Jobb kunnskapsbasert! (Heftet)

En arbeidsbok

Forfatter:

Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Å arbeide og undervise kunnskapsbasert (1. utg.)
ISBN: 9788279501626
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jobb kunnskapsbasert!

Dette er andre utgave av Å arbeide og undervise kunnskapsbasert. Boka er en arbeidsbok og er fortsatt basert på trinnene i kunnskapsbasert praksis. Innholdet er bearbeidet og oppdatert med vesentlige endringer i struktur og layout.

Med denne boka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Stortingsmelding nr. 13 (2011–2012), Utdanning for velferd; Samspill i praksis, påpeker at framtidens brukere og pasienter skal møte trygge og kompetente velferdsarbeidere som samarbeider godt, som lytter til deres behov og ønsker, og som gir kvalitetssikret og kunnskapsbasert hjelp. Det påpekes videre at helse- og sosialfagutdanningene trenger en fornying for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtiden.

Arbeidsboka er skrevet for sykepleiere og for lærere og studenter i bachelorutdanningen og i etter- og videreutdanninger innen sykepleie. Vi har stor tro på at også andre helsefaggrupper vil ha nytte av Jobb kunnskapsbasert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Birgitte Graverholt er førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier, med Master of Critical Care Nursing, fra Australia. Graverholt tok doktorgrad på et prosjekt hvor hun forsket på sykehusinnleggelser fra sykehjem. Graverholt har jobbet med kunnskapsbasert praksis i mange år, noe som gjenspeiles i hennes undervisnings- og forskningsområder. For tiden forsker hun på implementering av kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten.

Gro Jamtvedt leder Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Hun var tidligere avdelingsdirektør for avdeling for kunnskapsoppsummering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet fysioterapeut og har Master of Public Health og doktorgrad i kvalitetsmåling. Jamtvedt har også arbeidet som forsker og prosjektleder ved Folkehelseinstituttet og som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Hun er medforfatter på mange systematiske oversikter og har lang erfaring i undervisning om kunnskapsbasert praksis til studenter, klinikere og ansatte i forvaltningen. Hun er førsteforfatter på en bok om kunnskapsbasert fysioterapi og medforfatter på en internasjonal lærebok om samme tema.

Lena Nordheim er høgskolelektor og stipendiat ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun har masterutdanning i bibliotek- og informasjonsfag og mellomfag i tysk.

Monica Wammen Nortvedt er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun har tidligere vært leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har doktorgrad innen tema multippel sklerose og livskvalitet. Sammen med Gro Jamtvedt etablerte hun i 2003 videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved Høgskolen i Bergen. Videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen på feltet, og siden 2008 har HiB/HVL også tilbudt mastergrad i kunnskapsbasert praksis innenfor helsefag. Sammen med studenter fra videreutdanningen og mastergradsnivået har Nortvedt presentert prosjekter på feltet både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at hun har publisert fagartikler og vitenskapelige artikler. Nortvedt har også arbeidet med implementering av kunnskapsbasert praksis ved sykehjem, i Helse Bergen, Oslo universitetssykehus HF og Nordlandssykehuset HF.

Liv Merete Reinar, jordmor, Master of science in primary care, forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Folkehelseinstituttet.