Kan institusjoner elske? (Heftet)

Samtidsessayer om diakonale virksomheter

Forfatter:

Einar Aadland (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 181
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501350
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kan institusjoner elske?

Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn? Samtidens velferdsinstitusjoner er utfordret til både å høyne kvaliteten i sine tilbud og samtidig være kostnadseffektive. I dette krysspresset øker behovet for å klargjøre identitet og dypere hensikt med den enkelte virksomhet.

Kan instititusjoner elske? inneholder 13 artikler som på hver sin måte drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på:

  • institusjonsidentitet
  • diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten
  • forsøk med stillingen «diakonisykepleier»
  • verdier som «halvt religiøse» og «halvt sekulære»
  • hvordan begrunne diakonale virksomheter
  • integrering av et multireligiøst perspektiv i en livssynsbasert institusjon
  • utfordringer til diakoniutdanning i dag
  • hospice-bevegelsens betydning

Til toppen

Forfatter(e)
Einar Aadland er cand.theol. og dosent emeritus, VID vitenskapelige høgskole. Aadland er tilknyttet mastergradsprogrammet Verdibasert ledelse. Han er tidligere studierektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanning. Aadland har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse og har vært redaktør i tidsskriftet Fokus på familien.
Inger Johanne Aas er cand.theol. fra Det Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (2000). Hun har mastergrad i verdibasert ledelse fra Diakonhjemmet Høgskole (2009). Tittel på mastergradsoppgaven var: «En hellig, alminnelig, sekulær barmhjertighet. Samtidsanalyse av Stiftelsen Kirkens Bymisjons diakonale profil».Hun er ansatt som daglig leder ved Kirkens SOS i Oslo (siden 2004). Tidligere har hun vært nestleder og prest ved Kirkens SOS i Oslo, Kirkens Bymisjon (1998–2003). Hun driver kurs- og veiledervirksomhet for ulike personalgrupper.
Olav Helge Angell er utdannet sosiolog og dr.polit. frå Universitetet i Oslo. Han er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Tilknyttet mastergradsprogrammene Verdibasert ledelse og Diakoni. Tidligere studieleder for helsefag hovedfag, studieretning diakoni ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og leder for Senter for diakoni og profesjonell praksis ved Diakonhjemmet Høgskole/VID vitenskapelige høgskole. Han har publisert en rekke rapporter, kapitler og artikler på områdene velferdsstat og –organisering, religionssosiologi, samt diakoni og frivillighet.

Øyvind Foss, dr.theol., er prof.em. og seniorforsker i sosialetikk ved Universitetet i Stavanger.

Han var i perioden 1999–2003 prorektor. Tidligere har han vært generalsekretær i Vitenskapsakademiet ved Universitetet og forskningsinstitusjonene i Stavangerregionen (2004), forskningsprofessor/DAAD ved Det diakonivitenskapelige institutt ved Universitetet i Heidelberg (1991/92–1999/2000), medlem av Norges Forskningsråds redelighetskomite (2000–02) og medlem av Nokuts faglige kvalitetsutvalg (2003–04).
Gudmund Hernes er utdannet sosiolog med ph.d. fra Johns Hopkins University. Han er forfatter og tidligere politiker og statsråd for Arbeiderpartiet. Han har vært universitetslektor ved Universitetet i Bergen (1969) og professor samme sted (1971–83). I 1970-årene var han medlem i forskergruppen for den første norske levekårsundersøkelsen og leder for den første maktutredningen. Han var ’fellow’ ved Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences ved Stanford University, California (1974–75) og statssekretær for planleggingsminister Per Kleppe
(1980–81). I 1983 ble han forskingsleder ved forskningsstiftelsen FAFO. I to perioder (1986 og 1990) har han vært ’Visiting Professor’ ved Harvard University. Han har vært statsråd i Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet (1990–95) og helseminister (1995–97). Hernes har
vært knyttet til IT Fornebu og Norsk Investorforum og direktør ved UNESCOs International Institute for Educational Planning (1999–2005), og også UNESCOs internasjonale koordinator for HIV/ AIDS (2001–2005). Fra januar 2006 var han tilbake som forsker ved FAFO, og samtidig professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har vært president i International Social Science Council siden 2006.
Liselotte Malmgart, cand.theol., ph.d., er ansatt som lektor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Hun skrev i sin ph.d.-avhandling om «Udviklingslinier i nyere dansk
diakoni. Social indsats og diakonal selvforståelse i to kirkelige organisationer i det 20. århundrede» (Det Teologiske Fakultet i København, 2002).

Morten Skjørshammer, Cand pcycol, Dr Public Health, spesialist i organisasjonspsykologi NPF. Tidligere ansatt som 1. amanuensis og studierektor på Diakonhjemmet Høyskole, tidligere adm.direktør på Diakonhjemmet Sykehus og arbeider nå som selvstendig konsulent innenfor helsesektoren med konflikt og konflikthåndtering, planlegging og evaluering av helsetjenester, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Anita Strøm er utdannet sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap. Hun er for tiden ph.d.-student og høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sykepleie. Tidligere var hun tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus’ paraplyprosjekt «Det diakonale sykehuset i en
postmoderne tid», hvor hun ledet et delprosjekt som omfattet en intervjuundersøkelse av erfarne sykepleiere om deres bevissthet om diakoni i arbeidshverdagen. Prosjektet resulterte blant annet i artikkelen «Postmoderne sykepleie i diakonalt sykehus», som Strøm forfattet sammen med Liv Thorhild Undheim (publ. i Tidsskrift for fag og tro 2005; 1 (23): 813).
Liv Thorhild Undheim er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag, studieretning diakoni.
Hun er ansatt som instituttleder ved Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sykepleie og helse. Hun har særlig undervist i etikk og veiledning, og har vært engasjert i tydeliggjøring av den diakonale profilen i høgskolens fagplaner og læringsaktiviteter. Hun har representert
Diakonhjemmet Høgskole i flere perioder i Diakoniråd, Direktørens rådgivende organ for å fremme refleksjon relatert til verdispørsmål ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun var tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus’ paraplyprosjekt «Det diakonale sykehuset i en postmoderne tid», hvor hunledet flere delprosjekter. I den forbindelse skrev hun artikkelen «Postmoderne sykepleie i diakonalt sykehus» sammen med Anita Strøm.