Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag (Heftet)

En introduksjon

Forfatter:

Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk og Eirik Haus

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 420
Illustratør: Keeping, David
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202410803
Kategori: Markedsføring og Metodefag
Fag: Markedsføring, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.

Innledningsvis beskriver boken grunnleggende vitenskapsfilosofi og hvorfor kunnskap om metode er viktig, den redegjør for grunnleggende begreper og gir en overordnet beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Deretter følger en gjennomgang av den kvantitative undersøkelsesprosessen, der det redegjøres for utvalg, operasjonalisering, datainnsamling og ulike former for analyse. Det legges størst vekt på de mest anvendte analysene innen fagfeltet, som gjennomsnitt, standardavvik, krysstabeller, korrelasjon, regresjon og eksperimenter. I den kvalitative delen redegjøres det for hva som kjennetegner kvalitativ metode, når det er hensiktsmessig å bruke observasjon, intervjuer og dokumentanalyser, ulike analyseformer, rapportering av funn og hvordan en kan vurdere kvaliteten på kvalitative undersøkelser. Boken avsluttes med en gjennomgang av sentrale etiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til, når en skal gjennomføre en undersøkelse.

Boken er skrevet for studenter på bachelornivå i økonomiske og administrative fag.

Til toppen

Forfatter(e)

Marit Oppen er førsteamanuensis i kvantitativ metode ved Høgskolen i Innlandet. Hun er utdannet økonom, og har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet som økonom i flere organisasjoner, og har forelest i kvantitativ metode siden 2004. Ved flere institusjoner har hun undervist i metode på bachelor-, master- og doktorgradsnivå på studieprogram i statsvitenskap, siviløkonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring og informatikk. Videre har hun bidratt som fagekspert innen metode i flere medisinske doktorgradsprosjekter. Hun er nå involvert i forskningsprosjekter innenfor ulike fagfelt der hun bidrar med sin spisskompetanse innen metode.

Bjørn Erik Mørk er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI og Honorary Associate Professor ved Warwick Business School. Han er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, og avla sin doktorgrad i organisasjon og ledelse samme sted. I sin forskning bruker han kvalitative metoder generelt og gjør organisasjonsetnografier spesielt, og gjør praksisbaserte studier av innovasjonsprosesser, betydningen av teknologi, grensearbeid, tverrfaglig samarbeid og læring i organisasjoner. Han har lang erfaring fra flere akademiske institusjoner med å forelese og være sensor i metode på ulike bachelor, master og PhD-kurs. Videre er han veileder for mange masterstudenter og stipendiater som bruker kvalitativ metode i sine prosjekter.

Eirik Haus er høgskolelektor ved institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har en mastergrad i markedsføring fra Høgskolen i Buskerud, og har tidligere jobbet ved Høgskolen Kristiania og Høgskolen i Finnmark. Han foreleser i ulike fag tilknyttet markedsføring og metode, og har også i en kortere periode jobbet som senioranalytiker i Respons Analyse.