Lokalvalget 2019 av Jo Saglie, Signe Bock Segaard og Dag Arne Christensen (Open Access)
Open Access

Lokalvalget 2019 (Open Access)

Nye kommuner – nye valg?

Forfatter:

Jo Saglie, Signe Bock Segaard og Dag Arne Christensen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202697075
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lokalvalget 2019

Denne antologien handler om de mange lokalvalgene som ble holdt rundt om i Norge 9. september 2019. Med utgangspunkt i velgerundersøkelsene som er gjennomført ved hvert lokalvalg siden 1995, tar boken gjennom ti kapitler for seg dels valg, velgeratferd, valgkamp og valgutfall, og dels politisk deltakelse og politisk tillit mellom valgene. Det er i kommunene flest innbyggere har anledning til å delta i politikkutformingen, og lokalnivået spiller ofte en viktig rolle i den enkeltes hverdagsliv. Hensikten med boken er derfor også å forstå hvordan lokaldemokratiet fungerer mellom valgene.

Lokalvalget i 2019 var preget av høy valgdeltakelse, mobilisering og protest gjennom fokus på politiske saker som bompenger, klima og kommunereform. Kommunereformen var ikke bare valgkamptema, men en sentral rammebetingelse for lokalvalget i 2019. Kommunesammenslåing er derfor et gjennomgående tema i boken. Ett emne er hva innbyggerne mener om kommunereformen og dens mulige konsekvenser. Flere kapitler utforsker sammenslåingenes betydning for ulike sider ved lokaldemokratiet: lokale partisystemer, valgdeltakelse, personstemmegivning, partienes nominasjoner, og representasjon i kommunestyrene. Samlet sett er antologien en statusrapport for lokaldemokratiet i det første valget etter kommunereformen.

Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen av det norske lokaldemokratiet, men særlig til studenter, forskere, journalister og politisk aktive.

Til toppen

Andre utgaver

Lokalvalget 2019
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Jo Saglie (f. 1965) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder omfatter blant annet politiske partier og partiorganisasjoner, lokalvalg og lokaldemokrati og sametingsvalg og urfolkspolitikk. For tiden leder han Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Signe Bock Segaard) og Sametingsvalgundersøkelsen 2021.

Signe Bock Segaard (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Segaards forskningsområder omfatter blant annet demokrati, valg, representasjon, velgeratferd og politisk tillit. Hun har tidligere vært leder for flere forskningsprosjekter innen disse områdene, blant annet evalueringene av forsøk med internettvalg i Norge og et prosjekt om politisk tillit. For tiden leder hun Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Jo Saglie) og er knyttet til Stortingsvalgundersøkelsen 2021.

Dag Arne Christensen (f. 1961) er statsviter med doktorgrad (dr.philos) fra Universitetet i Bergen og er forsker I ved NORCE Samfunn i Bergen. Hans forskningsfelt og faglige interesser er velferdspolitikk, valgsystemer, politisk deltakelse, offentlig opinion, eksperimentelle metoder og terrorisme. For tiden leder han et større forskningsprosjekt om innvandrernes integrasjon i Norge.

Elisabeth Bakke (f. 1962) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå førsteamanuensis samme sted. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet demokrati, demokratisering og demokratiske tilbakeslag, nasjonalisme og overnasjonale identiteter, partier og parlamentariske eliter og tsjekkisk og slovakisk politikk.

Sveinung Arnesen (f. 1978) har en ph.d.-grad fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og er nå forsker I ved NORCE Samfunn og førsteamanuensis II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap samme sted. Arnesen forsker blant annet på politisk atferd, demokratiske prosesser og legitimitet. Han leder for tiden flere prosjekter innenfor de nevnte forskningsområdene og er nasjonal koordinator for Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS).

Johannes Bergh er statsviter, forsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltagelse, mobilisering av ungdom, valgordninger, demokratisk innovasjon og reformer. Bergh er medredaktør av Valg og politikk siden 1945. Velgere,institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie (2020, Cappelen Damm Akademisk).

Anne Lise Fimreite (f. 1961) har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor i statsvitenskap samme sted. Frem til mai 2021 var hun tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk og er nå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fimreite har forsket på ulike sider ved lokaldemokrati og forholdene mellom nivåene i vårt styringssystem. Hun har ledet mange store prosjekter innenfor disse feltene, blant annet den forskningsbaserte evalueringen av NAV-reformen. Fimreite arbeider nå med politisk atferd og er særlig opptatt av forholdet mellom sentrum og periferi.

Bjarte Folkestad (f. 1981) har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er nå professor ved Høgskulen i Volda. Folkestad har blant annet forsket på lokaldemokrati, valg, politiske partier og sivilsamfunn. Han har vært med på en rekke forskningsprosjekter innenfor disse emnene. Folkestad er for tiden arbeidspakkeleder i forskningsprosjektet «SmartPlan – bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser».

Jens Petter Gitlesen (f. 1959) er samfunnsøkonom og høgskolelektor i statistisk metodelære ved Universitetet i Stavanger. Han har permisjon fra stillingen mens han arbeider i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU, der han tidligere har vært leder). Han er blant annet medforfatter av Lokalvalg i møtet mellom riks- og lokalpolitikk (1994).

Tor Helge Holmås (f. 1960) er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt som forsker I ved NORCE Samfunn og professor II ved Institutt for økonomi ved UiB, og han arbeider hovedsakelig med kvantitative analyser av registerdata.

Rune Karlsen (f. 1975) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Karlsens forskningsområder omfatter blant annet politisk kommunikasjon, valgkamp, politiske partier, politiske eliter og mediepåvirkning.

Jan Erling Klausen (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Klausen har deltatt i mange forskningsprosjekter om lokaldemokrati og lokalpolitisk deltakelse, kommunal organisering og styring og kommunereformer i inn- og utland. Han er styremedlem i Nordisk kommuneforskerforening og deltar i det regjeringsoppnevnte generalistkommuneutvalget. Klausen deltar i den pågående lokalvalgundersøkelsen og i en tilstandsanalyse av det norske demokratiet. Han er også norsk deltaker i et sammenliknende prosjekt om kommunereformer i Europa og i et prosjekt om kommunalpolitiske dagsordener.

Hilmar Rommetvedt (f. 1951) er dr.polit., forsker I ved NORCE (Norwegian Research Centre) i Stavanger og medlem av International Political Science Association’s Executive Committee. Tidligere har han blant annet vært forskningsleder ved Rogalandsforskning/IRIS (nå en del av NORCE) og professor II ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til lokalvalg omfatter hans forskning særlig forholdet mellom Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene innenfor ulike politikkområder som miljø og landbruk, idrett og kultur, internasjonal handel, helse og velferd.

Lawrence E. Rose (f. 1944) har doktorgrad fra Stanford University i USA, er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hans faglige virksomhet omfatter blant annet lokalpolitikk og forvaltning, lokaldemokrati, politisk atferd og demokratisk medborgerskap.

Kari Steen-Johnsen (f. 1970), ph.d., er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Steen-Johnsens forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun leder prosjektene «CEPOL – Politikeres kommunikasjonsmakt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», som begge tar for seg forholdet mellom politikere / politiske organisasjoner, medier og borgere innenfor en digital offentlighet.

Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Jacob Aars (f. 1964) er dr.polit. fra Universitetet i Bergen. Han arbeider nå som professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap samme sted. Aars har arbeidet med lokalpolitikk og -demokrati, men i tillegg har han publisert arbeider om offentlige reformer og samfunnssikkerhet. Han har blant annet vært leder for evalueringen av NAV-reformen og prosjekter innenfor byforskning.