Jobb kunnskapsbasert! (Heftet)

En arbeidsbok

Forfatter:

Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Å arbeide og undervise kunnskapsbasert (1. utg.)
ISBN: 9788279501626
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jobb kunnskapsbasert!

Dette er andre utgave av Å arbeide og undervise kunnskapsbasert. Boka er en arbeidsbok og er fortsatt basert på trinnene i kunnskapsbasert praksis. Innholdet er bearbeidet og oppdatert med vesentlige endringer i struktur og layout.

Med denne boka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Stortingsmelding nr. 13 (2011–2012), Utdanning for velferd; Samspill i praksis, påpeker at framtidens brukere og pasienter skal møte trygge og kompetente velferdsarbeidere som samarbeider godt, som lytter til deres behov og ønsker, og som gir kvalitetssikret og kunnskapsbasert hjelp. Det påpekes videre at helse- og sosialfagutdanningene trenger en fornying for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtiden.

Arbeidsboka er skrevet for sykepleiere og for lærere og studenter i bachelorutdanningen og i etter- og videreutdanninger innen sykepleie. Vi har stor tro på at også andre helsefaggrupper vil ha nytte av Jobb kunnskapsbasert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Birgitte Graverholt er førsteamanuensis ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, hvor jobber hun med implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og forskning. Hun er også medredaktør i tidsskriftet Sykepleien Forskning. Graverholt er utdannet intensivsykepleier og har master i «Clinical Nursing» fra Australia. Hun har praksiserfaring fra akuttmottak og overvåkings- og intensivavdelinger i både Norge og Australia.
Gro Jamtvedt er avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der hun leder arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger. Hun har også hatt en bistilling som professor ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen. Jamtvedt er utdannet fysioterapeut, har mastergrad i «Public Health» og doktorgrad i kvalitetsmåling. Som en del av arbeidet på senteret har hun vært med på utviklingen av masterstudiet i kunnskapsbasert praksis, har bidratt i lærebøker innen sykepleie og vært med på å utvikle undervisningsmateriell. Hun har spesiell interesse for implementeringsforskning, brukermedvirkning i forskning og forskningspolitikk. Jamtvedt er medforfatter i flere Cochrane-oversikter og i lærebøker om kunnskapsbasert praksis.
Lena Nordheim er høgskolelektor og stipendiat ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun har masterutdanning i bibliotek- og informasjonsfag og mellomfag i tysk.
Monica W. Nortvedt er professor og leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun leder også et strategisk forskningsprogram ved høgskolen der søkelyset er spesielt på implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og i praksisfeltet, og hun har en bistilling ved FoU-avdelingen i Helse Bergen. Nortvedt er utdannet intensivsykepleier, har hovedfag i helsefag og doktorgrad på en avhandling om multippel sklerose og livskvalitet. I årene 2009–2014 ledet hun det strategiske forskningsprogrammet for kunnskapsbasert praksis innen helsefag i Helse Vest. Målet med satsingen har vært å bidra til bedre helsetjenester gjennom å øke forskningskompetansen og evnen til å anvende forskningsbasert kunnskap i helsefagene. Hun er medforfatter på boken Jobb kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere (Akribe 2012).

Liv Merete Reinar, jordmor, Master of science in primary care, forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Folkehelseinstituttet.