Med språklige minoriteter i klassen (Heftet)

Språklige og faglige utfordringer

Forfatter:

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202615833
Kategori: Norsk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Med språklige minoriteter i klassen

Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan inkludere elevene og tilrettelegge opplæringen best mulig.

Denne boka gir en bred oversikt over utfordringer og muligheter for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne beskriver og drøfter aktuelle tilnærminger til opplæringen, basert på norsk og internasjonal forskning, autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier. Seks av de tolv kapitlene i denne nye utgaven er nyskrevne. De øvrige kapitlene er betydelig revidert ut fra ny forskning, erfaringsutvikling og endringer i utdanningssystemet.

Boka er nyttig for alle som arbeider eller skal arbeide innenfor den flerspråklige skolen, særlig lærere, skoleledere og skoleeiere, studenter innenfor norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk og studenter i lærerutdanningene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Norsk som andrespråk

    - perspektiver på læring og utvikling

    Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)

    Heftet
Forfatter(e)
Elisabeth Selj er dosent emerita i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elever og studenter med norsk som andrespråk og deres møte med utdanningssystemet. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved pedagogiske høyskoler og universiteter, og hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om skriving på norsk som andrespråk, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.

Else Ryen er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), OsloMet – storbyuniversitetet. Fram til 2014 var hun førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, der hun forsket, underviste og veiledet innenfor fagområdet norsk som andrespråk. Et sentralt interessefelt er undervisning og læring i en andrespråkskontekst, og hun har blant annet undersøkt bruk av morsmål i norsk skole og forsket på kartlegging av elever fra språklige minoriteter i grunnskolen. Et annet interessefelt er norsk grammatikk i kontrastivt perspektiv. Hun har også arbeidet med lærebøker og forskning knyttet til fagspråk for helsepersonell som ikke har norsk som sitt førstespråk.

Liv Andlem Harnæs er dosent emerita ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun underviste utenlandske studenter i norsk som andrespråk på ulike nivåer og er spesielt engasjert i undervisning som angår norsk uttale. Hun har forelest om uttaleundervisning, fonetikk og fonologi for lærere og for norskstudenter i inn- og utland. De senere årene har hun publisert flere artikler om uttale og uttaleopplæring.
Line-Marie Holum er seniorrådgiver ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet lektor i nordisk med fordypning i norsk som andrespråk. Holum har undervisningserfaring fra videregående skole, voksenopplæring og universitet og har holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av nyankomne elevers opplæring og blant annet utarbeidet materiell for kompetanseutvikling i skolen.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Randi Myklebust er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har allsidig bakgrunn fra grunnskole og lærerutdanning. Hun er utdannet allmennlærer og har et embetsstudium i spesialpedagogikk og en doktorgrad i utdanningsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har mange års undervisningserfaring fra flerspråklige klasserom og har deltatt i flere forskningsprosjekter som har studert klasseromspraksiser og flerspråklige elevers skolesituasjon. I 2018 disputerte hun med avhandlingen Muntlighet i det flerspråklige klasserommet.

Kirsten Palm er dosent i norsk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser i norsk og norsk som andrespråk på alle nivåer i grunnskolelærerutdanningen og har også lang erfaring med etter- og videreutdanningskurs for lærere. Hun er særlig engasjert i tilrettelegging av opplæringen for flerspråklige elever i det ordinære klasserommet og hvordan flerspråklighet kan være en ressurs
i opplæringen. Hun har skrevet flere bøker. Sammen med Else Ryen har hun også skrevet flere artikler om kartlegging av språkferdigheter.
Ruth Seierstad Stokke er universitetslektor ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med andrespråksdidaktikk i grunnskole og lærerutdanning. Med utgangspunkt i studier av flerspråklige klasser har hun skrevet artikler i nasjonale tidsskrift og antologier. Hovedfokus i hennes forskning er læring gjennom samtale og bruk av skjønnlitteratur. Hun har vært medredaktør og bidragsyter på flere bokutgivelser.
Astri Heen Wold er professor emerita ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Helt fra studentdagene har hun arbeidet med spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon. Fra tidlig i 1980-årene har søkelyset i stor grad vært rettet mot flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage. Hun har medvirket til flere andre bokutgivelser.

Kamil Øzerk har lærerbakgrunn med gradene cand.paed. og dr.polit. Han er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter.