Intensivsykepleie (Innbundet)

Forfatter:

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 992
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202415938
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Intensivsykepleie

Denne tredje reviderte utgaven av Intensivsykepleie er faglig oppdatert ut fra det nyeste innen forskning og kunnskap, og synliggjør slik også kravene til kompetanse i intensivsykepleierens ulike funksjons- og ansvarsområder. Søkelyset er på voksne pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, og på hvordan intensivsykepleieren kan ivareta de grunnleggende og også mer spesielle behovene som disse pasientene kan ha. Målet er å styrke intensivsykepleierens kompetanse og bidra til faglig forsvarlig yrkesutøvelse.

Boken er organisert i fire deler. Del 1 gir en innføring i funksjons- og ansvarsområder og hvem som er intensivsykepleierens pasientgrupper. Del 2 tar for seg akutt og kritisk syke pasienters generelle problemer og behov, og aktuelle vurderinger og intervensjoner blir beskrevet. Del 3 gir en innføring i metoder for monitorering, observasjon og kliniske vurderinger av pasientens vitale funksjoner. Del 4 tar for seg intensivsykepleie spesielt rettet mot ulike pasientgrupper.

Kapitlene i del 2 og 4 har en kunnskapsdel som beskriver aktuelle patofysiologiske tilstander og konsekvenser for pasienten. Del 4 er strukturert ut fra intensivsykepleierens intervensjoner for å ivareta pasientens grunnleggende behov i en akutt og kritisk situasjon.

Boken er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller master i intensivsykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger og postoperative avdelinger.

Forfattere:

Grethe Abusdal, Jon Bakkelund, Anne Eikeland, Stine Engebretsen, Marit Gimnes, Tove Gulbrandsen (red.), Helle Madsen Holm, Kjersti Hovland, Eva Alice Line, Viggo Mastad, Käthe Meyer, Asgjerd Litleré Moi, Turid Oppigård Nilssen, Anne Mette Nygaard, Siv Stafseth, Dag-Gunnar Stubberud (red.), Gro Sørensen, Bernt Henrik Thorsen, Charlotte Walther

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Tove Gulbrandsen er førstelektor og studieleder ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk praksis fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.
Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet videreutdanningen og mastergradsutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.
Grethe Abusdal er intensivsykepleier og avdelingssykepleier ved intensivavdelingen, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Jon Bakkelund er intensivsykepleier ved generell intensiv, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Anne Eikeland er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Oslo. Hun er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Stine Engebretsen er akuttsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.
Marit Gimnes er intensivsykepleier ved Sykehuset Vestfold. Hun har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har vært høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Vestfold.

Helle Madsen Holm er intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie. Hun har lang erfaring som sykepleier i akuttmedisin og har i mange år vært praksisveileder for sykepleiere i videreutdanning. Madsen Holm er medforfatter i flere lærebøker i sykepleie, blant annet i Intensivsykepleie (Cappelen Damm Akademisk 2015, 3. utg.). Hun jobber nå med implementering av medisinsk simulering i et prosjekt for Helse Sør-Øst.

Kjersti Hovland er utdannet intensivsykepleier og ansatt som spesialsykepleier ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har klinisk erfaring både som intensiv- og avdelingssykepleier. Ved Kvinnesenteret på Ullevål har hun tidligere vært med på å bygge opp en gynekologisk poliklinikk. Hovland har videreutdanning i ledelse for helsepersonell fra BI.
Eva Alice Line er intensivsykepleier ved generell intensiv, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Viggo Mastad er studieleder ved program for videreutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han er utdannet intensivsykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap.
Käthe Meyer er intensivsykepleier og transplantasjonskoordinator ved Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Hun har master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Asgjerd Litleré Moi er førsteamanuensis ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet, og spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus. Moi er utdannet intensivsykepleier. Han har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.
Turid Oppigård Nilssen er intensivsykepleier ved intensivavdelingen, Molde Sjukehus HF. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Molde.
Anne Mette Nygaard er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.
Siv Stafseth er fagutviklingssykepleier ved postoperativ- og intensivavdelingen, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet intensiv- og anestesisykepleier og har master i Nursing Science fra Universitetet i Göteborg.
Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier og klinisk sykepleiespesialist i hjerte- og lungetransplantasjon. Hun er ansatt ved thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, hvor hun også er VAD-koordinator. Sørensen deler arbeidstiden sin mellom klinisk arbeid i avdelingen, undervisning internt og eksternt og oppfølging av pasienter med LVAD og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.
Bernt Henrik Thorsen er intensivsykepleier og ledende spesialsykepleier ved intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Aker.
Charlotte Walther er psykiatrisk sykepleier ved fengselshelsetjenesten, Halden fengsel.