Makt, motmakt og praksis (Heftet)

Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd

Forfatter:

Inger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 284
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202765309
Kategori: Religion og Filosofi
Fag: Filosofi, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Makt, motmakt og praksis

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.

Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet. Kapitlene kommer fra forskere innen mange fagfelt, som teologi, sykepleie, etikk, barnevern, funksjonshemmingsforskning, historie, diakoni og sosialt arbeid. I disse kunnskapsområdene handler det om å anerkjenne og å styrke menneskers verdighet og fremme rettferdighet. Men både historisk og aktuelt viser forskning og erfaring at det motsatte også skjer. Det etiske utspiller seg mellom makt, motmakt og praksis.

Til toppen

Andre utgaver

Makt, motmakt og praksis
Bokmål Open Access 2022
Forfatter(e)

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Trygve Wyller er dr.theol. professor (emeritus) i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans sentrale forskningsfelt er innen blant annet nyere systematisk teologi, diakoniforskning, profesjonsetikk, migrasjon og teologi.

Einar Egenæs er sosionom med Helsefag hovedfag, studieretning profesjonsetikk og diakoni. Inntil 2021 ansatt ved S-BUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Oslo universitetssykehus HF. Erfaren familieterapeut og sosialarbeider med 36 år i rusfeltet, BUP, ambulant team og Barne- og ungdomsklinikken. Interessefelt: Sosialt Arbeid, dialogisk psykoterapi, nettverksarbeid, etikk, romteori, fenomenologi og hermeneutikk.

Marta Maria Espeseth er forskningsleder i Frelsesarmeen og doktorgradsstudent ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Er utdannet lektor og frelsesarmeoffiser, har arbeidet som spesial- og musikkpedagog i grunnskole og kulturskole, og som korpslederr og undervisningskonsulent i Frelsesarmeen.

Cathrine Grimsgaard er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag. Hun har tidligere vært ansatt på barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Grimsgaard er utdannet sosionom. Hun har en mastergrad i profesjonsetikk og diakoni fra Universitetet i Oslo og en PhD i barns kompetanseutvikling og deltakelse fra HINN. Hun arbeider primært med etiske spørsmål knyttet til barns deltakelse, og samhandlinger mellom profesjonelle og barn. Hun har vært bidragsyter i bøkene Rom og etikk (2017) og Problembarna (2019). Grimsgaard disputerte ved Høgskolen i Innlandet 5. desember 2019 med avhandlingen Om å holde noe av et barns liv i sin hånd. Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv.

Kjetil Hafstad er dr. theol. professor (emeritus) i dogmatikk (troslære)ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr (troslære). Viktige forskningsfelt:nyere systematisk teologi, pedagogiske teorier og historiekontekstuell teologi og frigjøringsteologi.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er sykepleier og har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet høgskole (nå: VID vitenskapelige høgskole). Hun er cand.polit. i sosialantropologi og har en ph.d. fra Det teologiske fakultet, begge Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, demens, praksisstudier (sykepleie) spesielt innenfor sykehjem. Hillestad har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og en bok innenfor fagområdet.

Knut W. Ruyter er professor og vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet teolog fra USA og dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Han har vært særlig opptatt av forskningsetikk, profesjonsetikk og omsorgens tvetydighet. Siste publiserte arbeid var en studie om professor dr.med. Claubergs forkastelige steriliseringsforskning i Auschwitz.

Kaia S. Rønsdal er Post Doc Diakonivitenskap, (Nordhost prosjektet) ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Hun jobber med ulike typer spørsmål knyttet til marginalitet og grenseerfaringer, og romlige forståelse og analyser av disse. Hun har primært arbeidet med marginalitet i det offentlige byrom, knyttet til for eksempel rusbrukere og tiggere, som innspill til sosialt arbeid og diakoni. Hun er sørlig opptatt av med romteori, fenomenologi og rytmeanalyse.

Helena Schmidt har doktorgrad (2022) i diakoni og citizenship-studier ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er midlertidig vitenskapelig ansatt ved samme sted. Schmidt arbeider empirisk og tverrfaglig i møtepunktene mellom kritiske medborgerskapsstudier, diakonistudier og kritiske matstudier, med spesiell interesse for utenforskap, usynlighet og kroppslighet i diakonale og offentlige rom. Hun er utdannet ernæringsfysiolog med en master i profesjonsetikk og diakoni.

Carsten Schuerhoff er dr. theol., forsker II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, og har tidligere arbeidet som prest i Den norske kirke, både i Nord-Østerdalen og i Groruddalen. Hans forskningsfelt er blant annet kirke- og gudstjenesteteori, kirke og urbanitet, religionsdialog og internasjonale menigheter.

Rosemarie van den Breemerer postdoktor ved VID vitenskapelige høgskole og jobber med prosjektet «The Disability Family» som belyser familiens erfaringer med og kunnskap av omsorg for barn døvblindfødt. Hennes forskning er rettet mot hvordan velferdsstaten svarer på økende diversitet og med særlig interesse i temaer knyttet til migrasjon, religion, og funksjonshemming. Hun er utdannet komparativ statsviter i USA og har en doktorgrad fra Det teologiske fakultet i Oslo.