Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen (Heftet)

Forfatter:

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 417
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202428945
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Markedsføring og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

For reiselivsnæringen er det å skape opplevelser som verdsettes av kundene, viktig for lønnsomheten. Opplevelsesverdi skapes i samspillet mellom kunde og tilbyder innenfor ulike typer av opplevelsesarenaer. For å forstå og styre et slikt samspill er det nødvendig å studere prosessene og hvilke roller de enkelte aktørene spiller.

Bidragsyterne i Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen har gjort nettopp dette. Med utgangspunkt i resultatene fra disse studiene og i nyere forskningslitteratur, gir boken ny kunnskap om hvordan man kan videreutvikle norsk reiselivsnæring. Den gir en grundig innsikt i opplevelsene sett fra kundens synsvinkel, men tar også for seg reiselivsbedriftenes evne til å legge til rette for opplevelsene, og til læring og innovasjon.

Innovasjonsaspektet anses som særlig viktig for videreutvikling av reiselivsnæringen. Boken setter et sterkt søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media og organisering av destinasjonens markedsføring. Boken bidrar med ny, forskningsbasert kunnskap innen et område som bare i begrenset grad er behandlet i norsk og nordisk reiselivsforskning. Den vil således ha relevans både for andre forskere, studenter, reiselivsaktører og beslutningstakere.

Ved siden av bidragsytere med bred reiselivsforskningsbakgrunn har boken bidragsytere fra fagdisipliner innen markedsføring, ledelse og innovasjon og entreprenørskap. Den er et resultat av et omfattende forskningsprosjekt, «Opplevelser i Nord – kunnskapsbasert verdiskaping», som er finansiert gjennom Norges forskningsråd og basert på samarbeid mellom norske og utenlandske reiselivsforskere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Denne bog handler om hvorledes rejselivsnæringen kan skabe mere værdi gennem innovativ tillæg af oplevelser på reiselivsprodukterne. Bogens emne er helt aktuelt og der er ikke nogen tilsvarende bog på det norske, eller internationale, marked. Bogen bygger på forskning og forener det videnskabelige med pædagogisk fremstilling.»

Jon Sundbo, professor i business administration ved Roskilde Universitet.

Til toppen

Presse Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen
Forfatter(e)

Øystein Jensen er professor i reiseliv og markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord Universitet og ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad innenfor markedsføring fra Handelshøgskolen i Århus. Jensen har forsket og undervist innenfor reiselivsspesifikke temaer i 30 år og har flere publikasjoner i norske og utenlandske tidsskrifter og bøker innenfor temaer som internasjonale distribusjonskanaler, turistattraksjoner, destinasjonsmarkedsføring, turistopplevelser og bærekraftig reiseliv. Han har vært engasjert i flere forskningsprosjekter og fora innenfor reiseliv, og har blant annet vært prosjektleder for forskningsprosjektet «Opplevelser i Nord».

Kåre Skallerud er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet. Han er Ekonomie doktor fra Universitetet i Gøteborg og har tidligere jobbet ved Nofima i Tromsø, Norges fiskerihøgskole i Tromsø, Handelshøgskolen i Århus, Danmark og Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. Skallerud har publisert i Journal of Business Research, European Journal of Marketing, The Academy of Marketing Science Review, Journal of Global Marketing og mange andre journaler. Hans forskningsinteresser har hovedsakelig vært B-to-B-marketing, relasjonsmarkedsføring, markedsføring av sjømat samt distribusjonskanaler for reiselivet.
Birgit Abelsen er forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved reiselivsutdanningen på Høgskolen i Finnmark og som seniorforsker og adm. direktør ved Norut Alta AS.
Trine Andreassen arbeider som rådgiver innen forskningsadministrasjon og økonomi ved Universitetet i Tromsø og har fra tidligere flere års erfaring fra reiselivsbransjen. Hun har en MBA fra Universitetet i Nordland og har blant annet innovasjon og de de mekanismer som fører fram til denne som interessefelt, spesielt med utgangspunkt i små og mellomstore bedrifter.
Marlen Bakke er tidligere masterstudent i ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges artiske universitet. Hun skrev masteroppgaven "Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter" i 2013 som er grunnlaget for hennes bidrag. Hun jobber nå med innovasjon og entreprenørskap som bedriftsrådgiver og prosjektleder i Innovasjon Norge i Tromsø.
Tove I. Dahl er professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet. Hun har jobbet med Opplevelser i Nord-prosjektet siden starten, og i forskningen knyttet til prosjektet har hun vært spesielt opptatt av hvordan folk opplever og utvikler interesse for nye folk, kulturer og steder, og hvordan dette påvirker det de besøkende sitter igjen med etterpå. Hun jobber ellers med møter mellom ungdommer og kulturer via The Concordia Language Villages i USA der eudaimoniske og hedoniske opplevelser skapes på strategiske måter hver eneste dag for å fremme dypere og varige kulturforståelse. I begge prosjektene arbeides det med å øke nysgjerrigheten og fremme en naturlig lyst til å bry seg om andre og den verdenen vi deler.
Jon-André Dalbakk er utdannet Master i psykologi ved Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet Opplevelser i Nord siden våren 2012, og har vært interessert i hvordan man kan vekke og utvikle interesse og hvordan stedet mellom destinasjoner kan bli gjort til et meningsfullt sted å være.
Ann Heidi Hansen er merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS. Hun disputerte ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Doktorgradsavhandlingen var tilknyttet forskningsprosjektet Opplevelser i Nord og omhandlet de øyeblikkene hvor turistene er totalt oppslukt i opplevelsen. Tittelen på avhandlingen er "Memorable moments. Consumer immersion in nature-based tourist experiences". Hun har lang arbeidserfaring fra en rekke utviklingsprosjekter innen reiselivsnæringen i Nordland og har blant annet vært prosjektansvarlig for klyngeprosjektet Arena Innovative Opplevelser.
Audun Hetland kommer fra Fister i Rogaland, men bor nå i Tromsø. Han er forfatter, jordomseiler, foredragsholder, fotograf, men også stipendiat i psykologi.
Han forsker på motivasjon og følelser, og lurer på hva som driver oss.
Tor Korneliussen er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Han er utdannet siviløkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har en MBA fra University of Wisconsin-Madison. Korneliussen har høyere avdelingsstudium ved Norges Handelshøyskole og graden dr. oecon fra Handelshøgskolen i Bodø. Korneliussen har blant annet arbeidet i norsk fiskeindustri, for Norges Eksportråd i Frankrike, og for FAO i Malaysia. Han underviser i markedsforskning og internasjonal markedsføring. Korneliussen har publisert i en rekke faglige tidsskrifter, som for eksempel Industrial Marketing Management, International Journal of Advertising, Journal of Business Research, Journal of Marketing Communication og Journal of Global Marketing. Hans interesser er turisters informasjonssøk, produkter og produktpersepsjon.

Trine Kvidal-Røvik er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser dreier seg om kritisk-kulturelle tilnærminger til sted, identitet og kommunikasjon, med spesiell fokus på maktstrukturer i samfunnet. Hun er interessert i problemstillinger knyttet til utviklingsprosesser i Nord, herunder tematikken kjønn og innovasjon.

Frank Lindberg, ph.d. er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord universitet. Han har hovedfag i markedsføring med forbrukerspørsmål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (1990) og doktorgrad fra Copenhagen Business School (2001). Lindberg har tidligere innehatt stillinger som prodekanus og dekanus ved Handelshøgskolen i Bodø. Hans forskning er på området opplevelsesøkonomi, markedsføring og forbrukeropplevelser, særlig innenfor consumer culture theory. Han er tilknyttet det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Opplevelser i Nord» gjennom delprosjektet «The ordinary and the extraordinary during tourist experiences».

