Ingen vei utenom av Christian Løchsen Rødsrud, Axel Mjærum, Jostein Bergstøl, Kristin Eriksen, Ingar Gundersen, Peter Hambro Mikkelsen, Arne Jouttijärvi, Jakob Kile-Vesik, Jan Henning Larsen, Johan Linderholm, Ingunn M. Røstad, Julian Post-Melbye, Bernt Rundberget, Vegard Skogheim, Arne Anderson Stamnes, Hilde Marie Sømme Melgaard og Torgeir Winther (Open Access)
Open Access

Ingen vei utenom (Open Access)

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet

Forfatter:

Christian Løchsen Rødsrud og Axel Mjærum (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632229
Kategori: Arkeologi
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Arkeologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ingen vei utenom

I 2015 gjennomføre Kulturhistorisk museum utgravninger i Løten og Elverum kommuner, region Innlandet. Bakgrunnen var Statens vegvesens planer om å bygge ut riksveiene 3 og 25 for å skape en bedre veiforbindelse mellom skogene i Østerdalen og jordbruksbygdene på Hedmarken.

Hele 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til middelalder ble gravd ut, blant annet gravminner på det store Skillingstadgravfeltet, jernvinneovner, fangstanlegg, kullgroper, kokegropsfelt og gamle åkre. I tillegg presenteres utgravningsresultater fra tilgrensende områder, deriblant en smie fra Ringsaker og et smeddepot fra Elverum. I denne boken gjøres det rede for de viktigste faglige resultatene, samtidig som resultatene settes inn i en bred, kulturhistorisk sammenheng.

Gjennom utgravningene og etterarbeidet er det generert ny og sentral kunnskap som belyser forhistorien i Sørøst-Norge, men som også har relevans langt utenfor regionens grenser. Prosjektet har blant annet gitt en unik mulighet til å belyse hvordan gårdsbebyggelsen og utmarksbruken var knyttet tett sammen i jernalderen. Samtidig har prosjektarbeidet synliggjort Løtens og Elverums strategiske beliggenhet for ferdselen mellom Østerdalen og Hedmarken – det var ingen vei utenom.

Til toppen

Andre utgaver

Ingen vei utenom
Bokmål Innbundet 2020
Forfatter(e)
Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og jobber med forvaltningsundersøkelser. Tok doktorgrad på bruken av keramikk gjennom jernalderen, og har forskningsfokus innen jernalderens bosetningsmønstre, tidlige urbaniseringsprosesser, gravskikk og ritualer.

Axel Mjærum har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2004 og har bred erfaring fra arkeologiske feltundersøkelser på Sør- og Østlandet. I 2017 ble han tilsatt som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Som forsker har han blant annet arbeidet med temaer knyttet til fiske, jakt, landbruk, teknologi og boplassorganisering i steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg har han interessert seg for feltmetodiske spørsmål.

Jostein Bergstøl er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber dels med forskning og dels med prosjektering og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Hans forskningsinteresser er knyttet til jakt og fangst, samt relasjoner mellom ulike etniske grupper i vår forhistorie. Han var medlem av rv. 3/25-prosjektets styringsgruppe.

Kristin Eriksen er utdannet arkeolog ved Universitetet i Oslo og har erfaring fra arkeologiske undersøkelser i Norden. Hennes faglige interesser har vært utvikling og bruk av digitale dokumentasjonsmetoder innenfor arkeologien. Eriksen hadde ansvar for undersøkelsene av lokalitetene på Ånestad i rv. 3/25-prosjektet. I dag jobber hun som GIS-ingeniør hos Hamar kommune.

Ingar M. Gundersen er doktorgradsstipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han forsker på klimaendringenes betydning for samfunnsutviklingen i Skandinavia på 500-tallet e.Kr. Gundersen er utdannet arkeolog ved Universitetet i Oslo og har i mange år jobbet som feltarkeolog og prosjektleder ved blant annet Kulturhistorisk museum. Forskningsinteressene kretser rundt temaer som utmarksarkeologi, bosetningsarkeologi, klimahistorie og vitenskapsteori. Han var hovedforfatter og redaktør for boka "Gård og utmark i Gudbrandsdalen" utgitt på Portal forlag i 2016.

Peter Hambro Mikkelsen, ph.d., er avdelingsleder, for Konserverings og Naturvidenskabelig Afdeling samt Arkæologisk IT ved Moesgaard Museum. Hans arbeidsfelt og faglige interesser er knyttet til anvendelsen av naturvitenskap fra arkeologiske kontekster. Spesialfeltene er analyser av forkullet tre og plantemateriale, og han har interessert seg særlig for jordbruksøkonomi, bosetningsanalyser og bruken av naturressurser i forhistoriske samfunn. Han var eksternt medlem av styringsgruppen for rv. 3/25-prosjektet.

Arne Jouttijärvi er utdannet som sivilingeniør (MSE) med avhandling om faste materialers kjemi og fysikk samt kjemiske analysemetoder. Samtidig har han arkeologisk erfaring fra et stort antall utgravninger, hvorav mange sammen med den danske arkeologen Olfert Voss, som hadde spesialisert seg på undersøkelse av spor efter forhistorisk jernutvinning. Arne Jouttijärvi er innehaver av firmaet Heimdal-archaeometry, som i nesten 30 år har beskjeftiget seg med analyse av arkeologiske gjenstander av metall, glass og teknisk keramikk, samt prøvetagning og analyse av spor etter metall og glasshåndverk. Jouttijärvi har skrevet et stort antall artikler om fortidig teknologi, og har undervist i metallære på Kunstakademiets Konservatorskole i København.

Jakob Kile-Vesik er ansatt på Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, som utgravingsleder, og arbeider med ledelse og gjennomføring av arkeologiske utgravinger. Han har erfaring som arkeolog fra Sverige, Irland og Norge. Hans primære faglige interesser er først og fremst dokumentasjon og digital utgravingsmetodikk. Han hadde ansvar for undersøkelsen av røysfeltet på Skillingstad på rv. 3/25-prosjektet.

Jan Henning Larsen er professor emeritus ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra prosjektering, utgravning og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Larsen publisert en rekke bøker og et stort antall artikler rettet mot forskere og et bredere publikum. Arbeidene spenner fra oversikter over landskapsområder via gravskikk til bosetningshistorie, men hans hovedfokus har vært på jernvinna i jern- og middelalder. Larsen har erfaring fra en rekke styringsgrupper og var leder av styringsgruppen for rv. 3/25 fra feltoppstart i 2015 til han gikk av med pensjon sommeren 2018.

Johan Linderholm er universitetslektor ved Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet. Han har over 30 års erfaring fra oppdragsvirksomhet, forskning og utvikling av miljøarkeologiske metoder. Hans primære faglige interesser er paleobotaniske studier ogjordkjemiske analyser. Linderholm koordinerte arbeidet med pollen-, makrofossil-, og jordkjemiske analyser ved rv. 3/25-prosjektet.

Ingunn M. Røstad er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hun behandler og forsker på gjenstandsmateriale fra jernalder og middelalder, og jobber bl.a. med samlingsforvaltning og utstillingsvirksomhet. Røstads forskningsinteresser er særlig knyttet til smykker og funnkompleks fra folkevandringstid og merovingertid. Hun har redaksjonell erfaring bl.a. fra to fagbøker og har utgitt en rekke artikler tilknyttet gjenstandsmateriale i jernalderen.

Julian Robert Post-Melbye er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med arkeologiske utgravinger på Sør- og Østlandet. Hans primære faglige interesser sentrerer seg rundt utmarkas ressurser, deriblant jakt og fangst fra steinalder til middelalder og jernvinnas organisering. Innenfor rv. 3/25-prosjektet ledet han utgravningen av en rekke lokaliteter.

Bernt Rundberget, ph.d., er instituttleder på institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Mest sentrale forskningsområder og faglige interesser er innenfor utmarksarkeologi, jernproduksjon og teknologi i jernalder og middelalder. Hovedfokus for forskningen ligger innenfor produksjon, omfang og distribusjon, dateringsproblematikk samt økonomiske og politiske betingelser for jernfremstilling. Han har en bred publiseringsportefølje nasjonalt og internasjonalt og er deltaker i flere større forskningsprosjekter. Rundberget var prosjektleder i en tidlig fase av rv. 3/25-prosjektet og har sittet i prosjektets styringsgruppe.

Vegard Skogheim er utdannet arkeolog ved Universitet i Oslo og har jobbet med arkeologiske utgravninger for Kulturhistorisk museum siden 2015. Hans faglige interesser er først og fremst knyttet til samfunnsforhold i jernalderen, i tillegg til at han har arbeidet med relasjoner mellom den samiske og nordiske befolkningen i vikingtid og middelalder. Ved rv. 3/25-prosjektet jobbet han på flere felt og fikk i 2016–2017 deler av rapportansvaret for kokegropfeltene.

Arne Anderson Stamnes er forsker ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Han arbeider til daglig med geofysiske målemetoder tilknyttet ulike forskningsprosjekter i inn- og utland. Dette involverer prosjekter i Sverige, Danmark, Finland, De forente Arabiske Emirater og USA. I tillegg til å forske på anvendeligheten av geofysiske målemetoder, har han også arbeidet med digital modellering av klima- og bosetningsforhold i jernalderen, samt ulike former for landskapsanalyse.

Hilde Marie Sømme Melgaard er utdannet arkeolog fra Universitetet i Oslo og har erfaring fra ledelse av arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Hennes primære faglige interesser ligger innenfor jernalderens graver, gårdsbosetting og økonomi. Innenfor rv. 3/25-prosjektet var hun utgravningsleder med ansvar for kokegroplokalitetene fra jernalderen.

Torgeir Winther er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med arkeologiske utgravinger på Sør- og Østlandet. Hans primære faglige interesser ligger innenfor jernalderens gårdsbosetting. Innenfor rv. 3/25-prosjektet var han feltleder ved utgravningen på Skillingstad.