Norsk som andrespråk (Heftet)

- perspektiver på læring og utvikling

Forfatter:

Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 476
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584702
Kategori: Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk som andrespråk

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge?
Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?

Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.

Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.

Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

Til toppen

Andre utgaver

Norsk som andrespråk
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ann-Kristin H. Gujord er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hennes forskingsinteresser dreier seg blant annet om grammatisk utvikling hos flerspråklige barn og voksne. Hva som er felles i den grammatiske utviklingen, og hvilke trekk som ser ut til å være påvirket av tidligere erfaring med språklæring, er spørsmål hun særlig har jobbet med. I doktoravhandlingen utforsket hun dette temaet i somaliske og vietnamesiske norskinnlæreres bruk av presens og perfektum i norsk. Et annet interessefelt er knyttet til hvilke faktorer som påvirker læringsprosessen og utfallet av den blant voksne andrespråksinnlærere, samt innlærernes egne erfaringer og opplevelser av språklæringen.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i norskdidaktikk og andrespråksdidaktiske emner på masterutdanning, grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, flerspråklighetsutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.

Guro Busterud er postdoktor i nordisk språkvitenskap ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun forsker på tilegnelse av grammatiske strukturer i både første-, andre- og tredjespråk, og er interessert i hvordan alder virker inn på språktilegnelse. I tillegg er hun interessert i metodiske problemstillinger og hvordan metoden vi bruker i datainnsamling, er relevant for hvilke slutninger vi kan trekke fra dem.

Teresa Cadierno er professor i andrespråkstilegnelse og leder av Center for Language Learning ved Syddansk Universitet. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om a) andrespråkstilegnelse i undervisning med særlig fokus på L2 innlæreres tilegnelse av grammatikk, betydningen av alder i L2 tilegnelse og hvilken rolle undervisning spiller, særlig «processing instruction», og b) anvendt bruksbasert/kognitiv lingvistikk, med særlig fokus på å undersøke andrespråkslæring som en prosess som innebærer å rekonstruere et andrespråk og lære «re-think for speaking».

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i vurdering av språkferdigheter fra Universitetet i Bergen. Carlsen har mange års praktisk erfaring med utvikling av norskprøver for voksne innvandrere og var faglig leder for arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av de statsfinansierte norskprøvene for voksne innvandrere fra 2011 til 2017. Hennes forskningsinteresser dreier seg særlig om bruk og misbruk av språkprøver, og om prøvers konsekvenser for samfunn og individ, ikke minst for LESLLA-innlærere. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter om andrespråkslæring ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, senest i prosjektet IMPECT, som undersøker hvordan formelle språk- og kunnskapskrav for opphold og statsborgerskap påvirker innvandrere med lite tidligere skolegang

Anne Marit Vesteraas Danbolt er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser på grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og på etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Hennes forskningsinteresser er særlig rettet mot lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole når det gjelder språkstimulering og litterasitetsutvikling. Hun har også lang erfaring fra samarbeid med utdanningsinstitusjoner i sørlige Afrika.

Birgitte Fondevik er førstelektor i norsk ved Høgskulen i Volda. Hun har i mange år undervist minoritetsspråklige unge, voksne og utenlandske studenter i norsk. Nå underviser hun i norsk som andrespråk i lærerutdanningen, og har publisert artikler innenfor dette temaet. Hun er særlig opptatt av opplæringssituasjonen for flerspråklige elever i skolen, nynorsk som opplæringsspråk og kartlegging av språkferdigheter.

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og er med i kjernegruppa ved Senter for flerspråklighet (MultiLing). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd og skolebøker), transferstudier og bruk av fokusgrupper, narrativer og metaforer i ulike studier knyttet til flerspråklighet – i tillegg til norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv. Hun er også opptatt av å studere holdninger og stereotyper i møte mellom innlærere og nordmenn. Hun har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Doktoravhandlingen handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Hana Gustafsson er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til andrespråkutvikling fra et bruksbasert / kognitiv lingvistikk-perspektiv i ulike sosiale og institusjonelle kontekster; nylig også et kognitiv lingvistikk-perspektiv på forskningskommunikasjon. Hun har doktorgrad i anvendt språkvitenskap (bruksbasert lingvistikk) fra University of Groningen i Nederland. Hun har undervist i andrespråksdidaktikk, engelsk som andrespråk og akademisk skriving (engelsk) i Tsjekkia, Nederland og Norge.

Lars Holm er lektor i literacy og globalisering ved Danmark Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Hans doktoravhandling har fokus på bruken av skriftspråk i andrespråksundervisningen av voksne innvandrere. Hans forskningsinteresse retter seg mot literacy og språklige praksiser i flerspråklige sammenhenger i barnehager, skoler og universiteter og i særlig grad mot testing av språk og literacy som sosial praksis. Nå arbeider han i et forskningsprosjekt med kartlegging av barns samtaler med jevnaldrende i barnehager.

Bård Uri Jensen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet og har skrevet doktoravhandling om leksikalske og syntaktiske trekk i elevtekster skrevet for hånd og med pc. I tillegg har han en sivilingeniørgrad i informatikk. Han underviser i språkvitenskapelige emner i grunnskolelærerutdanning og på videreutdanningskurs for lærere, og dessuten i statistiske metoder for humanister. Han forsker blant annet på spørsmål knyttet til kompleksitet i språklige uttrykk og arbeider med korpuslingvistiske og statistiske metoder knyttet til dette.

