Kjønn og næringsliv i Norge (Heftet)

Forfatter:

Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabet Ljunggren (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 267
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482305
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse og Samfunnsfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kjønn og næringsliv i Norge
Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner til foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Hvordan er maktfordelingen mellom kvinner og menn i norsk næringsliv? Kan krevende næringslivslederjobber kombineres med omsorgsoppgaver? Disse og andre spørsmål om kvinner og menn i utviklingen av norsk næringsliv er stadig tema for offentlig debatt. Kjønn og næringsliv i Norge er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området.

Dette er en bok som forskere, næringslivsledere, politikere, konsulenter og studenter kan bruke til å «tenke med» når kjønnslikestilling og makt i næringslivet er på agendaen. Boken bidrar med forskningsbasert kunnskap om mange tema forbundet med kjønn og næringsliv. Flere av de mest erfarne norske forskerne i feltet bidrar i boken. Forfatterne trekker i sine kapitler opp sentrale trekk ved fagutviklingen, samtidig som de viser til dagsaktuelle problemstillinger. Med ulike faglige perspektiver og ulike metodiske tilnærminger belyser boken et bredt sett av problemstillinger knyttet til entreprenørskap, eierskap, ledelse og styreverv. Hovedvekten ligger på Norge og norsk næringsliv, men flere av kapitlene ser debattene om likestilling i lys av det internasjonale og globale. Boken gjør opp tallmessig status for kvinner og menn i næringslivet, og diskuterer også hvordan kjønnsforskjeller oppleves, betydningen av kjønn som symbolsk størrelse og om muligheten for endring.

I likestillingslandet Norge er næringslivet fortsatt kjønnsskjevt. En kunnskapsbasert debatt om likestilling i norsk næringsliv er avgjørende for å få til endring. Kjønn og næringsliv i Norge er skrevet for personer i næringslivet, politikere, byråkrater, studenter og andre som er interessert i likestillingsaspektene ved utviklingen av norsk næringsliv.

Til toppen

Sagt om boka

I bogen analyseres og behandles historiske og aktuelle temaer af relevans for ligestillingsspørgsmål, og det er tydeligt, at der ikke findes enkle svar på komplicerede problemer.
Denne antologi burde være et «must»for alle, der interesserer sig for hvilken betydning køn har i relation til næringslivet. Antologien er et vigtigt bidrag til forståelse af hvor Norge er på vej – i en stadig mere globaliseret og komplex verden.

Yvonne Due Billing, professor ved Institutt for sosiologi, Københavns Universitet

Til toppen

Presse Kjønn og næringsliv i Norge

Dekkende om makt, penger, identitet og kjønn i norsk næringsliv.

