Isolasjon (Heftet)

Et fengsel i fengselet

Forfatter:

Marte Rua og Peter Scharff Smith (red.)

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202556723
Kategori: Sosiologi , Strafferett og straffeprosess , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg og Samfunnsfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Samfunnsfag, Sosiologi, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Isolasjon

Å sette en frihetsberøvet person i isolasjon, er et av de aller mest inngripende maktmidlene en demokratisk stat har til rådighet overfor sine borgere. Hvorfor brukes isolasjon likevel så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å unngå at isolasjon tas i bruk?

Denne boka om isolasjon i fengsel bygger på forskning, erfaringer fra yrkespraksis og personlige opplevelser. Bidragsyterne er blitt invitert til å skrive fordi de er engasjerte formidlere, for deres spesielle kunnskap eller for sine personlige historier. På tvers av celledører, murer, landegrenser og yrkesgrupper er boka en møteplass der et mangfold av erfaringer, kunnskap og perspektiver til sammen tegner et kritisk bilde av isolasjon i fengsel og arrester.

Bokas elleve kapitler dekker fire temaer:

  • Regler og praksis i de skandinaviske landene
  • Isolasjonens virkninger
  • Opplevelser av isolasjon i fengsel
  • Isolasjon og mulige alternativer sett fra en fengselsfaglig synsvinkel
Boka er et referanseverk innen et område det stadig etterspørres kunnskap om.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Isolasjon

«Men det stærke ved bogen er, at statistikkerne, som der er mange af, fortæller den samme historie om skødesløshed og magtesløshed som den indsatte, fængselsbetjenten og de pårørende. Bogen har således succes med, at de forskellige positioner faktisk forstærker og nuancerer hinanden og ikke blot maner forskellige virkeligheder frem. Det er et sobert og smukt bud på, hvordan forskning også kan formidles. [...] Den er både oplysende og ambitiøs i sin form. Med sine mange perspektiver, og de konkrete forslag, som flere af bidragyderne slutter af med, til hvordan man fremover kan gøre det bedre.»

Kamille Nygård, Information

Til toppen

Forfatter(e)
Marte Rua er sosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, der hun skriver en doktorgradsavhandling (PhD) om isolasjon i norsk kriminalomsorg. Hun har jobbet med forskning ved flere institutter i Norge, og var blant initativtakerne til etableringen av Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i ledelsen. Rua er engasjert i forskningsformidling, og har publisert vitenskapelige arbeider om isolasjon, helsearbeid, rehabilitering og rustiltak i fengsel, men også om funksjonshemming, kvalitativ metode, kunnskapspolitikk og forskningsetikk.

Peter Scharff Smith er professor i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forsket ved blant annet Institut for Menneskerettigheder i København og ved Cambridge University. Smith har publisert mer enn 10 bøker og 70 vitenskapelige artikler og bokkapitler på en rekke språk om straff, fengsler, menneskerettigheter, Holocaust, krig og krigsforbrytelser. Han har også erfaring fra arbeid med praktiske fengselsreformer knyttet til for eksempel isolasjon i fengsel, samt barn som har foreldre i fengsel. Smith var blant initiativtagerne til etableringen av Skandinavisk isolasjonsnettverk, der han sitter i ledelsen.

