Lærere i skolen som organisasjon (Heftet)

Serie: Pedagogikk og elevkunnskap 

Forfatter:

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 268
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
Serie: Pedagogikk og elevkunnskap
ISBN: 9788276348835
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lærere i skolen som organisasjon

Lærere i skolen som organisasjon drøfter hvordan organisasjonen legger rammer for lærernes virksomhet og hvilke muligheter som skapes for å realisere skolens målsettinger. Tema i boken er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling i skolen, samarbeidet mellom skole og hjem, lærerprofesjon og profesjonsetikk, samarbeid med ulike etater utenfor skolen, som PPT, barnevern, osv., overgangene og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler.

Lærere i skolen som organisasjon er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1.-7. og 5.-10 trinn i skolen. Boken bringer eksempler på hvordan en i skolens indre liv står overfor komplekse samarbeidsoppgaver, og det er eksempler på nye krav som skolen må møte for å tilfredsstille de forventingene samfunnet stiller til opplæringen. Budskapet i denne boken er at det som foregår i klasserommene, ikke kan sees isolert fra og uavhengig av det som ellers skjer eller har skjedd i skolen og i skolens omgivelser. Dette er den tredje boken i serien i faget pedagogikk og elevkunnskap for glu 1-7 og 5-10.

Kapitlene i bøkene tar utgangspunkt i forfatternes egen og/eller andres forskning.

Til toppen

Forfatter(e)

Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Han har hatt lengre engasjement ved Møreforsking Volda, Norsk senter for barneforskning, NTNU i Trondheim, universitetene i Stavanger og Uppsala og i Norges forskningsråd. Haug har ledet en rekke forskningsprosjekter som har studert arbeidet i skolen og har skrevet bøker og artikler med tema fra barnehage, skole og lærerutdanning. En sterk faglig interesse har vært studier av reformer, i de siste årene knyttet til vilkårene for elever som strever i skolen.

Eirik S. Jenssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han har bakgrunn som lærer og øvingslærer i grunnskolen. Han arbeider mye med profesjonsfaglige problemstillinger knyttet til utdanningen av grunnskolelærere. Hans forsknings- og undervisningsområde er rettet mot lærerrollen, rektorrollen, læring og tilpasset opplæring.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda. Krumsvik har vært instituttleder ved Institutt for pedagogikk, UiB (2010-2017) og er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale læringsfellesskap ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Krumsvik er også faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Educational Research II og Editor-in-Chief i Nordic Journal of Digital Literacy. Han har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innen pedagogikk, digital kompetanse og klasseledelse både nasjonalt og internasjonalt. Han mottok Undervisningsprisen 2012 ved Det psykologiske fakultet, UiB, og ble nominert til samme prisen i 2015. Han ble i 2020 merittert til Fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Øystein Lund er universitetslektor og underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Han har graden ph.d. i pedagogikk og har tidligere vært leder for kommunal PP-tjeneste. Lund har vært med på utarbeiding av håndbok og vurderingsverktøy for PP-tjenesten, og satt i utvalget som utarbeidet NOU 2009:18 Rett til Læring. På lokalt plan har han blant annet etablert organer for brukermedvirkning i PP-tjenesten, bidratt i utvikling av fora for samarbeid mellom barnevern og PP-tjeneste og arbeidet med kommunal strategi mot mobbing i skolen. Han har videre publisert flere artikler basert på egen forskning på veiledning av lærere via nettbaserte veiledningsfora.

Elaine Munthe, dr.polit., er professor i pedagogikk og dekan ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Hennes forskningsfelter (1) læreres arbeid i undervisning, (2) lærersamarbeid, læreres læring og skoleutvikling (f.eks. gjennom bruk av Lesson Study), og (3) kvalifisering til læreryrket. Hun har ledet evaluering av grunnskolelærerutdanning i Norge og i Danmark, har vært programstyremedlem og leder av flere forskningsprogrammer i Forskningsrådet og er nå leder av programstyret for Evaluering av fagfornyelsen ved Utdanningsdirektoratet.

Frøydis Oma Ohnstad er dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved universitetet. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.

May Britt Postholm er professor ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoUarbeid). Postholm har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Hun har metodeundervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Knut Roald er dosent (PhD) ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med ledelse, kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskings- og undervisningsfelt. Han har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leder av industrivirksomheter. Roald har også stått sentralt i organisering av utviklingsarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann og høgskoler/universitet. Han er knyttet til masterprogram i utdanningsledelse og har i flere år vært faglig ansvarlig for studietilbud innenfor den nasjonale rektorutdanningen. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om kvalitetsarbeid, organisasjonslæring, utviklingsarbeid og kommuner som skoleeier.

Ove Skarpenes er dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han arbeider i dag som førsteamanuensis i pedagogikk samme sted. Hans forskningsinteresser og -publikasjoner er knyttet til kunnskap, utdanning, kultur, klasse, arbeid og moral.
Herner Sæverot er professor dr.philos. i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Han er også professor II i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Bergen. Sæverots primære forskningsinteresser inkluderer allmenne pedagogiske spørsmål, pedagogisk danning, eksistensiell pedagogikk, og litteratur og pedagogikk. Han har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler, i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Sæverot er også medlem av Dannelsesutvalget ved Universitetet i Bergen.

Elsa Westergård er førsteamanuensis (ph.d.) ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har en doktorgrad innen samarbeid mellom hjem og skole med tittelen Parental disillusionment with school. Westergård har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler samarbeid mellom hjem og skole i tillegg til flere nasjonale artikler i bøker/hefter. Hun er kursholder ved flere av Senter for atferdsforsknings utadrettede program i tillegg til at hun underviser og veileder studenter ved masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiS.

Bøker i serien