Artikkelforfatterne treffer svært godt på tematikk og perspektiver, ikke minst i bredden av dem. Antologien demonstrerer kompleksiteten i forklaringer på kjønnsubalansen til fulle. Forskningen bærer også preg av høy kvalitet. Interesserte politikere, akademikere, bedriftsledere og studenter vil utvilsomt finne grundig kunnskap her.Ragnhild Fjellro, ForskerforumLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for Bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket, som restrukturering, bærekraftig landbruks- og matsystem og organisatoriske endringer. Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter, både når det gjelder kjønn og forvaltning av naturressurser, og kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug er medlem av styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen, og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.
Agnes Bolsø er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har doktorgrad i sosiologi, og arbeidet tidligere som oppdragsforsker ved Senter for bygdeforskning, Trondheim. Bolsø har hatt lederoppgaver som senterleder for Senter for kjønnsforskning ved NTNU, som leder, nestleder og undervisningsleder ved KULT, som leder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og har bred erfaring som prosjektleder. Bolsø har vært redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning. Hun har sin doktorgrad i feltet kjønn og seksualitet, men hennes to seneste prosjekter er større samarbeidsprosjekter innenfor kjønn, ledelse og organisasjon, finansiert av Norges forskningsråd.
Elisabet Ljunggren (ph.d.) er forsker I ved Nordlandsforskning og har arbeidet med problemstillinger knyttet til kjønn og entreprenørskap, som hun også skrev doktorgradsavhandling om. Hun har forsket på entreprenørskap i ulike næringer, bl.a. landbruk og reiselivm og på entreprenørskap blant innvandrere. Hun har også arbeidet med evalueringer av næringspolitikk. Hennes forskningsinteresse har de senere år også omfattet kjønn og innovasjon. Hun har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter, og har vært redaktør for flere bøker både i Norge og utlandet.
Anne-Jorunn Berg er professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo. Hun er også professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsfelt er teknologi- og vitenskapsstudier, kjønnsforskning og rasialiseringsstudier. Siste bok er Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.(2010) hvor hun er medredaktør.
Berit Brandth er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Ett av hennes forskningsfelt er arbeid, familie og velferdsstatens omsorgspolitikk. Her har et spesielt fokus vært fedrekvoten og dens betydning for likestilling og endring av menn og maskulinitet. Hun har skrevet boken Fleksible fedre (2003) og redigert artikkelsamlingen Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (2013), begge sammen med Elin Kvande. En annen forskningsinteresse er bygdesosiologi der sentrale tema har vært kjønn, arbeid og nyskaping innen landbrukssektoren. På dette feltet har hun de senere år publisert flere artikler om gårdsturisme sammen med Marit S. Haugen, blant annet Farm diversification into tourism - Implications for social identity? (Journal of Rural Studies 2011) og Embodying the rural idyll in farm tourist hosting (Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2014).
Hege Eggen Børve har ph.d. i sosiologi og jobber som 1. amanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for økonomi, ledelse og organisasjon. Børves interessefelt er organisasjon og arbeid, med spesielt fokus på globalisering, kjønn, velferdsstaten og familie.
Trygve Gulbrandsen, dr. philos. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1999). Forsker I ved institutt for samfunnsforskning. Ansatt ved instituttet fra 1989. Fra 2005-2013 professor II i sosiologi, Universitetet i Oslo. Arbeidet for Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 knyttet til en undersøkelse av maktelitene i Norge. Har publisert om eliter, makt, tillit, familiebedrifter, ansatte som medeiere, lederlønninger, frivillige organisasjoner, og kommunikasjonsrådgivere.
Elisabet Sørfjorddal Hauge er seniorforsker ved Agderforskning og post dok. på Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser dreier seg om regional næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. I forskningen har Hauge interesse for ulike typer entreprenører i ulike kontekster, og hvordan entreprenørskapsprosesser forløses, tar form og realiseres. I dette arbeidet har fokus på kjønn vært et av forskningstemaene.
Morten Huse er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og Reinhard-Mohn-Endowment-Chair of Management and Governance, University of Witten/Herdecke, medlem Catalyst Europe Advisory Board og var i perioden 2010-2012 President i European Academy of Management. Han er blitt tildelt TIAW’s (The International Alliance of Women) pris for Championing the Economic Empowerment of Women (2013). Morten Huse har hatt professorstillinger i en rekke land, blant annet i Italia, Sverige, Finland og Australia, i tillegg til Tyskland og Norge.
Elin Kvande er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om arbeidsliv og kjønn. Hun arbeider nå med NFR prosjektet «New Theoretical Perspectives on the Nordic Model of Work-Family Reconciliations», hvor fokus rettes mot den norske modellens bærekraft I lys av økende internasjonalisering. Hun har også publisert artikler og bøker om velferdsstat og fedre. Den siste boken kom i 2013 og hadde tittelen Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.
Trine Kvidal-Røvik er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser dreier seg om kritisk-kulturelle tilnærminger til sted, identitet og kommunikasjon, med spesiell fokus på maktstrukturer i samfunnet. Hun er interessert i problemstillinger knyttet til utviklingsprosesser i Nord, herunder tematikken kjønn og innovasjon.
Jorun Solheim er antropolog og forsker 1 (emerita) ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har i mange år drevet forskning om kjønn, kultur og modernitet, familie og arbeidsliv, og har i de senere år vært særlig opptatt av hvordan kulturelle kjønnsforestillinger har vært knyttet til forvaltning av eiendom og kapital gjennom modernitetens historie. Hun har også skrevet flere artikler om den nordvesteuropeiske familien som en historisk særegen eiendomsstruktur. Hun har gitt ut flere bøker og publisert både i norske og utenlandske forskningstidsskrifter. Hun har også vært redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning.
Aagoth Elise Storvik er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden tar for seg legers møte med pasientene ved offentlige og private legesentre. Etter doktorgradsarbeidet har Storvik studert tematikken kjønn og ledelse i arbeidsliv og politikk. Hun har innenfor dette feltet publisert vitenskapelige artikler i tidsskrifter som The British Journal of Sociology og i Historical Reflections. Storvik leder nå en forskergruppe ved HiOA som studerer profesjonsledelse.
Siri Øyslebø Sørensen er postdoktor stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Sørensens forskningsinteresser dreier seg særlig om samtidskultur og kulturelle forutsetninger for politikkutvikling. Kjønn i organisasjon og ledelse, samt likestilling i teori og praksis er sentrale forskningstemaer. Hun disputerte i 2013 over en avhandling om kjønnskvotering i norske bedriftsstyrer som politisk reform. I 2011 ble Sørensen tildelt prisen for årets tidsskriftsartikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for artikkelen Statsfeminismens møte med næringslivet. Om bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform.
Mari Teigen er forsker I og forskningsleder for gruppen Likestilling, Inkludering, Migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Teigen er også daglig leder for CORE - kjernemiljø for likestillingsforskning. Hennes forskningsinteresser omfatter studier av politikkutvikling, med særlig vekt på likestillingspolitikk, diskrimineringslovgivningen, flerdimensjonal likestilling. I tillegg har hun arbeidet med studier av effekter av kvotering til næringslivsstyrer, kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Teigen var medlem av det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget som avga NOU 2011:18 og 2012:15, hun sitter i redaksjonen for årboken Comparative Social Research, i redaksjonsrådet for Tidsskrift for kjønnsforskning, Sosiologi i dag og NORMA International Journal for Masculinity Studies.
Ane Marit Willmann har mastergrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU): Kvinneroller i norsk samtidsfilm: Gærne individualister eller ufarlige objekter? (2006). Hun har også jobbet som stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU tilknyttet prosjektet ”Makt og Mening i næringslivet”, finansiert av Norges Forskningsråd.