Forfatteren ble isolert på slutten av et halvt års varetektsopphold i et norsk fengsel, før vedkommende fikk en dom som nå er ferdig sonet. Forfatteren presenterer seg selv og bakgrunnen for valget om å skrive anonymt i sitt kapittel. Redaktørene kjenner forfatterens identitet og historien som formidles gjennom en rekke samtaler og innsyn i originaldokumenter fra Kriminalomsorgens
arkiv fra saken som beskrives.
Hans Jørgen Engbo har bred og lang erfaring innen straffegjennomføring siden han tok juridisk embetseksamen ved Københavns universitet i 1973. Samme år ble han ansatt i Kriminalforsorgen i Danmark, blant annet som fengselssjef i flere fengsler i til sammen 30 år, senest ved Herstedvester Fængsel i perioden 2007-2013. Engbo var direktør for Kriminalforsorgen på Grønland
fra 2013-2016. Han har også vært ekstern lektor i strafferett ved København Universitet i en årrekke, og det samme ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) fra 2016. Engbo har vært gjesteforeleser i kriminologi ved flere danske universiteter, og står bak flere faglitterære bøker og en rekke tidsskriftartikler, kronikker og debattinnlegg særlig om straffegjennomføring og menneskerettigheter.
Hanne Hamsund er cand. mag. i kriminologi og sosiologi og daglig leder i For Fangers Pårørende (FFP). FFP er en landsdekkende organisasjon som tilbyr støtte, rådgivning og ulike aktiviteter til pårørende. FFP arbeider også for å bedre pårørendes situasjon gjennom dialog og påvirkningsarbeid. Hamsund har gjennom bidrag i ulike prosjekter og artikler synliggjort pårørende til innsatte sin situasjon, og er medredaktør i boken «Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende»
Thomas Horn har vært advokat i Advokatfirmaet Schjødt siden 2001, og har møterett for Høyesterett. Han har jobbet mye med menneskerettigheter, både som advokat og i akademia. Horn har doktorgrad om isolasjon i varetekt, og har skrevet vitenskapelige publikasjoner om fengsling og isolasjon som har påvirket rettsutviklingen på området. Han har også hatt en rekke verv, blant
annet i Det nasjonale politiarresttilsynet og i Advokatforeningens menneskerettsutvalg.
Are Høidal tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo juni 1987. Hans første jobb var som konsulent i Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen. Høsten 1988 ble han utnevnt til underdirektør i Østre fengselsdistrikt, en stilling han hadde til han ble direktør i Oslo fengsel i 1997. Denne stillingen hadde han frem til 2008, og siden 2009 har han vært fengselsleder i Halden fengsel. Are Høidal har gjennom disse årene også hatt korte vikariater i Justisdepartementet, Søndre fengselsdistrikt og Kriminalomsorgen Region Øst.Han har bidratt mye i utredningsarbeid for kriminalomsorgen og har vært bidragsyter i to stortingsmeldinger om kriminalomsorgen, nr. 27 (1997-98) og nr. 37 (2007-08).
Ida Koch er cand.psych. og spesialist i veiledning og psykoterapi. Koch har i over 20 år vært ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget kriminologi. I like lang tid har hun vært sentral i Dansk Retspolitisk Forenings «Isolationsgruppe», hvor hun også har stått bak flere publikasjoner om temaet. Koch har i 35 år arbeidet med utsatte barn og unge, og skrevet en del om dette. Nå er hun freelancepsykolog, og arbeider med veiledning, undervisning og skribentvirksomhet.
Johannes Flisnes Nilsen er jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og flyktningrett fra University of Cape Town. Nilsen er ansatt hos Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, som foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten i Norge, som fengsler, politiarrester, institusjoner innen det psykiske helsevernet og barnevernet. Formålet med arbeidet er å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Han er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss og medlem i Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI).
Ingebjørg Nytrøen er fengselsførstebetjent ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), og har vært i Kriminalomsorgen siden januar 1998. Nytrøen har bred erfaring fra ulike stillinger ved en lang rekke fengsler: Bastøy, Ila, Kongsvinger, Hedmark og Ullersmo fengsel. Lengst fartstid har hun fra Oslo fengsel, der hun etter fullført fengselsskole i 2000 arbeidet i 15 år som fengselsbetjent, fritidsleder, veileder og avdelingsleder. Som avdelingsleder hadde Nytrøen ansvar for innsatte og ansatte på mottaksavdelingene, med hovedfokus på de isolerte og håndteringen av disse. Nytrøen holder jevnlig forelesninger for aspiranter på KRUS om varetekt, isolasjon og selvmord.

Anna Olsson er sertifisert psykolog og jobbet ved «häktet» i Göteborg som psykolog i perioden 2010-2015, hovedsakelig på ungdomsavdelingen. Hennes engasjement for å redusere bruken av isolasjon ble vekket under dette arbeidet i Gøteborg, der hun så hvor alvorlig skadene var for pasientene hennes. Olsson er også utdannet tekstilkunstner, og stiller jevnlig ut veverier i Sverige og
internasjonalt. Olsson har blant annet laget en serie av veverier basert på hennes erfaringer fra arbeidet med frihetsberøvede mennesker, som også er brukt i informasjonsarbeid i fengsler av Skandinavisk isolasjonsnettverk.

Andreas Rasmussen er freelancejournalist. I 2010 satt han isolasjonsfengslet i seks uker under en ti uker lang varetektsfengsling i Vestre Fængsel i Danmark. Som journalist skriver Rasmussen om fengsler, overvåkning og rettsvesenet som helhet.
Anne Berit Sandvik er kriminolog og seniorrådgiver i For Fangers Pårørende (FFP). Sandvik har gjennomført flere ulike prosjekter i FFP, blant annet en landsdekkende undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet. Sandvik er også medredaktør av boken «Utenfor muren - en håndbok for deg som er pårørende».