Hvordan gjennomføre undersøkelser? (Innbundet)

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfatter:

Dag Ingvar Jacobsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202727307
Kategori: Statsvitenskap , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan gjennomføre undersøkelser?

Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom fasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg. Boka egner seg dermed godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang.

Hvordan gjennomføre undersøkelser? har siden utgivelsen av førsteutgaven i 2000 blitt en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Fjerde utgave er en grundig revisjon av den populære boka, og er blant annet oppdatert på følgende områder:

  • Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR)
  • Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling
  • En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser
  • Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj
  • Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign
  • Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming.
  • Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhet
Boken er ellers fullstendig oppdatert og inkluderer en rekke nye referanser til pågående metodiske diskurser. Boken kan dermed også fungere som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling, og analyse.

Til toppen

Forfatter(e)

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.