Ingri Dommersnes Jølbo er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser ved grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er blant annet andrespråksskriving, og hun har på dette feltet spesielt undersøkt identitetskonstruksjoner og utvikling av stemme og aktørskap i tekster. Hun har skrevet doktoravhandling om hvordan ungdom med somalisk språkbakgrunn og kort botid i Norge skriver i norskfaget.

Lars Anders Kulbrandstad er professor i norsk språk med didaktisk innretning ved Høgskolen i Innlandet og var i årene 2015–2018 professor II i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Han har brede interesser innen forskning på flerspråklighet og andrespråkslæring, men har særlig vært opptatt av språkbruksmønstre, språkferdigheter og språkholdninger i det flerspråklige samfunn og av folkelingvistiske perspektiver på metaspråk og språklig oppmerksomhet.

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun er studieleder for høgskolens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og underviser og veileder på programmet og i grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteressene dreier seg om lesing, litterasitet, andrespråksdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling.

Helle Pia Laursen er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet og professor på deltid ved Høgskolen i Innlandet. Hun forsker innenfor områdene literacy, språkpedagogikk, andrespråkstilegnelse og flerspråklighet. Den siste tiden har hun vært forskningsleder for det tiårige studiet av literacy i flerspråklige klasserom, Tegn på sprog.

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Ingvild Nistov er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om a) andrespråkslæring og andrespråksundervisning med utgangspunkt i bruksbasert lingvistikk, b) flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv – med fokus på språklig praksis blant ungdom i urbane miljøer (multietnolekt) og språkbruk, språkideologi og identitet i familier med innvandrerbakgrunn, c) språkkontakt (tyrkisk–norsk). Nistov har doktorgrad fra Universitetet i Oslo med en avhandling om «referential management» i L2 narrativer. Hun underviser i andrespråkslæringsteori, andrespråksdidaktikk, tekst i et andrespråksperspektiv og flerspråklighet.

Marte Nordanger har bakgrunn innenfor norsk som andrespråk, og hennes tidligere og nåværende forskning omfatter utvikling og bruk av grammatiske konstruksjoner i voksnes andrespråk over tid og hvordan andrespråk endrer seg. Hun har arbeidet med bruksbasert teori og dynamisk systemteori, og er særlig opptatt av spørsmål knyttet til tid, språklæring og motivasjon og hvordan ytre rammer for språklæring påvirker læring av språk, ved siden av mer didaktiske temaer knyttet til litterasitet og læreres profesjonelle identitet og aktørskap. Hun har flere års erfaring som medredaktør for Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, og fra 2021 til 2024 var hun postdoktor i IMPECT-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun forsket på konsekvenser av språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap for voksne innvandrere med lite skolebakgrunn i Norge og for språklærere i voksenopplæringen i Skandinavia.

Hilde Osdal er førstelektor i norsk og har undervist i norsk som andrespråk i voksenopplæring og den videregående skolen i flere år. Sidan 1998 har hun vært tilsatt ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning ved Høgskulen i Volda der hun i hovedsak har undervist norsk for internasjonale studenter. Interessefeltet hennes er særlig nynorsk som opplæringsmålform for elever i voksenopplæringa og skriving og skriveopplæring på andrespråket.

Silje Ragnhildstveit er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Her underviser hun i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet grammatisk utvikling hos andrespråksinnlærere, hvordan morsmålet påvirker andrespråkslæringen, og hvordan det eventuelt interagerer med andre påvirkningsfaktorer. Hun har skrevet doktoravhandling om grammatisk genus og morsmålspåvirkning i norsk som andrespråk.

Else Ryen er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), OsloMet – storbyuniversitetet. Fram til 2014 var hun førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, der hun forsket, underviste og veiledet innenfor fagområdet norsk som andrespråk. Et sentralt interessefelt er undervisning og læring i en andrespråkskontekst, og hun har blant annet undersøkt bruk av morsmål i norsk skole og forsket på kartlegging av elever fra språklige minoriteter i grunnskolen. Et annet interessefelt er norsk grammatikk i kontrastivt perspektiv. Hun har også arbeidet med lærebøker og forskning knyttet til fagspråk for helsepersonell som ikke har norsk som sitt førstespråk.

Guri Bordal Steien er professor i språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun har mastergrad i afrikanske studier fra Universitetet i Oslo, doktorgrad i fransk språkvitenskap fra Université Paris Ouest Nanterre og Universitetet i Oslo (cotutelle) og har vært postdoktor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omhandler ulike aspekter ved flerspråklighet, særlig prosodi i et språkkontakt- og andrespråksperspektiv, samt emiske tilnærminger til språk, språklæring/-undervisning og språkpolitikk i familien.

Bente Ailin Svendsen er professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap. Hun initierte og bidro til å utvikle Senter for flerspråklighet (MultiLing)ved Universitetet i Oslo, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013–2015. Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og på språk og identiteter blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Ingebjørg Tonne er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Hun underviser og veileder i grammatikkrelaterte emner, blant annet kontrastiv grammatikk, andrespråkstilegnelse og flerspråklighet. Hun har forsket på hvordan økt lesing av litteratur kan bidra til bedring av lese- og skriveferdighetene til elever i norsk skole, og utforsker nå hvilke læringsmessige muligheter som ligger i koblingen mellom språklig bevissthet og skriveutvikling hos skoleelever. Hun har doktorgrad i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2001 med et kontrastivt avhandlingsarbeid om aspekt i norsk – spansk – engelsk.