Krevende livserfaringer og psykisk helse (Heftet)

Forfatter:

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 243
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202485764
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krevende livserfaringer og psykisk helse

Enkelte livssituasjoner og -erfaringer medfører utfordringer som er så betydelige at de truer den psykiske helsen til den det gjelder. En fellesnevner for disse livserfaringene er at de utløser psykososialt stress og opplevelse av krise, sorg og/eller tap. Men vonde erfaringer kan på sikt også gi grunnlag for personlig vekst og utvikling.

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gjennom måten en kommer den enkelte i møte på. Søkelyset er mer på individuelle enn på kontekstuelle faktorer og mer på utfall enn på årsakssammenhenger. Likevel kan ikke de omtalte livserfaringene forstås isolert fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.

Den profesjonelle hjelperen er selv i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise. Dette er tema for bokens siste kapittel.

Boken er primært skrevet for studenter i helse- og sosialfagutdanningene. Også profesjonelle hjelpere vil ha nytte av boken.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Følelser

  Kjennetegn, funksjon og vrangsider

  Tone Normann-Eide

  Heftet
 • Skam

  Eksistens, relasjon, profesjon

  Marie Farstad

  Heftet
Presse Krevende livserfaringer og psykisk helse

Hva skjer med oss etter et samlivsbrudd?

«Et samlivsbrudd byr på krevende omveltninger, men kan også føre til bedre psykisk helse hvis samlivet var konfliktfylt, skriver Frode Thuen. Det er stor variasjon i opplevelsene og reaksjonene i forbindelse med samlivsbrudd. Hvordan man opplever bruddet, og hvilke helsemessige konsekvenser det får, er avhengig av en rekke ulike forhold som både er knyttet til samlivet og til bruddet i seg selv, og til faktorer i og utenfor personen.»

Frode Thuen, psykologisk.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Kjell Underlid (d. 2016) var professor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helse- og sosialfag. Underlid var psykolog og dr.philos. med vekt på sosialpsykologi.

Kari Dyregrov er professor på området psykisk helse og rus ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, inkludert kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Hun var med å starte LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999 og deltok i sentralstyret frem til 2005.

Frode Thuen (f. 1961), cand.psychol. og dr.psychol., er professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Han har også en bistilling ved Center for familieudvikling i København og dessuten privat praksis som psykolog og parterapeut. Thuen har i en årrekke arbeidet med familie- og samlivsrelaterte tema, både forskningsmessig og klinisk. Han har skrevet en rekke bøker og er en profilert formidler og skribent, blant annet gjennom sin ukentlige samlivsspalte i A-magasinet.

Kjersti Alsaker er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie, og er også leder for forskningsgruppen i psykisk helse og rus ved høgskolen. Alsaker har forsket på partnervold mot kvinner i en årrekke. Hun har en bistilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, der hun arbeider med fagutvikling, kompetanseheving og forskning innenfor feltet vold i nære relasjoner.
Roger Ekeberg Henriksen er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.
Han har doktorgrad i fagområdet psykologi, og har arbeidet i mange år som psykiatrisk sykepleier både i spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Som forsker har Henriksen vært særlig opptatt av ensomhet og de helsemessige konsekvensene av mangelfulle sosiale relasjoner.
Liv Grethe Kinn er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. Hun er ergoterapeut og har ph.d.-graden med avhandlingen «Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration». Kinn har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern og fra undervisning i ergoterapi. Hun har publisert flere kvalitative studier, blant annet om profesjonsutøvelsen til ergoterapeuter og psykiske helsearbeidere. Hennes pågående forskningsprosjekter dreier seg om brukererfaringer av fontenehusmodellen.

Sonja Mellingen er ansatt som psykologspesialist/spesialkonsulent ved Kompetansesenteret i Stiftelsen Bergensklinikkene og er høgskolelektor i 10 % stilling ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Hun er psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighetsspørsmål og har ph.d.-graden på en avhandling om kvinners alkoholbruk. Avhandlingen baserer seg på data fra Folkehelseinstituttets store mor og barn-undersøkelse.

Per Arne Rød er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Han er klinisk sosionom og dr.polit. med bakgrunn i sosialt arbeid og helsefag, og har arbeidserfaring som kliniker, barnevernsleder, underviser og forsker. Rød har særlig forsket på skjønnsutøvelse og beslutninger i barnevernet og på konsekvenser av konfliktfylte samlivsbrudd. Det siste er også tema for hans doktorgradsarbeid.

Åse Skjølberg er ansatt som medforskningskoordinator ved Senter for helseforskning, som er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet. Hun har stillingen i kraft av egne erfaringer med det å slite med og bli bedre ved psykiske plager. Skjølberg har sju års fartstid som legfolksrepresentant i Kontrollkommisjonen i Sogn og Fjordane. Hun har blant annet arbeidet som journalist i NRK og i ulike aviser.

Ingunn Barmen Tysnes er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Hun er utdannet sosionom og har ph.d.-grad i sosialt arbeid. I tillegg har hun grunnfag og mellomfag i pedagogikk med spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Tysnes har bred klinisk erfaring. Hennes forskningsområde har særlig vært knyttet til ungdommer i barnevernet og institusjonsplasseringer. For tiden er hun involvert i et utviklings- og forskningsprosjekt om samtaler med barn i barnevernet og et forskningsprosjekt om NAV som praksissamfunn.
Marius Veseth er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Han har bakgrunn som psykolog og har ph.d.-grad i klinisk psykologi med en avhandling om ‘recovery’ ved bipolar lidelse. Veseth er særlig opptatt av prosesser av bedring, vekst og positiv utvikling hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Han arbeider med kvalitative undersøkelser og samarbeidsbasert forskning, der folk med førstehåndskunnskap om å slite med og bli bedre ved psykiske plager bidrar aktivt i alle deler av forskningsprosessen.