Elisabet Ljunggren (ph.d.) er forsker I ved Nordlandsforskning og har arbeidet med problemstillinger knyttet til kjønn og entreprenørskap, som hun også skrev doktorgradsavhandling om. Hun har forsket på entreprenørskap i ulike næringer, bl.a. landbruk og reiselivm og på entreprenørskap blant innvandrere. Hun har også arbeidet med evalueringer av næringspolitikk. Hennes forskningsinteresse har de senere år også omfattet kjønn og innovasjon. Hun har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter, og har vært redaktør for flere bøker både i Norge og utlandet.

Einar Lier Madsen er seniorforsker ved Nordlandsforskning og er utdannet siviløkonom med doktorgrad i bedriftsøkonomi (entreprenørskap og innovasjon) fra Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. For tiden er han hovedprosjektleder for reiselivsprosjektet Opplevelser i Nord (2009–2017), som er en del av Forskningsrådets programsatsing Forskningsløft Nord. Madsen deltar også i forskjellige sammenhenger i VRI-Nordland (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). Han har publisert bøker og artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift, innenfor disse temaene. Madsen har bred erfaring fra ledelse, administrasjon og prosjektarbeid fra FoU-institusjoner, offentlig forvaltning, private virksomheter samt fra kommunal sektor som kommunepolitiker, kontrollutvalgsmedlem og som styreleder i en kommunal pensjonskasse. Evalueringer står sentralt i Madsens arbeid både gjennom etablering av, og som styreleder i, Norsk evalueringsforening i fire år, og gjennom bred evalueringserfaring særlig fra evalueringer av bedriftsrettede offentlige virkemidler.

Tone Magnussen er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Hennes forskning har hatt fokus rettet mot endringsprosesser i arbeidsliv, kulturliv og småsamfunn i Nord-Norge. De siste årene har bruk og forvaltning av natur- og kulturressurser vært et viktig arbeidsområde, og Magnussen har vært særlig opptatt av hvordan disse ressursene kan representere et potensiale for utvikling av næringer og steder.
Lena Mossberg (f. 1956) er professor i markedsføring ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområder er innen opplevelsesøkonomi, kundeatferd, servicekvalitet og kundetilfredsstillelse. Hun har også en professor ll-stilling ved Handelshøyskolen i Bodø. Mossberg har tidligere utgitt to bøker, begge oversatt til norsk.

Nina Katrine Prebensen har doktorgrad fra Norges Handelshøgskole og er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun leder forskningssenteret Innovasjon og Ledelse. Prebensen er også professor 2 ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert reiseliv og opplevelses- og eventbransjen fra både et kunde- og et bedriftsperspektiv.

Prebensen har vært redaktør for og medforfatter av fagbøker og publisert fagartikler i en rekke internasjonale tidsskrifter. Temaet har vært produksjon og samskaping av verdifulle opplevelser for- og med kundene og kundeopplevelse sett i sammenheng med bedriftens bærekraftighet og lønnsomhet. Prebensen har hatt et nært samarbeid med næringslivet og har innehatt en rekke styreverv. Hun var sentral i arbeidet med å etablere Finnmarksløpet som aksjeselskap og utvikle strategier for både merkevaren og aksjeselskapet. Hun har hatt roller som både styreleder og styremedlem og er i dag medeier i selskapet.

May Kristin Vespestad er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Vespestad underviser blant annet i opplevelsesøkonomi og turismeplanlegging. Hennes forskning dreier seg hovedsakelig om naturbaserte opplevelser, markedsføring og konsumentatferd knyttet til opplevelser og aktivitetsbasert turisme. Andre interessefelt er kulturelle aspekter ved markedsføring og undervisning. Hun har arbeidserfaring fra internasjonale reiselivsbedrifter, fra styrearbeid i destinasjonsselskap samt fra prosjektledelse og offentlig forvaltning.