Hevd (Innbundet)

Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar

Forfatter:

Borgar Høgetveit Berg

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 550
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202218270
Kategori: Eiendomsrett og Kommentarutgaver
Fag: Eiendomsrett, Kommentarutgaver
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hevd

Framstillinga gjer greie for vilkåra for og rettsverknadene av hevd, slik desse følgjer av lov om hevd av 9. desember 1966 nr. 1.

Innleiingsvis blir det gjort greie for dei rettspolitiske omsyna bak reglane og tilhøvet til overordna normer som Grunnlova § 105 og EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1 om vernet av eigedomsretten.

Ut frå det praktiske føremålet med framstillinga er det teke med eit kapittel om tilhøvet til andre liknande reglar og eit kapittel om prosessuelle spørsmål knytt til hevd.

Hevd av rettsvern er ikkje regulert i hevdslova, men er teke med for samanhengens skuld. Læra om tålt bruk (precario) blir også handsama, sjølv om det er uklart om hevdslova fullt ut gjev det rettslege grunnlaget for læra.

Boka er utstyrt med omfattande register over litteratur, lover, rettspraksis og stikkord, og er meint å vera à jour pr. 1. januar 2005.

Til toppen

Presse Hevd
«Boken gir et solid inntrykk og fremstår som gjennomarbeidet, både når det gjelder rettskildeundersøkelser og i fremstillingsform.»Geir Stenseth, Tidsskrift for Rettsvitenskap hefte 3/2007

Til toppen

Forfatter(e)

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, advokat hos Regjeringsadvokaten og kst. lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.