Kritiske perspektiver i helsefagene av Marte Feiring, Ingrid Ruud Knutsen, Truls Ingvar Juritzen og Kristian Larsen (Open Access)
Open Access

Kritiske perspektiver i helsefagene (Open Access)

Utdanning, yrkespraksis og forskning

Forfatter:

Marte Feiring, Ingrid R. Knutsen, Truls I. Juritzen og Kristian Larsen (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 338
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550318
Kategori: Helse- og sosialfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kritiske perspektiver i helsefagene

Faglig kritikk og refleksjon er viktige elementer i all helsefaglig praksis og kunnskapsutvikling. Denne antologien presenterer et bredt spekter av kritiske perspektiver på helsetjenester og helsevitenskap, i hensikt å utfordre og oppfordre leseren til kritisk refleksjon.

Vektleggingen av evidensbasert praksis kan forstås som en kritikk av at helsearbeid i for liten grad har vært basert på det nyeste av vitenskapelig dokumentert kunnskap. Den økende betydningen som tillegges brukermedvirkning i behandling, tjenesteutforming og forskning, kan i stor grad sees som resultatet av årtier med kritikk av paternalistiske og egenrådige profesjoner. På samme måten kan satsing på folkehelse og forebygging forstås som en kritikk av et reaktivt og sykdomsfokusert helsevesen som agerer først når sykdom og skade er et faktum, i stedet for å forebygge. Evidensbasert praksis, brukermedvirkning og folkehelsearbeid kan dermed framstå som hardt tilkjempede, vellykkede og ønskelige resultater av kritisk vitenskapelig virksomhet. Så hva er da meningen med å utsette slike «opplagte goder» for enda mer kritikk? Med denne antologien vil vi demonstrere hvorfor vi kontinuerlig trenger å utfordre det vi tar for gitt, og vise med eksempler hvordan dette kan gjøres.

Målgruppen for boken er forskere og undervisere i helsefaglige temaer, samt studenter ved PhD- og masterutdanninger.

Til toppen

Andre utgaver

Presse Kritiske perspektiver i helsefagene

Bokomtale: Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning

«Forfatterne gir stemme til en spørrende, søkende og undrende holdning innen utdanning, forskning og hverdagspraksis. Vi trenger å gjen-kikke, reflektere, resonnere og re-undersøke på alle samfunnets områder og nivåer. Fagkritisk tenkning bør være en bærende kraft i helsefaglig utvikling, utdanning, kunnskapsproduksjon og praksis – ifølge forfatterne. En innsiktsfull, spennende, nyttig og viktig bok!»Vegard A. Schancke, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Marte Feiring er utdannet ergoterapeut og sosiolog (PhD) og har forsket mye på den historiske utviklingen av rehabilitering som kunnskapsfelt både i Norge og i Danmark. I dag er hun førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Masterprogrammet i rehabilitering og habilitering, OsloMet hvor hun forsker og underviser i rehabilitering, samhandling, brukermedvirkning samt kvalitative forskningsmetoder.

Ingrid Ruud Knutsen har doktorgrad innenfor temaet «diskurs, overvekt og empowerment» og har avsluttet en postdoktorstilling i et EU-prosjekt omhandlende nettverksperspektiver og kronisk sykdom ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Truls I. Juritzen har skrevet sin doktorgrad om temaet «makt i relasjonen mellom helsearbeider og pasient/bruker». Han var i perioden 2013-2016 i en postdoktorstilling ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo i et NFR finansiert prosjekt i regi av CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services) og er nå førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kristian Larsen er professor og har i sin forskerutdannelse arbeidet innen sosiologiske og pedagogiske emner. Han er professor 2 ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har sin hovedstilling ved Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi i København.
Stine Willum Adrian er lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet i København. Hun har doktorgrad i filosofi fra Tema Genus ved Linköpings Universitet, hvor hun har spesialisert seg i feministiske vitenskaps- og teknologistudier. Hun har gjennom en årrekke beskjeftiget seg etnografisk med nyere produksjonsteknologier i Danmark og Sverige.
Gudrun Brottveit is a criminologist and Associate Professor in Psychosocial Work and Welfare Studies at the University College of Østfold. Her research interests are related to critical criminology, the materiality of punishment, professional practices focusing on interpersonal meetings, subject ontology and body phenomenology. Brottveit has been responsible for various qualitative research projects and has participated in several national and international multidisciplinary research collaborations.
Jorunn Andrea Brænd er utdannet sykepleier med doktorgrad i helsevitenskap. Hun har forsket på pasientens kår, sykepleie og nærhetsetikk når økonomisk rasjonalitet endrer sykehusdriften. Brænd arbeider i dag som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.
Veslemøy Egede-Nissen er førstelektor ved fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har blant annet forsket på demensproblematikk relatert til den syke gamle. I denne sammenheng er spørsmål angående kvalitet i omsorgspraksis i avdelinger for personer med demens særlig vektlagt. Hun har dessuten arbeidet med problemstillinger angående forholdet mellom teori og praksis i sykepleierutdanning.
Ingrid Femdal er psykiatrisk sykepleier og stipendiat ved Høgskolen i Østfold/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim). Doktorgradsarbeidet handler om makt i relasjoner mellom brukere og helsearbeidere i psykisk helsetjeneste i kommunen.
Anette Lykke Hindhede har skrevet sin doktorgrad innenfor sosiologiske og pedagogiske emner i relasjon til helse, kropp, profesjoner og rehabilitering. Hun er lektor på Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi.
Karin Højbjerg er utdannet sykepleier og cand. mag i pedagogikk fra Københavns Universitet i 2003. Hun har disputert på en avhandling innen temaet «professionspædagogiske praksisformer». Hun er i dag ansatt som lektor ved Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi i København.
Søren Gytz Olesen er utdannet cand.pæd. fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddanelse (DPU) samt ph.d i uddannelsesvidenskab fra Københavns Universitet. Han er ansatt som seminarierektor og forskningsdirektør ved University College VIA fra 2006–2014, og har etter dette arbeidet som projektforsker ved henholdsvis Aalborg Universitet og University College Nordjylland med særlig fokus på profesjonsforskning.
Lene Tanggaard er utdannet psykolog fra Aarhus Universitet og har en ph.d. fra Aalborg Universitet i 2005. Hun er ansatt som professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Hun er forskningsleder for Center for Kvalitative Studier og The International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC), hvor hun er forskningsgruppeleder for 30 forskere. Lene er videre redaktørfor International Journal of Qualitative Studies in Education.