektleder Joke Dewilde. Hun er områderedaktør for engelsk, fremmedspråk og flerspråklighetsdidaktikk i tidsskriftet Acta Didactica Norden.

Joke Dewilde er professor i flerspråklighet i utdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har utviklet Mi Lenga-programmet for masterstudenter som utdanner høyt kompetente lektorer med ekspertise innenfor flerspråklighet i opplæring. Blant hennes forskningsinteresser er transspråking, skriving, flerspråklig personell, kritisk sosiolingvistikk og lingvistisk etnografi. I 2020–2021 var hun prosjektleder for et forsknings- og utviklingsprosjekt om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i voksenopplæringa som hun gjennomførte i samarbeid med Ingrid Rodrick Beiler på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Marianne Eek er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er på fagfeltene andrespråkslæring og flerspråklighet, og hun er særlig opptatt av hva som kan innebære begrensninger og muligheter for andrespråkslæring for voksne nyankomne. Doktoravhandlingen hennes hadde tittelen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – en undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. De siste forskningsprosjektene har handlet om arbeidsrettet norskopplæring og numerasitetsundervisning for voksne nyankomne uten skolebakgrunn. Eek underviser og veileder i språkemner på masterutdanning og i lærerutdanning, og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen og med grunnleggende norskopplæring, numerasitet og grunnskoleopplæring for voksne nyankomne.

Live Grinden er doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mastergrad i utviklingsstudier med vekt på utdanning fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet – storbyuniversitetet), University of Zambia og Afhad University for Women, Khartoum. Forskningsinteressene hennes er opplæringssituasjonen til innlærere med lite formell skolegang og lav skriftkyndighet og forskningsetisk arbeid med denne innlærergruppen. Hun jobber i tillegg som lærer for voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet.

Hasti Hamidi har jobbet gjennom mange år og på ulike arenaer for å fremme sosial rettferdighet og motarbeide rasisme og marginalisering av flerminoriteter. Hamidi jobber til daglig som fagansvarlig for mangfold og inkludering i ideell sektor, og har tidligere vært lokalpolitiker i Gamle Oslo. Hun er aktiv i samfunnsdebatten om minoriteters rettigheter, og skriver og foreleser om rasisme og rasialisering. Hamidi skriver masteroppgave om særskilte utfordringer skeive innvandrere møter på i norskopplæringen.

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er anvendt språkviter og er særlig opptatt av språk og makt i flerspråklige kontekster. Hun er faglig ansvarlig for en videreutdanning i andrespråkspedagogikk og er involvert i flere kompetanseutviklingsprosjekt om opplæring for nyankomne elever. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekt om nyankomne ungdommer som utvikler andrespråk og skriftkyndighet samtidig, seinest i prosjektet Erfaringsbasert språkdidaktikk i samarbeid med Trondheim kommune og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kjelaas var med i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i ekspertgruppa som utvikla Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. For tida er hun med i prosjektet Følgeevaluering av reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og et forsknings- og utviklingsprosjekt om språkkrav, språkpraksiser og språkopplæring for nyankomne elever på yrkesfag.

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Marte Nordanger har bakgrunn innenfor norsk som andrespråk, og hennes tidligere og nåværende forskning omfatter utvikling og bruk av grammatiske konstruksjoner i voksnes andrespråk over tid og hvordan andrespråk endrer seg. Hun har arbeidet med bruksbasert teori og dynamisk systemteori, og er særlig opptatt av spørsmål knyttet til tid, språklæring og motivasjon og hvordan ytre rammer for språklæring påvirker læring av språk, ved siden av mer didaktiske temaer knyttet til litterasitet og læreres profesjonelle identitet og aktørskap. Hun har flere års erfaring som medredaktør for Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, og fra 2021 til 2024 var hun postdoktor i IMPECT-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun forsket på konsekvenser av språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap for voksne innvandrere med lite skolebakgrunn i Norge og for språklærere i voksenopplæringen i Skandinavia.

Astrid Ouahyb Sundsbø er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mastergrad i samfunnsvitenskap fra Humboldt-universitetet i Berlin og doktorgrad i sosiologi fra samme sted. Hun har vært postdoktor ved Rokkansenteret (nå NORCE) og Senter for omsorgsforskning (HVL). Forskningen hennes kan sammenfattes under paraplyen velferdsforskning, med et særlig fokus på migrasjon og innlæreres muligheter for deltakelse på likeverdig grunnlag. Som sosiolog er hun opptatt av ulike aspekter ved sosial ulikhet (sosial mobilitet), blant annet hvordan språkkompetanse, «byråkrati-kompetanse» og nettverk påvirker sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Samtidig er hun opptatt av å studere hvordan lokale prosesser på mikronivå henger sammen med og påvirkes av rammebetingelser og mer overordna prosesser på høyere nivå (meso- og makronivå).

Johanne Barth Telle jobber som lærer i voksenopplæringen i Oslo. Hun har en mastergrad i antropologisk forskningsmetode fra School of Oriental and African Studies i London, og i internasjonal komparativ utdanningsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av andrespråkslæring og alternative former for kapital hos voksne uten tidligere formell utdannelse.