Hva kan vi lære av TALIS 2018? av Julius Kristjan Björnsson (Open Access)
Open Access

Hva kan vi lære av TALIS 2018? (Open Access)

Gode relasjoner som grunnlag for læring

Forfatter:

Julius Kristjan Björnsson (red.)

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202708986
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva kan vi lære av TALIS 2018?

Hvilke utfordringer står lærere og skoleledere overfor? Og hvordan oppfatter de sine arbeidsforhold? Dette er blant temaene i den internasjonale TALIS-studien. I denne boka går forfatterne i dybden på undersøkelsen fra 2018, som ble gjennomført i 48 land, derav i alle de nordiske landene.

Blant temaene som behandles er kompetanseutvikling blant skoleledere, innovasjon i skolen og hvilken betydning den har, samt bruk av IKT i skole og undervisning. Boken omhandler også samarbeid mellom lærere, og ser spesielt på nyutdannede læreres trivsel og jobbmotivasjon.

TALIS 2018-resultatene blir også sett i relasjon til annen norsk forskning på området, slik at resultatene kan føre til nyttige diskusjoner og refleksjoner om norsk skole, norske lærere og skoleledere. Målet er å bidra til kunnskapsheving om hvordan skolen virker, og hvordan den kan forbedres. Boken er ment å informere både skolens ansatte, lærere og skoleledere, men også de som former landets utdanningspolitikk og framtidens skole.

Bidragsyterne i boka er forskere med lang erfaring fra nasjonale og internasjonale studier, både når det gjelder metodologi og analyse av forhold knyttet til lærere og skoleledere. Redaktør er Julius Kristjan Björnsson, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne kommer fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Centre for Educational Measurement (CEMO) og Institutt for spesialpedagogikk (ISP), alle på Universitetet i Oslo og fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Julius K. Björnsson er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA), Universitetet i Oslo. Han har lagt vekt på metode og psykometri, spesielt IRT-analyser av mange typer prøver og eksamener. Björnsson har arbeidet med internasjonale utdanningsstudier siden år 2000, vært prosjektleder for PISA og TALIS og ledet Islands evalueringsinstitutt med ansvar for nasjonale prøver og andre studier. Han har også vært involvert i den internasjonale styringen av PISA- og TALIS-studiene, og har i tillegg hatt ansvar for den psykometriske delen av de norske nasjonale prøvene, hvor han nå er ekstern kvalitetssikrer.

Sigrid Blömeke er professor og senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo. Ho var tidligere professor ved Humboldt-universitetet (Berlin), Michigan State University og Universitetet i Hamburg. Blömeke har doktorgrad i sosiologi og habilitasjon i utdanningsvitenskap. Hun forsker på lærerkompetanse og dens effekter på elevenes utvikling, var prosjektleder for TEDS-M og medlem av ekspertgruppa i TALIS. Blömeke har fått flere priser for framragende forskning, blant annet fra Universitetet i Oslo, det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) og Universitetet i Paderborn, Tyskland.

Christian Brandmo er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er knyttet til motivasjon og læreprosesser hos ulike grupper og inkluderer forskning på elever, studenter, lærere og skoleledere. Han har publisert kapitler i en rekke norske fagbøker, blant annet om elevers lesemotivasjon, læreres jobbmotivasjon og ledelsesmodeller i skolen.

Tone Cecilie Carlsten has worked as a researcher at the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) since 2006. Her employment history includes teaching in different countries. She holds a Cand. Polit. (equivalent to a master’s degree) in Educational Science from the University of Oslo and is currently completing a PhD in Educational Science at the same university. She has been a visiting researcher at the University of Illinois and Stanford University.

Greta Björk Gudmundsdottir er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Som professor på UiO og forsker på Senter for IKT i utdanningen har Gudmundsdottir forsket på digital teknologi i skolen og i lærerutdanningen. Hun er spesielt opptatt av digital dømmekraft hos elever og lærerstudenter, samt utviklingen av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Gudmundsdottir har publisert nasjonalt og internasjonalt og er blant annet i prosjektgruppen til den internasjonale Computer and Information Literacy-studien (ICILS), Horizon 2020 Digital Generation (DigiGen) og Erasmus+ Developing ICT in Teacher Education (DICTE).

Kirsti Klette er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Klettes forskningsinteresser ligger innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og studier av undervisning og læring i klasserommet. Klette har ledet flere større nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsprosjekter der hun har undersøkt hvordan, og i hvilken grad, utdanningsreformer får konsekvenser for undervisning og læring på klasseromsnivå. De siste årene har Klette særlig arbeidet med videodokumentasjon fra klasserommet, og hun har ledet flere nasjonale og internasjonale anerkjente videostudier. Klette er videre leder for Nordic Center of Excellence: Quality in Nordic Teaching (QUINT) – en ny satsing for komparativ nordisk klasseromsforskning.

Trude Nilsen er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Nilsen har forsket på læreres kompetanse og undervisning, skolemiljø og likeverd. Hun forsker spesielt på data fra internasjonale storskala-undersøkelser, og er opptatt av psykometri og anvendt metode. Nilsen har publisert nasjonalt og internasjonalt og er prosjektleder av prosjektet Teachers’ Effect on Student Outcomes (TESO) finansiert av Norsk Forskningsråd, er med i prosjektet Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS) og i de internasjonale ekspertgruppene til TIMSS og TALIS. Hun er også leder av forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA).

Ronny Scherer er professor ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo. Han forsker på kvantitative metoder og pedagogiske målinger. Som professor ved CEMO er Scherer spesielt opptatt av analyser av storskaladata, metaanalyser, psykometri og digital teknologi i skolen og i lærerutdanningen. Scherer har publisert nasjonalt og internasjonalt og er blant annet i prosjektgruppen til ICILS og i ekspertgruppen til PIAAC og TALIS.

Inger Throndsen var nasjonal prosjektleder for TALIS 2018. Hun var ansatt som forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, fram til høsten 2019. Throndsen har vært involvert i både nasjonale og internasjonale undersøkelser rettet mot skolesektoren. Hun var prosjektleder for ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) og ledet evalueringen av Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre vurderingspraksis». Hun har mange års erfaring fra skolen og har arbeidet både som lærer, pedagogisk veileder og skoleleder.

Dijana Tiplic er professor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Tiplics forskningsområder inkluderer motivasjonsaspekter i skolen, erfaringsbasert læring og strategiske endringer i høyere utdanning. Hun er spesielt opptatt av hvordan organisatoriske faktorer påvirker blant annet jobbmotivasjon hos lærere og skoleledere. Hun var en del av en internasjonal undersøkelse av hvordan lærebøker påvirkes av globalisering og multikulturalisme. Tiplic har publisert internasjonalt, blant annet i Scandinavian Journal of Educational Research, Higher Education, Cambridge Journal of Education, International Journal of Leadership in Education og European Education.