Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre (Heftet)

Forfatter:

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202407452
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre er en ressursbok hvor studenter, helsepersonell, kvalitetsansvarlige og ledere på ulike nivåer kan få kunnskap om kvalitetsarbeid og hente ideer til kvalitetsutviklingsprosjekter.

Boken har både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen drøfter hva som er god kvalitet i helsetjenester til eldre, og hvilken betydning læring i arbeidet har for endring og forbedring. Bokens praktiske del er den mest omfattende. Med bakgrunn i konkrete forsknings- og fagutviklingsprosjekter presenteres her eksempler på kvalitetsarbeid i ulike deler av helsetjenestene til eldre og på ulike arenaer hvor eldre mottar helsetjenester – i hjemmene sine, på sykehjem og på sykehus.

Det er satt søkelys på
• utvikling av praksisfellesskap og sykepleierrollen i sykehjem
• kvalitetssikring av MMSE-testing i utredning av pasienter med demens
• refleksjonsgruppe som verktøy i kvalitetsarbeid
• Marte Meo-metodikk i demensomsorg
• tverrkulturelle utfordringer og kvalitetsutvikling i sykehjem
• ernæring i hjemmetjenestene
• kvalitetsarbeid i demensomsorgen
• kvalitetsutvikling i teambasert tilnærming i behandlingen etter hjerneslag
• sykepleieres erfaringer med og refleksjoner over døden i sykehus

Målet er å illustrere at kvalitetsarbeid kan gjøres på mange måter og ha ulike former. Boken
presenterer og drøfter også forskjellige perspektiver på kvalitet, kvalitetsarbeid og læring i praksis, og undersøker hva som er viktige kjennetegn ved kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ådel Bergland er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Berglands forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor dette fagområdet.

Gerd Sylvi Sellevold er førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i aldring- og eldreomsorg og er kandidat i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forsknings- og fagutviklingsfelt er eldreomsorg, ernæringsarbeid og kompetanse- og fagutvikling, spesielt i sykehjem. Sellevold har publisert vitenskapelige artikler, fagartikkel og rapporter innenfor disse fagområdene.
Randi Skår er leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, Diakonhjemmet Høgskole, der hun også er programansvarlig for ph.d.-utdanningen. Skår er utdannet sykepleier og pedagog og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har lang erfaring med undervisning i sykepleierutdanning og har gjennom sitt FoU-arbeid hatt særlig søkelys på praksislæring i utdanningen, overgang mellom utdaning og yrke og læring i arbeidet.
Siri Ytrehus er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, og leder for Fagseksjon for tverrfaglige master- og videreutdanningsprogrammer ved instituttet. Hun er sykepleier og har doktorgrad i sosiologi. Ytrehus har spesialisert seg på forskning om velferdsspørsmål og kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilbakevendende temaer i hennes forskning er eldreomsorg, boligpolitikk, organisering og utvikling av boliger og tjenester for utsatte grupper, familieomsorg og demens.