Kreftsykepleie (Innbundet)

Pasient, utfordring, handling

Forfatter:

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 808
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202493103
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kreftsykepleie

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:

Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt for pasienter og pårørende. Søkelyset er her på fenomener og utfordringer som opptrer uavhengig av diagnose, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe og støtte.

Del 2: Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering. Behandlingsformer som kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling blir grundig gjennomgått. Det blir redegjort for nye behandlingsformer som genterapi og immunterapi.

Del 3: Spesiell onkologi og kreftsykepleie. Her omhandles de sentrale diagnosegruppene og mer spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende. Hver diagnosegruppe gjennomgås i to parallelle kapitler. Det første har et medisinsk perspektiv og beskriver symptomer, diagnose, utredning, behandling og prognose. Det andre følger opp med de handlingene sykepleieren rettet mot pasienter i ulike sykdomsfaser.

Kreftsykepleie er primært skrevet for videreutdanninger i kreftsykepleie og palliasjon. Deler av den er relevant også for bachelorutdanningen i sykepleie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Marie Reitan er sykepleier og cand.polit. med hovedfag i sosialpedagogikk. Fra 2000 til 2011 var hun ansatt som høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus. Før det, i perioden 1985–2000, var hun lektor ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det Norske Radiumhospital. Reitan er engasjert i kompetanseutviklingen i kreftsykepleie og er i dag tilknyttet Kompetansesenter for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tore Kr. Schjølberg er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Han er høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus, og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø på temaet fatigue hos kreftpasienter. Schjølberg var studiesjef ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det norske Radiumhospital, fra 1985 til 2001. Han har vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt gjennom Forum for kreftsykepleie og som redaktør av tidsskriftet Kreftsykepleie. Internasjonalt har han vært engasjert gjennom European Oncology Nursing Society (EONS), som styremedlem i International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) og gjennom International Conference on Cancer Nursing (ICCN).

Cecilie Delphin Amdal, ph.d., overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Arne Berg, ph.d., spesialist i onkologi, overlege ved onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
Kristin Bjordal, dr.med., spesialist i onkologi. Leder av Forskningsstøtte for Oslo universitetssykehus HF og av Regional forskningsstøtte for Helse Sør-Øst RHF. Professor II ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.
Tore Borg, onkologisk sykepleier og sexologisk rådgiver NACS ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Petter Brandal, MD, ph.d., onkolog. Fagansvarlig overlege for hjernesvulster ved seksjon for hode- og halsekreft, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Åse Bratland, ph.d., overlege ved seksjon for hode- og halskreft, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Inger Schou Bredal, førsteamanuensis II ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.
Øyvind Sverre Bruland, professor I ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Overlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Odd Terje Brustugun, dr.med., overlege ved seksjon for onkologi, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
Marthe Bråthen, onkologisk sykepleier, master i klinisk sykepleievitenskap. Ansatt ved Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Asta Bye er førsteamanuensis ved OsloMet og forsker ved European Palliative Care Research Centre. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og dr.philos. Hennes forskning er relatert til ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi.

Steinunn Einarsdòttir Egeland, kreftsykepleier, klinisk spesialist i sykepleie til barn med kreft, NSF-godkjent veileder. Undervisningssykepleier ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Vinjar Magne Fønnebø, direktør ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), professor i forebyggende medisin ved Institutt for Samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Randi Gjessing, onkologisk sykepleier, spesialist i sexologisk rådgiving / sexolog NACS ved Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.

Sævar Berg Gudbergsson, sosionom, master of public health, cand.san., ph.d. Har blant annet vært forskningsrådgiver ved Montebellosenteret (senter for livsmestring ved kreft). Hans spesialitet er sosialt arbeid i sykehus.
Karin Hammer, onkologisk sykepleier og uroterapeut. Kreftkoordinator i Gjøvik kommune.
Anne Mette Lindhjem Jacobsen, onkologisk sykepleier og veileder, cand.san.
Vidar Jetne, sivilingeniør teknisk fysikk, medisinsk fysiker. Tidligere ledere av Avdeling for medisinsk fysikk, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Laila Kathleen Johansen, onkologisk sykepleier, med videreutdanning i veiledning og coaching, og sexologisk rådgiver NACS ved Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Arne Kolstad, dr.med., overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Gunnar Kristensen, dr.med., overlege ved Avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Espen Kvan er urolog ved Aleris Urologisk Senter, Oslo.
Stein Gunnar Larsen, ph.d., seksjonsoverlege for kirurgisk onkologi ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Leder av Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, psudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom. Medlem av Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe (NGICG).
Anne Svensson Mathiesen, onkologisk sykepleier, kontaktsykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF (Ahus).
Lovise Olaug Mæhle, dr.med., overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF.
Esten S. Nakken, ph.d., overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Ingrid Lotsberg Norås, tidligere onkologisk sykepleier i Klepp kommune.

Lis Ribu er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen helserelatert livsdiabetes og diabetiske fotsår fra Universitetet i Bergen. Foruten forskning innen livskvalitetsområdet og diabetes har hun erfaring med blant annet utvikling av komplekse intervensjoner og helseveiledning relatert til atferdsendring og self-management (egenbehandling). Videre arbeider hun innen området helse og teknologi.

Anja Rolandsson, sykepleier med videreutdanning i medisinsk og kirurgisk sykepleie (fra Sverige) og i kunnskapsbasert praksis. Fagutviklingssykepleier ved Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Anita Salamonsen, ph.d. i medisinsk sosiologi, seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Målfrid Almelid Siggerud, kreftsykepleier ved strålepoliklinikken, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Charlotta Stenhaug, onkologisk sykepleier ved Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Berit Sæteren, sykepleier, ph.d., professor i sykepleievitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Liv Wergeland Sørbye, sykepleier, cand.philol., ph.d., professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Har vært medlem av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Inger Thune, overlege i onkologi og forskningsgruppeleder for Translational Research on Energetics and Cancer (TREC) ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Geir E. Tjønnfjord, professor ved Universitetet i Oslo, avdelingsleder ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kjersti Tveten, onkologisk sykepleier og kognitiv terapeut, seksjonsleder ved seksjon for læring og mestring, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Inger Utne er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har hovedfag i helsefag og en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo på emnet håp hos kreftpasienter med smerter. Utne har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler kreftpasienter.

Wenche Vigen, fysioterapeut med spesialitet i onkologisk fysioterapi, kursleder i Norske fysioterapeuters forbund.

Hilde Beate Vik, onkologisk sykepleier ved Helse Fonna, Haugesund sjukehus. Var i en årrekke onkologisk sykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
Charlott Maria Våde, studiesykepleier for sarkom ved seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
Bernward Zeller, ph.d., overlege ved Avdeling for barnekreft og blodsykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB).