Kollektiv mobilisering (Heftet)

Samfunnsarbeid i teori og praksis

Forfatter:

Gudmund Ågotnes og Anne Karin Larsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 334
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202738761
Kategori: Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kollektiv mobilisering

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no


Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.

Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem. Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.

Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.

Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.

Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige utfordringer.

Til toppen

Andre utgaver

Kollektiv mobilisering
Bokmål Open Access 2022
Forfatter(e)

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Ågotnes er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og har en ph.d. fra samme institusjon. Hans forskningsinteresser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltakerdemokratiske prosesser og ‑metoder, og forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet. Empirisk er fokus særlig rettet mot eldre, og helse- og velferdstjenester. Ågotnes har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner i form av vitenskapelige artikler og bokkapitler, spesielt innrettet mot internasjonal sammenlikning.

Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosionom, med hovedfag i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkespraksis og undervisningserfaring fra sosialt arbeid. Forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til praksisnære læringsarenaer og utvikling av internasjonale nettbaserte emner innen sosialt arbeid og samfunnsarbeid. Larsen har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner, og som forfatter og medredaktør i antologien Participation in Community Work, International Perspectives (2014). Hennes seneste forskning og publisering er relatert til læringssamfunn og forholdet mellom utdanning og sosialt arbeid i Nav.

Rita Agdal (f. 1968) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har ph.d. fra Syddansk Universitet, der hun underviste i folkehelse. Agdal har ledet seksjon for samfunnsarbeid ved HVL siden 2015 og drevet styrkebaserte endrings- og utviklingsprosesser sammen med grupper og lokalsamfunn for å fremme trivsel og helse. Med sin bakgrunn fra medisinsk antropologi har hun arbeidet med forholdet mellom embodiment, språk, persepsjon og subjektive opplevelser av helse, som betingelser for helseadferd.

Berit Bareksten (f. 1968) er cand.polit. med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har videreutdanninger i gestaltveiledning, muntlig fortelling, pedagogikk og filosofiske, etiske og eksistensielle samtaler. Hun er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet. Bareksten har lang undervisningserfaring fra blant annet sosiologi og kommunikasjon, samt kunst- og kulturfaglige metoder knyttet til samfunnsarbeid, fellesskap og helse. Hennes arbeidsfelt spenner fra lokalsamfunnsarbeid og kreativ akademisk skriving til undervisning og skrivearbeid med kreftpasienter og deres pårørende. Hun er òg formidler av fag- og skjønnlitteratur.

Padmaja Barua (f. 1973) er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en master i sosialt arbeid fra University of Delhi, India, og mastergrad og ph.d. i gender & development fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser er knyttet til skjæringspunkt mellom betalt hjemme- og omsorgsarbeid, uformelt og utsatt arbeid, arbeiderbevegelser, sosiale bevegelser, marginalisering, ulikhet og sosiale problemer, kjønn og migrasjon, kjønn og utvikling og sosiologiske forståelser av makt og handlefrihet.

Torben Blindheim (f. 1985) er utdannet statsviter fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han arbeider som koordinator for områdesatsingen i Ytre Arna (siden 2021) ved Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Han har bakgrunn som seniorrådgiver fra Husbanken med fagfeltet boligsosialt arbeid.

Therese Bruland (f. 1981) er høgskolelektor ved ergoterapeututdanningen, Institutt for Helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet ergoterapeut, og har mastergrad i samfunnsarbeid fra Høgskulen på Vestlandet.

Marit Burkeland-Lie (f. 1995) jobber som fagkonsulent for medvirkning og samhandling i Etat for barn og familie i Bergen kommune. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning og en mastergrad i samfunnsarbeid fra Høgskulen på Vestlandet, og en bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Hennes tidligere yrkeserfaring er knyttet til kommunal sektor innen oppvekst og barnevern, og helse og omsorg.

Abdullahi Elmi Ibrahim (f. 1975) jobber som lærer i Bergen kommune og er programdirektør i TUSMO Association. Han har master i sammenlignende politikk, bachelorgrad i Midtøsten og Nord-Afrikanske studier fra Universitetet i Bergen, og bachelorgrad i lærerutdanning fra Høyskolen på Vestlandet. Abdullahi sitter også i bystyret i Bergen og har flere andre frivillige verv blant annet i Bergen Moske.

