Lesson Study (Heftet)

I utdanning og praksis

Forfatter:

Elaine Munthe, Nina Helgevold og Raymond Bjuland

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202470630
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lesson Study

Lærerutdanninger skal kvalifisere for forskningsbasert yrkesutøvelse og gjøre studenter i stand til å bidra effektivt i barnehage- og skoleutvikling. Profesjonell læring er en nøkkelfaktor for slik utvikling, men hvordan kan lærerutdanninger kvalifisere for læring på arbeidsplassen og for forskningsbasert yrkesutøvelse? Og hvordan kan barnehager og skoler arbeide med profesjonell læring på arbeidsplassen?

En framgangsmåte er det som kalles "Lesson Study". Lesson Study er en måte som barnehager, skoler og lærerutdanninger kan arbeide systematisk med i utforskning av praksis og formidling av kunnskap om praksis. I denne boken vil du få innsikt i bakgrunn for Lesson Study og praktiske tips og forslag til hvordan det er mulig å innføre og bruke prinsippene som ligger til grunn for Lesson Study både i lærerutdanning og praksis.

Boken er delt inn i fire deler som kan brukes hver for seg. Første del gir en innføring i hva Lesson Study er og prinsipper som ligger til grunn. I den andre delen, blir Lesson Study i grunnopplæring presentert mer utførlig, med praktiske eksempler og spørsmål til videre arbeid. Prinsippene er også anvendbare i barnehager. I del tre beskrives innføring og gjennomføring av Lesson Study i praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanning som et eksempel på hvordan arbeidsmåten kan nyttes i lærerutdanninger. Del fire omhandler forskning og teori som er sentral bakgrunn for profesjonell læring.

Til toppen

Presse Lesson Study

Lesson Study

[...] Boka er grundig og konkret i kva som bør drøftast når gruppa planlegg undervisning. [...] Praktiske eksempel viser kva heile skulen eller einskilde klassar kan oppleve som utfordring. For nokre skular er det den faglege utfordringa, for andre kan det vere sosiale utfordringar der elevane ikkje opplever så god tilhøyrsle til skulen som ynskjeleg. Eksempla er spreke og viser at symjeopplæring eller elevane sitt engasjement i timane kan trenge forbetring, og at forskingstime kan vere ein måte å arbeide med dette på.

For travle lærarar er dette ei overkommeleg bok å lese seg gjennom, berre 99 sider. I tillegg gjer det meining å velje seg ut eit kapittel og lese det, alt etter kva ein har nytte av i augeblinken. Det kan òg vere tips og plukke opp, sjølv om ein ikkje går i gang med heile forskingstime-prosedyren.

Kirsten Flaten, Utdanningsnytt.no, 12.10.15Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Raymond Bjuland er professor i matematikk/matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Bjulands faglige profil er knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk, problemløsning og samarbeid i smågrupper for lærerstudenter, og dialogiske tilnærminger i klasserom med fokus på sammenhengen mellom gestikulering og språk. Bjuland er leder for et tverrfaglig forskningsprosjekt (TasS, 2012–2014) som belyser hvordan grunnskolelærerstudenter utvikler undervisningskunnskap de vil behøve som framtidige lærere, der Lesson Study blir prøvd ut som metode i praksisopplæringen. Bjuland har en rekke publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter og antologier.
Nina Helgevold er 1.amanuensis i pedagogikk og underviser i grunnskolelærerutdanningen og på master i utdanningsvitenskap ved Institutt for grunnskoleopplæring, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun forsker på lærerstudenters læring i praksis og har arbeidet med Lesson Study i skole og lærerutdanning

Elaine Munthe, dr.polit., er professor i pedagogikk og dekan ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Hennes forskningsfelter (1) læreres arbeid i undervisning, (2) lærersamarbeid, læreres læring og skoleutvikling (f.eks. gjennom bruk av Lesson Study), og (3) kvalifisering til læreryrket. Hun har ledet evaluering av grunnskolelærerutdanning i Norge og i Danmark, har vært programstyremedlem og leder av flere forskningsprogrammer i Forskningsrådet og er nå leder av programstyret for Evaluering av fagfornyelsen ved Utdanningsdirektoratet.