Ragnhild Ihle (f. 1960) er førstelektor ved fagseksjon vernepleie, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosiolog/cand.polit. fra Universitetet i Bergen med antropologi og u-landsstudium i fagkretsen. Hennes arbeidserfaring er fra arbeid med innvandrere og flyktninger i Bergen kommune, A-etat og privat mottak-operatør, og som daglig leder for Internasjonalt Kultursenter. Ihle har undervisningserfaring fra samfunnsvitenskapelige fag, vitenskapsteori, metode og tverrfaglig undervisning i interkulturell kommunikasjon innenfor helse- og sosialfagene, etnisitet, innvandring og integrering for flere profesjonsfag. Ihles faglige publikasjoner omfatter boka Søkelys (2008), samt andre publikasjoner relatert til arbeid med etniske minoriteter i helse- og velferdstjenester.

Inger Helen Midtgård (f. 1967) er høgskolelektor ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun blant annet underviser i deltakerdemokratiske metoder. Hennes arbeidserfaring er knyttet til kommunal sektor innen sosiale tjenester og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har også brei erfaring fra lokalsamfunnsutvikling. Midtgårds forskning er knyttet til deltaking, lokalsamfunnsutvikling og Asset Based Community Development (ABCD), hvor også hennes vitenskapelige publikasjoner er hentet fra.

Linda Cathrine Nordgreen (f. 1973) er førskolelærer med master i samfunnsarbeid fra Høgskolen i Bergen og master i offentlig administrasjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun arbeider som koordinator for områdesatsingen i indre Laksevåg ved Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Nordgreen er også ekstern sensor og deltar i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har medvirket til artikler som omhandler deltakelse, og barn og unges medvirkning.

Hilde Sakariassen (f. 1982) har doktorgrad og mastergrad i medievitenskap. Hun jobber som postdoktor ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Sakariassens forskning har i hovedsak dreid seg om sosiale medier og digitale medier, med et særlig fokus på opplevelsesdimensjonene for mediebrukerne og deres oppfatning av rammene for egen bruk og digital deltakelse.

Ingrid Onarheim Spjeldnæs (f. 1976) er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har ph.d. i sosialpsykologi fra Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning dreier seg om familie, ungdom og reproduktiv helse i Sør-Afrika, samt migrasjonshelse hos unge i Norge.

Päivi Turunen (f. 1954) er sosionom og dr.phil. i sosialt arbeid. Hun er universitetslektor ved Högskolan i Gävle, Sverige. Hennes arbeidserfaring er knyttet til felt- og samfunnsarbeid innen sosialt arbeid. Forskningen har omhandlet samfunnsarbeid, sosial planlegging og deltakerdemokratiske metoder i urbane og distrikt miljøer ut fra et kjønns- og sosialpolitisk perspektiv. Hennes doktoravhandling handler om Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling. For tiden inngår hun i forskergruppen Urban Commons, om bærekraftig byutvikling, ved Högskolan i Gävle.

Mary Alice Økland (f. 1955) er utdannet sosionom ved Høgskolen i Stavanger og sosiolog ved Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som spesialrådgiver i Bergen kommune, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, hvor hun er programleder for områdesatsingen og har koordineringsansvar for områdesatsingen i Solheim nord. Økland har vært tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL) som underviser i boligsosialt arbeid, kommunal planlegging og samfunnsarbeid, og deltaker i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved HVL. Hennes forfatterskap dreier om samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid, og hun har utgitt boken Samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid. En erfaringssamling med fokus på strategier og virkemidler (2012) og bidratt med kapitler i andre publikasjoner og tidsskrift.

Kristina Bakke Åkerblom (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet som psykolog og psykologspesialist i en årrekke og som leder innen ulike psykisk helse- og rustjenester. Sentralt tema gjennom hele yrkeskarrieren har vært å gjøre tjenestene mer sosialt orienterte og brukervennlige gjennom utviklingsarbeid, sosialt entreprenørskap og prosjektarbeid. Hennes doktorgradsprosjekt utvikler kunnskap om hvordan integrering av erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester foregår som en sosial innovasjon som kan føre til økt brukermedvirkning og utvikling av tjenester bedre tilpasset tjenestebrukeres behov.